Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу на тему реферату `Конкурентноспроможність українських товарів і послуг на світових ринках і засоби їх підвищення`.Дякую.
1.
339.137
В19
Васильківський, Д.М. Конкуренція в міжнародному бізнесі [Текст] : конспект лекцій / Д. М. Васильківський, О. Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 83с. 

2.


Дащенко, А. Методологія аналізу цінової політики конкурентів на товарному ринку [Текст] / А. Дащенко // Економіст. – 2009. – №12. – С. 48-51.

3.


Жамойда, А. Концепция конкурентоспособности товара [Текст] / А. Жамойда // Вісник економічної науки України. – 2007. – №2. – С. 41-45.

4.

Журило, Р.М. Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності виробників наукомісткої продукції машинобудування [Текст] / Р. М. Журило // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №1. – С. 54-58.
5.
339.137
З-26
Замороко, Т.Л. Конкурентоспроможність товарів легкої промисловості в умовах інтеграції України до СОТ [Текст] : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.07.01 - економіка праці / Т. Л. Замороко. – К. : КНУТД, 2006. – 18с.

6.
339.138
К21
Кардаш, В.Я. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч.-метод. посiб. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2000. – 124с.

7.


Курок, О.О. Удосконалення системи зовнішньоекономічної діяльності підприємства: сприяння товарообігу через митний кордон [Текст] / О. О. Курок // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 168-172. – [Аналіз економіко-правових аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємства дозволив запропонувати шляхи удосконалення проходження товарів через митницю і головні обов’язки суб’єктів господарської діяльності та митних органів.].

8.

Головченко, Н.М. Політика кластерізації як основний засіб зростання конкурентоспроможності органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках [Текст] / Н. М. Головченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 54-56.
9.


Кухарева, Н. Зовнішньоекономічні товарообмінні операції і ПДВ [Текст] / Н. Кухарева // Бухгалтерія. – 2001. – №16. – С. 28-30.

10.


Лищишин, М. Створення конкурентоспроможних товарів і технологій на основі винаходів в умовах ринкової економіки України [Текст] / М. Лищишин // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №11. – С. 27-29.

11.


Магомедов, Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров: теория, оценка [Текст] / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалов // Методы менеджмента качества. – 2005. – №9. – С. 30-33.

12.


Марцин, В.С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності товару та показники її оцінки [Текст] / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1. – С. 35-44.

13.


Мельник, Т.С. Комплексна оцінка конкурентоспроможності товарів за умов сучасного ринку [Текст] / Т. С. Мельник, О. В. Христофор // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – №5. – С.23-28.

14.

Нижник, І.В. Зовнішньоторговельні відносини українських підприємств в системі конкурентоспроможності їх продукції [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 108-111. – [Здійснено аналіз зовнішньоторговельних відносин підприємств на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях, що дозволив виявити основні проблеми та напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції.].
15.


Павлова, Н.Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара [Текст] / Н. Н. Павлова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – №1. – С. 82-90.

16.
65
П52
Полтавська, Є.О. Конкурентний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Полтавська, Г. А. Іващенко, П. М. Куліков. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200с. 

17.


Полюхович, Л. Деякі організаційно-правові питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника в контексті вимог Світової організації торгівлі [Текст] / Л. Полюхович // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №10. – С. 86-89.

18.


Пронкіна, Л. Конкурентоспроможність і якість товару: проблеми співвідношення [Текст] / Л. Пронкіна, О. Вертелева // Економіка та держава. – 2010. – №3. – С. 44-46.

19.


Саліхова, О.Б. Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами: проблеми методології та практики статистичного обліку в Україні [Текст] / О. Б. Саліхова // Статистика України. – 2006. – №3. – С. 15-20.

20.
339.137
С13

Савчук, С.И. Основы теории конкурентоспособности [Текст] : монография / С. И. Савчук. – Мариуполь : Рената, 2007. – 520с.

21.


Сидоренко, О. Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості та конкурентоспроможності товарів [Текст] / О. Сидоренко // Стандартизація сертифікація якість. – 2005. – №1. – С. 63 - 67.

22.
339.92
Ч-49
Черномаз, П.О. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / П. О. Черномаз. – К. : Академвидав, 2010. – 272с. – (Альма-матер).


23.


Штовба, О.В. Нечітка модель конкурентоспроможності марочного товару [Текст] / О. В. Штовба, А. В. Пашенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – №2. – С. 33-39.

24.


Юзьвак, Л.І. Ефективність різних методів оценки конкурентоспроможності продовольчих товарів [Текст] / Л. І. Юзьвак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 111-115. – [Проаналізовано особливості оцінки конкурентоспроможності продовольчих товарів на ринку, а також вибір бази порівняння з точки зору господарських суб’єктів та споживачів. Розглянуто використання різних методів кількісної оцінки конкурентоспроможності продовольчих товарів.].

25.


Ястремская, Е.Н. Метод определения конкурентоспособности товаров промышленного назначения [Текст] / Е. Н. Ястремская, Н. К. Гиковатая // Проблеми науки. – 2001. – №6. – С. 50-55.

26.


Яців, І.Б. Еластичність попиту на продовольчі товари як елемент конкурентного середовища [Текст] / І. Б. Яців // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 61-65. – [У статті обґрунтовується використання коефіцієнтів еластичності попиту на продовольчі товари в якості характеристик конкурентного середовища. Розглядається методика визначення коефіцієнтів еластичності попиту з
використанням матеріалів вибіркового обстеження домогосподарств. За результатами розрахунків зроблені висновки про стан та зміни в конкурентному середовищі.
].

27.

http://pidruchniki.ws/1056041239762/marketing/konkurentospromozhnist_tovariv_rinkuКонкурентоспроможність товарів на ринку

28.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Rонкурентоздатність товару.....”
29.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету