Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> сутність та особливості управління персоналом підприємства
1.


Білорус, Т.В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування [Текст] / Т. В. Білорус // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 185-189.

2.


Вальчук, Т.Л. Використання сучасних технологій діагностування когнітивно-особистісних характеристик персоналу [Текст] / Т. Л. Вальчук // Проблеми науки. – 2004. – №11. – С.39-43.

3.


Вербицька, Г.Л. Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах [Текст] / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 10-16.

4.


Головкова, Л. Сутність і завдання управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] / Л. Головкова, О. Лукашов, А. Головкова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №5. – С. 33-39.

5.


Грішнова, О.А. Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву [Текст] / О. А. Грішнова, О. Г. Брінцева // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 198-204.

6.


Дудукало, Г.О. Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу [Текст] / Г. О. Дудукало // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 55-59.

7.


Живко, Я. Особливості управління підприємством в умовах соціальної напруги у колективі (методичні рекомендації) [Текст] / Я. Живко // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2004. – №11. – С. 46-54.

8.
338(477)
П78
Ковальчук, С. Особливості сучасного управління персоналом на вітчизняних підприємствах [Текст] / С. Ковальчук, Р. Атаманюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 160-161.

9.


Кравченко, К.А. Организационные особенности управления крупными промышленными компаниями [Текст] / К. А. Кравченко // Управление персоналом. – 2006. – №22. – С. 33-38.

10.


Лазаренко, Л.О. Особливості управління персоналом в умовах зростаючої ринкової конкуренції [Текст] / Л. О. Лазаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 197-200. – [У статті розглядаються основні особливості управління персоналом підприємств різної організаційно-правової форми в умовах зростання конкуренції на ринку, в т. ч. ринку праці. Основна увага приділена ролі менеджера у цьому процесі, відзначаються недоліки, які гальмують зростання ефективності управління персоналом.].

11.


Левченко, А.О. Особливості стимулювання розвитку персоналу в умовах формування економіки знань [Текст] / А. О. Левченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 43-47. – [Розглянуто основні форми матеріального стимулювання розвитку персоналу в умовах формування економіки знань: система оплати праці “за внесок”; система оплати праці “за кваліфікацію”; плата за знання; плата за компетенцію. Охарактеризовано особливості застосування цих форм стимулювання розвитку персоналу, їх переваги та недоліки.].

12.
331.108
Н62
Ніколайчук, М.В. Управління людським капіталом за умов розвитку економіки знань: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / М. В. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 201с. – [Досліджено науково-практичні особливості формування та використання людського капіталу в умовах становлення економіки знань, розглянуто теоре-тико-методологічні основи управління ним, закономірності відтворення та механізм управління його конкурентоспроможністю].

13.


Овчаров, А. Особистісно-орієнтовані підходи в управлінні персоналом [Текст] / А. Овчаров // Соціальна психологія. – 2011. – №5. – С. 146-153.

14.


Петришина, О.В. Особливості сучасного управління людськими ресурсами [Текст] / О. В. Петришина, Р. С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.1. – С. 70-75. – [У статті висвітлені результати дослідження управління людськими ресурсами як одного з важливих чинників
управління організацією. Розглянуті причини відчуження від праці. Запропоновані мікро- і макроекономічні чинники
підвищення конкурентоспроможності персоналу.

.

15.


Співак, В.В. Сучасні особливості та концепції розвитку кадрового менеджменту промислових підприємств [Текст] / В. В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 91-93.

16.


Ущаповський, К.В. Сутність прийняття рішень у кадровому менеджменті підприємства та їх класифікація [Текст] / К. В. Ущаповський, Ю. Д. Костін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 214-220. – [В статті уточнено поняття «управлінське рішення» та «управлінське рішення в кадровій сфері»; доповнена класифікація управлінських рішень в кадровій сфері ознаками «за знаходженням об’єкта управління – людини – по відношенню до підприємства», «за сприйняттям працівників», «за ступенем значущості працівника для організації» та «за впливом на розвиток індивідуального кадрового потенціалу працівників», використання яких дозволить приймати більш обґрунтовані кадрові рішення з більш прогнозованими наслідками.

.

17.


Харун, О.А. Особливості застосування інноваційних систем матеріального стимулювання в управлінні персоналом підприємств [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 100-13. – [В статті розглянуто та охарактеризовано інноваційні системи матеріального стимулювання до активної діяльності персоналу підприємств. Визначено переваги, недоліки та умови їх застосування.].

18.


Чемеков, В.П. Грейдинг: Технология построения системы управления персоналом [Електронний ресурс] / В. П. Чемеков. – М. : Вершина, 2007. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

19.


Шитікова, Л.В. Сутність, особливості та структура механізму управління трудовими ресурсами підприємства [Текст] / Л. В. Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 250-254.

20.


Шмурікова, О.П. Особливості управління розвитком персоналу на промислових підприємствах Хмельницького регіону в сучасних умовах господарювання [Текст] / О. П. Шмурікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 91-95.

21.

http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67333.doc.htmПожиленко О.С.,  Щербак О.Г.
Сумський національний аграрний університет
Сутність управління персоналом

22.


http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/2012_8 УДК

Шаповалова Т В .
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНН Я ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ


23.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ecan/2010_5/pdf/sardak.pdf164

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В
УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Інноваційне управління персоналом, управління персоналом, менеджмент персонала”1500 наз.
25.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)