Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> питання:
>>> Екологічний аудит мінерально-сировинних ресурсів України.
>>>
>>>
>>> видавництво "Альма-матер" книжка Економічний менеджмент і аудит.
1.
504
Е45
Екологічна експертиза (Електронний ресурс) [Електронний ресурс] : лекції з курсу "Екологічна експертиза" /  розроб.Б.Б. Артамонов. – Хмельницький : ХНУ.

2.
504
Е45
Екологічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк. – К. : Знання, 2006. – 366с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [[Рекомендовано МОН Украни]].

3.
504
Е45
Екологічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюка. – К. : ЦНЛ, 2004. – 407с. 

4.
504
О-93
Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України [Текст] : аналіт. доп. – 2-ге вид., доп. – К. : НІСД, 2011. – 978-966-554-152-3.

5.


Анюхіна, Л.О. Впровадження системи екологічного аудиту як дієвого інструменту забезпечення еколого-економічної безпеки підприємств [Текст] / Л. О. Анюхіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 180-182.

6.


Бистряков, І. Природні ресурси як фактор активізації еколого-економічної діяльності [Текст] / І. Бистряков // Економіст. – 2011. – №4. – С. 18-22.

7.


Веремеєнко, С.І. Екологічний аудит сільськогосподарських земель: синергізм басейнового підходу та органічного землеробства [Текст] / С. І. Веремеєнко, М. П. Скрипчук // Екологічний вісник. – 2011. – №5. – С. 16-17.

8.


Гіндес, О.Г. Ефективність реалізації інвестиційних проектів екологічного та природно-ресурсного спрямування [Текст] / О. Г. Гіндес // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №11. – С. 3-6.

9.


Голян, В. Фіскальне регулювання природокопристування: теоретико-методологічні засади врахування територіальних відмінностей рівня ресурсно-екологічної спрямованості податкових надходжень [Текст] / В. Голян, В. Бардась // Економіка та держава. – 2011. – №10. – С. 18-23.

10.


Гурська, Г. Форми та методи здійснення екологічного аудиту в Україні [Текст] / Г. Гурська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 133-135.

11.


Зубко, К.Ю. Методологія аналізу екологічних ситуацій та їх вплив на стан об`єктів і ресурсів [Текст] / К. Ю. Зубко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 204-210.

12.


Іванова, Т.В. Принципи державної політики екологічного та ресурсозберігаючого розвитку України в умовах глобалізації [Текст] / Т. В. Іванова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №2. – С. 96-100.

13.
504
К58
Кожушко, Л.Ф. Екологічний менеджмент [Текст] : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – К. : Академія, 2007. – 432с. – (Альма-матер). – [Затверджено МОН України].

14.


Левандівський, О. Механізм формування екологічного аудиту в Україні [Текст] / О. Левандівський // Економіка АПК. – 2010. – №7. – С. 71-74.

15.


Мех, Я. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення [Текст] / Я. Мех, Р. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №2. – С. 45-48.

16.


Небильцова, В.М. Становлення екологічного аудиту в Україні з врахуванням світового досвіду [Текст] / В. М. Небильцова, Н. Остапенко // Економіка та держава. – 2013. – №4. – С. 60-63.

17.
504
П80
Прокопенко, О.В. Екологічний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / О. В. Прокопенко. – К. : Знання, 2012. – 319с. – [Рекомендовано МОН України].

18.


Проніна, О.В. Посилення ресурсно-екологічної безпеки держави [Текст] / О. В. Проніна // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №6. – С. 70-72.

19.


Ревко, Т.В. Ресуросзбереження в забезпеченні екологічної безпеки країни [Текст] / Т. В. Ревко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №12. – С. 61-66.

20.


Скрипчук, П. Екологічний аудит територіально-господарських систем [Текст] / П. Скрипчук // Економіка України. – 2009. – №11. – С. 76-91.

21.


Спиридонов, И.Г. Экологический аудит как основа инвестиционных проектов в сфере использования природных ресурсов [Текст] / И. Г. Спиридонов, С. Н. Волков // Экологическая экспертиза. – 2004. – №5. – С.109-118.

22.
657
О-17
Трембач, Н.С. Екологічний аудит: суть та методологія його здійснення [Текст] / Н. С. Трембач, Г. В. Пухальська // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 167-169.

23.


Черевко, Г. Еколого-економічні та технологічні аспекти раціонального використання земельних ресурсів [Текст] / Г. Черевко, Ф. Горбонос, Г. Земляна // Економіка АПК. – 2008. – №2. – С. 37-42.

24.


Чигрин, О.Ю. Теоретико-методичні принципи впровадження екологічного аудиту в Україні [Текст] / О. Ю. Чигрин, Т. В. Пімоненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 230-234.

25.
504
Е45
Екологічне управління [Текст] : підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський [та ін.]. – К. : Либідь, 2004. – 432с.

26.
502
Ш71
Шмандій, В.М. Управління природоохоронною діяльністю [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шмандій, І. О. Солошич. – К. : ЦНЛ, 2004. – 296с. – [Рекомендовано МОН України].

27.

http://uchebnikionline.ru/ekologia/osnovi_ekologiyi_-_myagchenko_op/mineralni_resursi_ukrayini.htmОсновы экологии - Мягченко ОП Минеральные ресурсы Украины

28.

http://academia-pc.com.ua/product/57Екологічний менеджмент ("Академія")
Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М.

29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “екологічний аудит і менеджмент.....”
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Екологія ...”