Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. можете надіслати літературу останніх років. Тема роботи:"Кадрова політика підприємства в системі зовнішньоекономічної діяльності"
>>> Дякую

1.
339.9
К43
Кириченко, О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. А. Кириченко. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2002. – 384с. – [Існує електронна копія].

2.
339.9
З-78
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : підручник / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман за ред. І.В. Багрової. – К. : ЦНЛ, 2004. – 580с. – [Існує електронна копія]. – [

3.
334.7
Я62
Янковский, Н.А. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности крупного производственного комплекса [Текст] : монографія / Н. А. Янковский. – Донецьк : Донеччина, 2000. – 448с.

4.
339.9
Р59
Рогожин, В.Д. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Рогожин, Л. В. Базалієва. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 196с. –

5.
339.9
Т60
Торгова, Л.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Торгова, О. В. Хитра. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 512с. –
6.
339.9
Т60
Торгова, Л.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : практикум / Л. В. Торгова, О. В. Хитра. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 220с.

7.
338.45
П64
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку [Текст] /  Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2009. – 928с. – [

8.


Пирець, Н.М. Формування експортної стратегії підприємства [Текст] / Н. М. Пирець // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 91-96. – [Розкрито взаємозв`язок між стратегією управління й експортною стратегією підприємства. Для цього в статті зроблено умовний поділ українських експортерів на дві категорії у залежності від особливостей обраного ними менеджменту, що дозволило виявити основні напрямки у формуванні експортної стратегії підприємства.].

9.


Денисов, В.Т. Воздействие факторов внешней и внутренней среды промышленного предприятия на механизм управления внешнеэкономической деятельностью [Текст] / В. Т. Денисов, С. Ю. Чанышева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 185-189.

10.


Босак, А.О. Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування [Текст] / А. О. Босак, Р. З. Дарміць, В. О. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 26-35.

11.


Лебедь, І. Механізми та інструменти управління зовнішньоекономічною діяльністю українських підприємств (на прикладі підприємств легкої промисловості) [Текст] / І. Лебедь // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.99. – С. 247-255.

12.


Муртазаєва, З. Методологічні заходи удосконалення організації зовнішньо-економічної діяльності на підприємстві [Текст] / З. Муртазаєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №8. – С. 3-5.

13.


Войнаренко, М.П. Особливості сучасних підходів і методів управління промисловими підприємствами за умов зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / М. П. Войнаренко, Л. В. Гурочкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 58-60.

14.


Говорецький, О.Б. Особливості процесу стратегічного управління на підприємствах-учасниках зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / О. Б. Говорецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 221-224.

15.


Кватернюк, К.Ю. Управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств [Текст] / К. Ю. Кватернюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 231-233.

16.


Пазиніч, О.В. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю українських підприємств [Текст] / О. В. Пазиніч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 185-187.

17.
339.9
З-78
Зовнішньоекономічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  за ред. І.І. Дахна. – К. : ЦУЛ, 2012. – 568с. –

18.


Герасименко, Г.О. Формування адаптивної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприсмства в сучасних умовах [Текст] / Г. О. Герасименко // Економіка та держава. – 2013. – №11. – С. 79-83.

19.


Деркач, К.І. Кадрова політика транскордонного співробітництва як сукупність кадрових політик його суб`єктів [Текст] / К. І. Деркач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 70-73.