Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка з літературою для повідомлення на тему "Аналіз аграрних відносин і сімейного селянського господарства в працях А.В. Чаянова". Наперед дякую!
1.
330.8
И90
История экономических учений [Текст] : учебник. Ч. 2 /  под ред. А.Г. Худокормова. – М. : МГУ, 1994. – 416с.

2.
330.8
И90
История экономических учений [Текст] : конспект лекций /  авт.-сост. И. Чайка. – М. : ПРИОР, 1999. – 80с.

3.
330.8
И90
История экономических учений [Текст] : конспект лекций в схемах /  ред.-сост. Д.И. Платонов. – М. : ПРИОР, 1998. – 96с.

4.
330.8
Б26
Бартенев, С.А. История экономических учений [Текст] : учебник / С. А. Бартенев. – М. : ЮРИСТЪ, 2000. – 456с.

5.
330.8
Б26
Бартенев, С.А. История экономических учений в вопросах и ответах [Текст] : учебно-метод. пособие / С. А. Бартенев. – М. : Юристъ, 1998. – 192с. – [Існує електронна копія].

6.
330.8
Б26
Бартенев, С.А. Экономические теории и школы. (История и современность) [Текст] : курс лекций / С. А. Бартенев. – М. : Изд-во БЕК, 1996. – 352с.

7.


Вербицька, Г.Л. Еволюція економічних теорій національної економіки [Текст] / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 252-258.

8.
330.8
Г96
Гусейнов, Р.М. История экономических учений [Текст] : учеб. пособие / Р. М. Гусейнов, Ю. В. Горбачева, В. М. Рябцева. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 255с. – [Існує електронна копія].

9.
330.8
Н39
Небрат, В.В. Українська фінансова думка другої половини XIX - початку ХХ століть [Текст] : монографія / В. В. Небрат. – К. : Ін-тут економ. та прогнозув., 2007. – 224с.

10.
334.7
Ч-32
Чаянов, А. Краткий курс кооперации [Текст] / А. Чаянов. – М. : Кооперативное издательство, 1989. – 78с.

11.
330.8
Ч-32
Чаянов, А.В. Крестьянское хозяйство [Текст] : избранные труды / А. В. Чаянов под ред. Л.И. Абалкина. – М. : Экономика, 1989. – 492с. – (Экономическое наследие).

12.
330.8
Ю94
Юхименко, П.І. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання-Пресс, 2000. – 514с. – (Вища освіта XXI століття).

13.
330.8
Ю94
Юхименко, П.І. Історія економічних учень [Текст] : навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – 3-є вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2002. – 514с. – (Вища освіта XXI століття). 

14. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/agroin/2011_7-9/TATARCHUK.pdf