Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи, за темою: "Особливості сучасних систем оплати праці: український та закордоний досвід.

1.


Маслов, Д.В. Японская премия качества как инструмент достижения конкурентоспособности [Текст] / Д. В. Маслов, Э. А. Белокоровин // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – №6. – С.80-94.

2.


Горбановская, О. Система оплаты труда: управление справедливостью [Текст] / О. Горбановская, А. Корытцева // Отдел кадров. – 2005. – №6. – С.15-19.

3.


Осейко, Н. Оплата труда и эффективность: исторический взгляд [Текст] / Н. Осейко // Отдел кадров. – 2005. – №6. – С.34-35.

4.


Харун, О.А. Мотиваційні особливості встановлення форм та систем оплати праці на підприємствах [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 84-87. – [На основі аналізу існуючих форм та систем визначено їх особливості відповідно до мотиваційних
аспектів результативної діяльності працівників підприємства.].

5.
330.342.146
Ф79
Кузьменко, В.В. Роль безтарифних систем оплати праці у стимулюванні активної трудової діяльності працівників виробничих підприємств [Текст] / В. В. Кузьменко // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 134-141.

6.
331.2
Т33
Теоретические и практические основы организации заработной платы [Текст] : монографія / В. Н. Гончаров, С. И. Радомский, М. С. Радомская [и др.]. – Донецьк : ООО "Лебедь", 2005. – 248c. –

7.
331
З-13
Завіновська, Г.Т. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 300с. –

8.


Ведернікова, О.М. Досвід тарифного нормування оплати праці у країнах з розвинутою ринковою економікою [Текст] / О. М. Ведернікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 150-154.

9.


Матюх, С.А. Типологія національних систем оплати праці в країнах з ринковою економікою [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 174-179.

10.


Матюх, С.А. Методика удосконалення організації безтарифної системи оплати праці на підприємствах України [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 35-42. – [У статті досліджується сутність функціонування безтарифних систем оплати праці. Визначено основні проблеми та переваги існуючих безтарифних систем оплати праці. Запропонована методика організації безтарифної системи оплати праці на підприємствах України.].

11.


Ефимчук, И. Система оплаты труда в HeidelbergCement в Украине [Текст] / И. Ефимчук // Управление персоналом ( укр.). – 2007. – №6. – С. 14-17.

12.


Железнова, И. Проблемы формирования константной и переменной частей оплаты труда [Текст] / И. Железнова // Управление персоналом. – 2007. – №16. – С. 41-42.

13.


Матюх, С.А. Аналіз впливу інфляційних процесів на формування рівня оплати праці в країнах ЄС та України [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 179-183. – [У статті досліджується сутність впливу інфляційних процесів на формування рівня оплати праці в країнах ЄС та Україні. Визначені основні внутрішні фактори формування інфляційного процесу в сучасних умовах розвитку економіки.].

14.


Дудніченко, О.Ф. Стан і перспективи використання форм і систем оплати праці на машинобудівних підприємствах [Текст] / О. Ф. Дудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 184-189. – [Узагальнена практика та перспективи використання на вітчизняних підприємствах традиційних і модифікованих останнім часом форм і систем оплати праці, актуалізуються мотиваційні процеси щодо залучення передового зарубіжного, апробованого досвіду.].

15.


Высоцкий, А. Мотивируем и поощряем: эффективная система оплаты [Текст] / А. Высоцкий // Управление персоналом ( укр.). – 2008. – №2. – С. 55-56.

16.


Позова, С. Инструмент для достижения дерзких целей [Текст] / С. Позова // Управление компанией (укр.изд.). – 2008. – №2. – С. 27-35. – [Опыт создания партнерской системы оплаты труда в одной из украинских компаний].

17.


Одаренко, Т. Аспекти формування тарифної ставки робітника будівельного підприємства [Текст] / Т. Одаренко // Економіка та держава. – 2008. – №5. – С. 104-108.

18.


Войнаренко, М.П. Науково-теоретичні і методичні засади створення комплексної тарифної сітки оплати праці робітників [Текст] / М. П. Войнаренко, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.2. – С. 7-10. – [Стаття присвячена проблемі вироблення науково-теоретичних підходів, методичних і практичних рекомендацій формування комплексної тарифної сітки оплати праці робітників, що забезпечує здійснення тарифного нормування оплати праці на гнучкій основі.].

19.


Черкашина, Д. АпГрейд зарплати [Текст] / Д. Черкашина // Галицькі контракти. – 2008. – №48. – С. 44-46. – [Грейдингова система оплати праці].

20.


Шмидт, А. Этапы внедрения эффективной системы вознаграждения [Текст] / А. Шмидт // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №3. – С. 27-32. – [Новая система вознаграждения на основе грейдов].

21.


Карпова, Н. Эффективные результаты в рознице [Текст] / Н. Карпова // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №4. – С. 18-20. – [Материальная компенсационная политика в компании].

22.


Шкуть, О. ``Слабое звено" в системе оплаты труда [Текст] / О. Шкуть, Т. Глуховская // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №6. – С. 62-64. – [Исследование систем оплаты труда в украинских компаниях].

23.


Гребінська, С.І. Розробка систем мотивації і оплати праці на основі використання зарубіжного досвіду [Текст] / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 91-94.

24.


Сокольский, М. Люди и деньги [Текст] / М. Сокольский // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №2. – С. 34-40. – [Система оплаты труда в период рецессии. На примерах украинских компаний].

25.


Ведерніков, М.Д. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці робітників [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 11-14. – [У статті розглянуто сутність тарифної системи оплати праці робітників як комплексної економічної категорії з властивими їй специфічними особливостями та розкрито її мотивуючу функцію за умов ринкової моделі економіки.


26.


Позова, С. Сотрудники как партнеры [Текст] / С. Позова // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №4. – С. 14-17. – [Партнерская система оплаты труда].

27.
658
Г44
Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с. –

28.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск]. –

29.
658
П24
Пеліхов, Є.Ф. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пеліхов, О. А. Іванова, О. М. Сумець. – К. : Хай-Тек-Прес, 2009. – 344с. 

30.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Звукозапис] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000. –

31.


Піотровська, М. Зміни в преміях за високопрофесійну працю у Польщі [Текст] / М. Піотровська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 277-280.

32.
331.108
П14
Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с. –

33.


Баксалова, О.М. Основні науково-теоретичні і методичні підходи подальшого вдосконалення тарифної системи оплати праці [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 22-24.

34.


Поліщук, П.В. Аналіз методів та систем оцінки і оплати праці [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 255-258.

35.


Шурпенкова, Р.К. Аналіз організації системи оплати праці [Текст] / Р. К. Шурпенкова, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 141-148.

36.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. –

37.


Медведев, B.C. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності [Текст] / B. C. Медведев // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 241-247.

38.


Баксалова, О.М. Історія розвитку теорії й практики оплати праці в аспекті тарифної системи [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 50-52. – [У статті проаналізовано історичні аспекти розвитку теорії й практики тарифної системи оплати праці в їх нерозривній єдності та зв`язку зі змінами в системі економічного господарювання.


39.


Сергієнко, О.М. Оплата праці і трудові відносини на сучасному етапі [Текст] / О. М. Сергієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 55-59.

40.


Козлова, О. Система грейдов: этапы внедрения и основные "грабли" [Текст] / О. Козлова // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №6. – С. 63-67.

41.


Сидор, О. Опыт внедрения новой системы компенсаций [Текст] / О. Сидор // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 32-34.

42.


Череп, А.В. Необхідність формування механізму мотивації праці на підприємствах [Текст] / А. В. Череп // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 134-148.

43.


Баксалова, О.М. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 30-32.

44.


Василенко, П. Заробітна плата - через переговори [Текст] / П. Василенко // Праця і зарплата. – 2010. – №11. – С. 6-7. – [Шведська система формування заробітної плати].

45.


Костишина, Т.А. Удосконалення моделей оплати праці в Україні на основі досвіду США [Текст] / Т. А. Костишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 69-72.

46.


Монастирська, Г.В. Творці інновацій: оплата праці в ЄС, США і в Україні [Текст] / Г. В. Монастирська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 87-91.