Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу по темі: "Економіко-матиматична модель управління капіталом державного підприємства". Дякую!

1.Білик, М.Д. Фінансові проблеми державних підприємств [Текст] / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2004. – №3. – С. 70-82.
2.Білик, М.Д. Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування [Текст] / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2006. – №9. – С. 128-142.


2.330
Я77
Ярощук, О.В. Аналіз формування капіталу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О. В. Ярощук. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2004. – 20с.

3.


Лисак, В.М. Економіко-математичне моделювання в системі прогнозування інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / В. М. Лисак // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 187-190. – [Піднімаються питання економіко-математичного моделювання інвестиційних процесів при залученні інвестицій з метою функціонування спільних підприємств.].

4.
658.14/.17
Ч-75
Чорна, О.Є. Управління капіталом підприємства в умовах ринкової трансформації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / О. Є. Чорна. – Одеса : Одеський держ. економічний ун-т, 2005. – 21с.

5.
519
Д36
Деркач, І.О. Комплекс економіко-математичних моделей управління підприємством на засадах концепції левериджу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / І. О. Деркач. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 20с.

6.


Шевцова, О.Й. Управління вартісно-ризиковими чинниками та часовими аспектами фінансування потреб у капіталі підприємств [Текст] / О. Й. Шевцова, С. Я. Касян // Фінанси України. – 2006. – №3. – С. 119-125. – [Запропоновано підходи до математичного моделювання оптимальної інвестиційної політики управління капіталом у поєднанні з фінансовою політикою].

7.


Антонюк, Ю. Застосування математичних моделей в стратегічному управлінні підприємством [Текст] / Ю. Антонюк // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №3-4. – С. 55-68.

8.


Панасенко, О.В. Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей [Текст] / О. В. Панасенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 219-227.

9.
658.14/.17
Ш35
Швиданенко, Г.О. Управління капіталом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. – К. : КНЕУ, 2007. – 440с. – [Допущено МОН України].

10.


Шевченко, Н.В. Особливості дослідження сутності капіталізації промислових підприємств [Текст] / Н. В. Шевченко // Регіональна економіка. – 2008. – №3. – С. 175-181.

11.


Сухотеплий, В. Математична реконструкція структури власного капіталу та прибутковості реального банківського сектору України [Текст] / В. Сухотеплий // Банківська справа. – 2009. – №1. – С. 84-94.

12.


Синицький, А.А. Аналіз методів побудови загальної математичної моделі оптимізації прибутку підприємства [Текст] / А. А. Синицький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.3. – С. 148-151. – [Побудовано загальну математичну модель оптимізації прибутку. Розглянуто методи пошуку екстремуму в задачах багатофакторної нелінійної оптимізації. Запропоновано метод еволюційного програмування для оптимізації прибутку підприємства.].

13.


Роїк, О.М. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда [Текст] / О. М. Роїк, А. О. Азарова, Л. А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 245-253.

14.


Андрющенко, І.Є. Математичне забезпечення процесу управління витратами підприємства [Текст] / І. Є. Андрющенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №15. – С. 75-78.

15.


Чернецька, Ю.А. Формування оптимальної структури капіталу підприємства [Текст] / Ю. А. Чернецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 109-112.

16.


Мискіна, О.О. Економіко-математична модель впливу податків на капітальні інвестиції [Текст] / О. О. Мискіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 99-104.

17.


Цеслів, О.В. Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу оборотних активів підприємства [Текст] / О. В. Цеслів, М. О. Черепній // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №1. – С. 174-178.

18.


Татар, М.С. Економіко-математичне моделювання системної діагностики конкурентоспроможності підприємств [Текст] / М. С. Татар // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 305-313.

19.


Шиндирук, І.П. Економіко-математичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств [Текст] / І. П. Шиндирук // Фінанси України. – 2012. – №2. – С 111-118.

20.


Шаблиста, Л. Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка і прогнозування. – 2012. – №4. – С. 36-45.

21.


Малярець, Л.М.Ж.А.В. (Малярець, Л. М.. Жуков А. В.) Математико-статистичні інструменти діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] / Л. М. Малярець // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 121-125.

22.


Шевчук, Н.В. Економічна природа капіталізації підприємства [Текст] / Н. В. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 20-26.

23.Мотриченко, В.М. Сфери діяльності та функції державних підприємств [Текст] / В. М. Мотриченко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С. 121-128.


http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2246О. Д. Годес,
 
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ  ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛЯННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ


http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/26312.htmlДрогомирецька Зоряна Богданівна. Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства: Дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2002. - 182 арк. - Бібліогр.: арк. 147-156.Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Економіко-математичне моделювання=економічне моделювання, державне підприємство.....”


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету