Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такої теми курсової: "Бюджетування - як метод планування діяльності підприємства". Зарання дякую

1.
Барабаш, Ю.О. Необхідність бюджетування на підприємстві [Текст] / Ю. О. Барабаш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 110-112.

2. 336
С91 Бохоновська, О.В. Бюджетування в процесі стратегічного планування страхової компанії [Текст] / О. В. Бохоновська, І. М. Михайловська // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 7-9.

3.
Бугас, Н.В. Бюджетування як спосіб управління розвитком підприємства [Текст] / Н. В. Бугас // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №5. – С. 292-298.

4. 657
В65 Войнаренко, М.П. Управлінський облік [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363с.

5.
Грибик, І.І. Особливості впровадження бюджетування у виробничо-господарську діяльність підприємств в умовах започаткування міжнародних економічних зв`язків [Текст] / І. І. Грибик, Р. Б. Вільгуцька, М. Б. Тхорик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №16(706). – С. 212-221.

6.
Гриценко, О.М. Бюджетування - основний інструмент управління фінансами підприємств в ринкових умовах господарювання [Текст] / О. М. Гриценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 82-85.

7.
Демчук, А.В. Бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, технологія, проблеми [Текст] / А. В. Демчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 41-46.

8.
Еськов, А. Бюджетирование как инструмент управления крупным промышленным предприятием [Текст] / А. Еськов, Е. Демина // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 39-42.

9. 338.242.3
К17 Калайтан, Т.В. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калайтан. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 552с. – (Вища освіта в Україні).

10.
Квасницька, Р.С. Бюджетування як важливий елемент планування діяльності підприємств [Текст] / Р. С. Квасницька, С. О. Джерелейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.1. – С. 54-56.

11.
Квасницька, Р.С. Організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств в Україні [Текст] / Р. С. Квасницька, С. О. Джерелейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 66-70.

12.
Квасницька, Р.С. Теоретичні аспекти та принципи ефективного бюджетування на підприємствах [Текст] / Р. С. Квасницька, С. О. Джерелейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 105-110.

13.
Костін, Ю.Д. Стратегія бюджетування на підприємствах, які є регіональними природними монополіями [Текст] / Ю. Д. Костін, М. С. Масс // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 240-246.

14. 658.14/.17
К89 Кузьмін, О.Є. Бюджетування на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 464с. –

15.
Маслак, О.І. Особливості механізму бюджетування на промислових підприємствах в умовах нестабільного середовища [Текст] / О. І. Маслак, О. О. Безручко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 134-137.

16.
Матвеев, В. План или пропал [Текст] / В. Матвеев // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №5. – С. 24-31. – [Многосценарное бюджетное планирование].

17. 658.14/.17
Н73 Новіков, Д.Г. Моделювання системи бюджетування підприємства в умовах трансформаційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / Д. Г. Новіков. – Донецьк : Донецьки національний ун-т, 2003. – 19с.

18.
Олійник, О.В. Система бюджетування як інтеграція планування, обліку та контролю: порівняльний аналіз [Текст] / О. В. Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 290-295.

19.
Орленко, С.С. Система бюджетування як інструмент ефективного управління фінансовою діяльністю підприємств [Текст] / С. С. Орленко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 62-65.

20.
Ступчук, С.М. Сучасні системи автоматизації бюджетування на промислових підприємствах [Текст] / С. М. Ступчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 212-217.

21.
Ткаченко, С.А. Бюджетування в забезпеченні оптимальної інноваційної стратегії підприємства [Текст] / С. А. Ткаченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №2. – С. 10-18.

22. 658
У67 Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304с.

23. 657
У67 Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с.

24.
Череп, А.В. Бюджетування як фактор посилення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / А. В. Череп, С. О. Корінний // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 227-230.

25.
Шумило, Ю.О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування [Текст] / Ю. О. Шумило // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №7. – С. 105-111.

26.
Кобець В. В.
Бюджетування як інструмент управлінського планування діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Кобець, П. А. Фісуненко // Економічний форум . - 2013. - Вип. 3. - С. 130-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2013_3_22.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ бюджетування на підприємстві”, «бюджетування»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету