Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу для теоретичної частини до курсової по темі Аналіз прибутку підприємства від реалізації продукції. Наперед вдячна

1. 65.012
Б17 Базілінська, О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
Гавриленко, В.А. Совершенствование методики анализа объема, качества и реализации выпускаемой продукции [Текст] / В. А. Гавриленко // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – 2002. – №46. – С. 62-71.

3. 65.012
Г70 Городня, Т.А. Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 282с. – (Вища освіта в Україні).

4. 65.012
Е45 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400с. –

5.
Калінська, Т.А. Аналіз реалізації продукції [Текст] / Т. А. Калінська, Т. А. Пінчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 219-223. – [У статті запропоновано підхід, що забезпечує системне комплексне вивчення процесу реалізації продукції й узгодження методики економічного аналізу і методики бухгалтерського обліку і звітності.].

6. 65.012
К41 Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – 3-тє вид.переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 487с.

7.
Ковальчук, Т.М. Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції [Текст] / Т. М. Ковальчук // Економіка АПК. – 2003. – №7. – С. 92-101.

8. 65.012
Л64 Литвин, Б.М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336с.

9. 65.012
М73 Мних, Є.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Затверджено МОН України].

10. 657
О-17 Облік, аналіз та аудит [Текст] : навч. посіб. / М. С. Білик, А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, М. В. Корягін. – К. : Кондор, 2008. – 618с.

11. 65.012
О-64 Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарева, Л. О. Ващенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528с.

12. Орлов, О.О. Методика маржинального аналізу прибутку і беззбитковості виробництва [Текст] / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 7-10.

13. 65.012
П44 Подольська, В.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : ЦНЛ, 2007. – 488с. – [Рекомендовано МОН України].

14. 65.012
П58 Попович, П.Я. Економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 630с. –

15. 65.012
П80 Прокопенко, І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К. : ЦНЛ, 2008. – 430с. – [Рекомендовано МОН України].

16. Рязанцева, В. Аналіз формування та використання прибутку підприємства [Текст] / В. Рязанцева // Статистика України. – 2007. – №1. – С. 40-43.

17. 65.012
С13 Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2005. – 662с. – (Вища освіта ХХІ століття).

18. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні).

19. Ткаченко, Є.Ю. Аналіз механізму управління прибутком підприємства [Текст] / Є. Ю. Ткаченко // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 323-326.

20. Хрущ, Н. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства [Текст] / Н. Хрущ, Л. Приступа // Економіст. – 2007. – №7. – С. 28-31.

21. 65.012
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566с.

22. 65.012
Ш49 Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2010. – 196с.

23. Юрчишена, Л.В. Моделювання прибутку на підприємстві [Текст] / Л. В. Юрчишена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 88-93.

24. 658
Я47 Яковишина, Н.А. Механізми управління реалізацією продукції у забезпеченні прибутковості підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (легка промисловість) / Н. А. Яковишина. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 20с. – [Існує електронна копія].

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “аналіз прибутку”, «аналіз реалізації продукції»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету