Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Економічна думка Стародавньої Греції
>>>
>>> дякую.
1.


Вдовичин, І. Свобода особи в процесі інституалізації суспільства ( політичний та інтелектуальний досвід Стародавньої Греції [Текст] / І. Вдовичин // Людина і політика. – 2004. – №4. – С.40-50.

2.
330.8
А23
Агапова, И.И. История экономических учений [Текст] : курс лекций / И. И. Агапова. – М. : Юристъ, 2000. – 285с.

3.
330.8
І-90
Історія економічних учень [Текст] : підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник [та ін.] за ред.: Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К. : КНЕУ, 2001. – 564с.

4.
330.8
Ю94
Юхименко, П.І. Історія економічних учень [Текст] : навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – 3-є вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2002. – 514с. – (Вища освіта XXI століття).


5.
330.8
М13
Мазурок, П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок. – К. : Знання, 2004. – 477с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [У навчальному посібнику вперше в Україні у формі запитань і відповідей розкривається історія виникнення і розвитку економічних учень, аналізується багатоманітність концептуальних підходів до трактування економічних явищ та процесів у різних теоріях і вченнях. ].

6.
330.8
І-90
Історія економічних учень [Текст] : підручник /  за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2004. – 1300с. – (Класичний університетський підручник). – [ Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти. Для посилення пізнавального потенціалу підручника автори наводять історичні портрети епох, цікаві факти, інтелектуальні біографії видатних вчених-економістів, стислий аналіз структури та основних проблем їхніх фундаментальних економічних творів, широко використовують історичні порівняння, рисунки, таблиці, схеми, графіки.].

7.
330.8
Л63
Лісовицький, В.М. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лісовицький. – 3-тє вид. випр. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2009. – 240с. – [Рекомендовано МОН України].

8.

http://subject.com.ua/economic/mazurok/12.html Економічна думка Стародавньої Греції
9.

http://www.info-library.com.ua/books-text-3524.htmlmЕкономічні погляди мислителів стародавньої Греції (Ксенофонт, Платон, Арістотель)

10.

http://textbooks.net.ua/content/view/1290/Антична економічна думка
11.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічна думка Стародавньої Греції.....”

12.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економічна історія. Історія економічних вчень ...”