Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання курсової роботи на тему: "Засоби і прийоми ефективного рекламування персональних продажів".Дякую

1.
659
Д27
Дейян, А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи [Текст] / А. Дейян, А. Троадек, Л. Троадек пер. с фр. А.В. Мигачева; общ. ред. В.С. Загашвили. – М. : Прогресс, 1994. – 190с.

2.
659
Д40
Джефкінс, Ф. Реклама [Текст] : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ред. Д. Ядіна; пер. з англ. О.О. Чистякова. – 4-е вид. – К. : Знання, 2001. – 456с.

3.


Разумний, А.Г. Дослідження особистого продажу лікарських засобів в Україні [Текст] / А. Г. Разумний // Маркетинг в Україні. – 2002. – №1. – С. 13-17. – [маркетингові дослідження].

4.
339.138
А83
Армстронг, Г. Маркетинг. Загальний курс [Текст] : навч. посіб. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – 5-те вид. – М. : Вільямс, 2001. – 608с.

5.
339.138
Г20
Гаркавенко, С.С. Маркетинг [Текст] : пiдручник / С. С. Гаркавенко. – К. : Лiбра, 2002. – 712с. – [Існує електронна копія].

6.


Смирнов, И. Три способа доставки [Текст] / И. Смирнов // Новый маркетинг. – 2003. – №8. – С. 64-68. – [Логистические решения в системах дистрибуции. Стратегия продаж.].

7.
339.138
М26
Маркетинг [Текст] / У. Руделиус, М. В. Авдюхина, Н. И. Ивашкова [и др.]. – 1-е рус. изд. – М. : ДеНово, 2001. – 706с.

8.
339.138
М26
Маркетинг [Текст] : кн. для преподавателя. – 1-е рус. изд. – К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003. – 401с.

9.


Бахматова, А. Прямой контакт с потребителем [Текст] / А. Бахматова // Компаньон. – 2004. – №36. – С. 16-21. – [Непрямая реклама].

10.


Пашутин, С. Реклама для розничной сети [Текст] / С. Пашутин // Маркетолог. – 2005. – №1. – С. 39-44. – [Краткий гид по планированию продвижения].

11.


Фридман, А. Тянитолкай продаж [Текст] / А. Фридман // Компаньон.Стратегии. – 2005. – №10. – С. 28-33. – [Управление продажами].

12.
339.1
Б44
Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, Л. В. Шестопалова. – К. : ЦНЛ, 2005. – 416с. – [ Навчальний посібник складений відповідно до програми дисципліни «Інфраструктура товарного ринку». У посібнику розглянуті суть, призначення і склад інфраструктури товарного ринку, характеризуються складові частини інфраструктурного комплексу товарного ринку. Особлива увага приділена специфічним особливостям роботи оптових посередників в сучасних умовах господарювання. Матеріал викладений логічно і послідовно, представлені основні поняття і терміни. Навчальний посібник призначений для навчальних цілей і адресований студентам, аспірантам, викладачам вузів економічного профілю, практичним працівникам, фахівцям у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.
].

13.
658.8
Т31
Тєлєтов, О.С. Маркетинг у промисловості [Текст] : підручник / О. С. Тєлєтов. – К. : ЦНЛ, 2004. – 248с. – [ У підручнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність маркетингової діяльності в промисловості, та основних проблем, які доводиться вирішувати працівникам відповідних служб промислових підприємств в умовах ринкової економіки. У книзі наведена значна кількість прикладів з практики вітчизняних промислових підприємств, які зібрані безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових та розрахункових завдань, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах України.
Книга розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ, а також може бути корисною фахівцям промислових підприємств (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.) і всім, хто бажає опанувати основи маркетингу в промисловості самостійно.
].

14.


Ряполов, К. Каждому - свое. Остальным - чужое [Текст] / К. Ряполов // Компаньон. – 2005. – №48. – С. 44-50. – [Успешность продаж].

15.


Харский, К. Идеальный специалист по продажам: кто он? [Текст] / К. Харский // Менеджмент и менеджер. – 2006. – №1. – С. 49-53.

16.


Шульгина, Л. Есть ли будущее у дистрибьютора? [Текст] / Л. Шульгина // Компаньон. – 2006. – №33. – С. 22-23. – [Современнные требования к дистрибуции].

17.


Дорощук, Н. Новый взгляд на дистрибуцию: взаимоотношения производителя и дистрибьютора [Текст] / Н. Дорощук // Менеджмент и менеджер. – 2006. – №7-8. – С. 58-63.

18.


Ряполов, К. Игра со словами и смыслами [Текст] / К. Ряполов // Компаньон. – 2006. – №39. – С. 22-26. – [Мастерство продавцов в деле увеличения продаж].

19.


Корягін, С.В. Сучасні системи оплати праці працівників персонального продажу [Текст] / С. В. Корягін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12 (567). – С. 68-73.

20.


Жмурко, С. Как разработать программу лояльности для своих дистрибуторов? [Текст] / С. Жмурко // Маркетинг и реклама. – 2007. – №6. – С. 44-45.

21.


Яцюк, Д. Реклама як основний чинник формування і функціонування бренду [Текст] / Д. Яцюк // Маркетинг в Україні. – 2007. – №3. – С. 28-32. – [Управління брендами].

22.
339.1
Ш66
Шканова, О.М. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шканова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 320с. – [Рекомендовано МОН України].

23.
339.138
Г20
Гаркавенко, С.С. Маркетинг [Текст] : пiдручник / С. С. Гаркавенко. – 5-те вид., доповн. – К. : Лiбра, 2007. – 720с. – [Рекомендовано МОН України].

24.


Димова, Н. Латеральный маркетинг - перспектива усовершенствования управления продажами [Текст] / Н. Димова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – №6. – С. 59-62.

25.


Малевич, І. Поки що не терра юкрейн, але... Особливості мови зовнішньої реклами в Рівному (на матеріалі вивісок підприємств із продажу товарів і послуг) [Текст] / І. Малевич // Урок української. – 2008. – №1-2. – С. 26-30.

26.


Головкіна, Н. Сучасні тенденції розвитку персонального продажу: аналіз, практика, управління [Текст] / Н. Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2008. – №1. – С. 9-15. – [Маркетингові комунікації].

27.


Шишкін, В.О. Організація прямих продажів промислової компанії [Текст] / В. О. Шишкін, В. Г. Дружина // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №9. – С. 39-40.

28.
339.3
К63
Комерційна діяльність [Текст] : підручник /  за ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Знання, 2008. – 558с. – [Допущено МОН України].

29.


Возвахова, Л. Как продавать в условиях кризиса [Текст] / Л. Возвахова // Управление компанией (укр.изд.). – 2008. – №12. – С. 39-43.

30.


Продаж товарів зі знижками [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2009. – №16. – С. 22-23. – [податковий облік].

31.


Злотников, А. Как с помощью HR-технологии увеличить продажи на 15 % [Текст] / А. Злотников // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №4. – С. 42-45.

32.


Время скидок. Как правильно провести распродажу [Текст] // Индустрия моды. – 2009. – №2. – С. 74-82.

33.


Соломатин, А. Другой рынок - другие продажи [Текст] / А. Соломатин // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №3. – С. 32-37. – [Как выстроить эффективную схему продаж в условиях кризиса].

34.


Кузнецова, Т. Метеорология продаж [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №4. – С. 73-79. – [Прогнозирование продаж].

35.


Старинский, Б. Скидки не спасут [Текст] / Б. Старинский // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №8. – С. 40-45. – [Пример оптимизации продаж в украинской компании].

36.


Жалило, Б. Инструментарий гарантированного роста [Текст] / Б. Жалило // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №11. – С. 18-24. – [Разработка плана продаж].

37.


Джонстон, Г. Субподрядчик связи [Текст] / Г. Джонстон // Компаньон.Стратегии. – 2010. – №1-2. – С. 51-54. – [Персонализированный подход к клиенту с помощью средств связи].

38.
005
Р31
Ребрик, С. Тренинг профессиональных продаж [Електронний ресурс] / С. Ребрик. – М. : Изд-во "ЭКСМО". – 112с.

39.
339.138
П69
Практика і технологія продажів [Текст] : метод. вказівки до самост. вивч. дисц. для студ. напряму підготовки "Маркетинг" (заочна форма навчання) /  уклад.: С.В. Ковальчук, З.М. Андрушкевич. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 99с.

40.


Белецкий, А. Продажи без продаж. Часть 1. Информирование [Текст] / А. Белецкий // Маркетинг и реклама. – 2010. – №6. – С. 28-36. – [Директ-маркетинг].

41.
339.3
О-64
Організація торгівлі [Текст] : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький [та ін.] за ред. Апопія В.В. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632с. – [У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на І теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних процесів, суть і зміст синергетики в організації торгівлі.
Підручник призначений насамперед для студентів, котрі навчаються за спеціальностями торговельно-економічного профілю, також для менеджерів, маркетологів, магістрів, аспірантів, Ро: спеціалістів і керівників у сфері товарного обігу.


Затверджено МОН України].

42.


Кутепова, Э. Продажа через улыбку [Текст] / Э. Кутепова // Компаньон. – 2010. – №38. – С. 23-26. – [Наилучшие решения торговли в гонке за покупателем].

43.


Сокольский, М. Перекрестный обстрел [Текст] / М. Сокольский // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №8. – С. 20-28. – [Кросс-продажи].

44.


Фокина, С. Мозг на связи [Текст] / С. Фокина // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №2. – С. 29-32. – [Технологии нейропродаж].

45.


Горбачев, А. Часы для агента [Текст] / А. Горбачев // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №2. – С. 34-40. – [Внедрение тайм-менеджмента в отделе продаж].

46.


Бубнов, И. Все на проджу! или Как управлять армией героев [Текст] / И. Бубнов // Менеджмент и менеджер. – 2010. – №1-2. – С. 62-69. – [Управление продажами].

47.


Тарнавский, В. Искусство группового шопинга [Текст] / В. Тарнавский // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №8. – С. 53-59. – [Интернет-сервис коллективных закупок].

48.


Кузнецова, Т. Продажа с гарантией [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №8. – С. 68-74. – [Повышение профессионализма продавцов].

49.


Ярова, І.І. Управління продажами на основі механізмів електронної комерції [Текст] / І. І. Ярова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 100-104. – [У статті обґрунтовано роль мережі Інтернет в управлінні продажами. Досліджено маркетингові та логістичні аспекти управління продажами на основі механізмів електронної комерції.
The role of Internet in sales management is substantiated in the article. Marketing and logistical aspects of sales management based on electronic commerce mechanisms was studied.
Ключові слова: електронний бізнес, електронна комерція, просування товарів, Інтернет-технології, міжорганізаційна електронна взаємодія.].

50.


Волошин, В.С. Використання комбінованого підходу в процесі прогнозування обсягів продажів продукції [Текст] / В. С. Волошин, М. А. Меремінський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 182-184. – [Розглянуто використання комбінованого підходу в процесі прогнозування продажу продукції, що дозволить підвищити точність та адекватність моделей. Встановлено, що даний підхід передбачає поєднання якісних та кількісних
методів прогнозування. Зосереджено увагу на використанні коефіцієнтів комбінування в процесі розрахунку прогнозного значення реалізації. Запропоновано етапи прогнозування обсягу продажу продукції на основі комбінованого підходу. Визначено створення інформаційної системи як перспективу подальших досліджень
Examined using a combined approach in the process of forecasting sales of products that will allow to improve the accuracy and adequacy of the models. It was established that this approach aims at integrating qualitative and quantitative
forecasting techniques. Focusing on the use of a combination of factors in the process of calculating the predictive value realization. Proposed stages of forecasting sales of products based on the combined approach. Defined an information system as the prospect of further research.
Ключові слова: прогнозування, обсяги продажу, моделювання, методи експертних оцінок, екстраполяція.].

51.


Хунджра, А.І. Рекламна доброчинність та її вплив на продажі, лояльність до бренду та намір купівлі [Текст] / А. І. Хунджра, Рауф-і-Азам, А. А. Хумайюн // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 468-476.

52.


Манн, И. Продает каждый [Текст] : [участие всех сотрудников компании в продажах] / И. Манн // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №5. – С. 18-25.

53.


Котов, Е. Легкий старт [Текст] : [как наладить работу новичков в отделе продаж] / Е. Котов // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №6. – С. 36-41.

54.


Трубенков, И. На пике [Текст] / И. Трубенков, К. Зеленюк // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №7. – С. 22-31. – [Как максимизировать прибыльность сезонного бизнеса].

55.


Сендеров, Д. "Звезды" в рекламе [Текст] / Д. Сендеров // Маркетинг и реклама. – 2012. – №7-8. – С. 78-81.

56.


Виходець, О. Вплив реклами на продаж видавничої продукції [Текст] / О. Виходець // Вісник книжкової палати. – 2013. – №4. – С.15-17. – [Розглядаються певні проблеми збільшення обсягу продажу видавничої продукції ЗМІ за рахунок використання реклами. Цьому передує аналіз інформаційно-енергетичних процесів, у результаті якого отримано нові залежності визначення конкретних показників нарощення продажу періодики].

На жаль, більш точної інформації за Вашим запитом не знайдено. Радимо звернутись також до БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету(розділ "Маркетинг"), а також рубрик ЕК - "Торговельна реклама", "Продаж", "Рекламний маркетинг", "Реклама".
Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)