Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему:"Передумови виникнення й етапи розвитку логістики як науки"
1.


Логістика [Електронний ресурс] : курс лекцій /  уклад.: О.А. Біловодська, О.О. Суярова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

2.


Бодрецький, М.В. Сутнісно-змістова характеристика логістики та її роль у сучасній економіці [Текст] / М. В. Бодрецький // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №22. – С. 51-53.

3.


Бондарчук, Ю.С. Використання логістики, як один із шляхів успішного ведення бізнесу в Україні [Текст] / Ю. С. Бондарчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 336-339. – [
В статті розкривається сутність логістики як системного чиннику організації бізнесу на рівні виробника та споживача з усіма складовими. На основі вивчення історичного розвитку логістики як наукового напрямку дослідження систем управління запасами здійснюється їх класифікація, а також визначаються головні правила логістичного процесу.].

4.


Верхоглядова, Н.І. Значення та сутність терміну "логістика" [Текст] / Н. І. Верхоглядова, Т. Є. Іваницька // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 29-34.

5.


Гриценко, С. Становление и развитие глобальной логистической инфраструктуры [Текст] / С. Гриценко // Вісник ТАНГ. – 2002. – №8-1. – С. 127-130.

6.
658.7/.8
Л69
Логістика: теорія та практика [Текст] : навч. посіб / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360с. –

7.
658.7/.8
К82
Крикавський, Є. Логістика. Основи теорії [Текст] : підручник / Є. Крикавський. – Львів : Інтелект-Захід, 2004. – 416с. – [

8.
658.7/.8
К82
Крикавський, Є. Логістика та розвиток організації [Текст] : монографія / Є. Крикавський, Н. Гринів, І. Таранський. – Львів : ДУ "Львівська політехніка", 1999. – 148с. –

9.


Крикавський, Є.В. Теорія і практика логістики: парадигма і кон`юнктура [Текст] / Є. В. Крикавський // Логистика: проблемы и решения. – 2009. – №9-10. – С. 23-28.

10.
658.7/.8
К82
Крикавський, Є.В. Логістика. Основи теорії [Текст] : підручник / Є. В. Крикавський. – 2-ге вид. доповн. і переробл. – Львів : Інтелект-Захід, 2006. – 456. –

11.


Мироненко, Н.А. Современные подходы к развитию логистики [Текст] / Н. А. Мироненко, О. С. Таряник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 117-119.

12.


Скоробогатова, Т.Н. Логистическая сервисная система в окружающей среде: миссия, цель и задачи [Текст] / Т. Н. Скоробогатова // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – №5. – С.48-53.

13.


Скоробогатова, Т.Н. Развитие теоретико-методологической логистической базы в свете сервисной логистики [Текст] / Т. Н. Скоробогатова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 256-261. – [Охарактеризован современный этап развития логистики, сопряженный с сервисной парадигмой. Получили дальнейшее развитие концептуальные положения сервисной логистики в области философско-логистических категорий.
Показано применение законов диалектики к управлению потоками потребителями услуг, в первую очередь, туристических.


14.


Товма, Л.Ф. Військова логістика: історичний погляд на розвиток і становлення [Текст] / Л. Ф. Товма // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – №5. – С. 82-89.

15.
658.7/.8
Л69
Логістика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова, С. В. Мішина, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 566с. – (Вища освіта ХХІ століття). –,