Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи, за темою: "Валовий національний продукт в економічній системі: проблеми формування та напрями використання"
1.
330
М15
Макконнелл, К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика [Текст] : учебник / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю пер. с англ. – 13-е англ. изд. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 974с.

2.


Юшко, С.В. Категорії валового і чистого доходу: їх історія та майбутнє [Текст] / С. В. Юшко // Економіка АПК. – 2001. – №1. – С.40-44.

3.
911.3
З-12
Заблоцький, Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка [Текст] : посібник / Б. Ф. Заблоцький. – К. : Академвидав, 2002. – 368с. – (Альма Матер). 


4.


Єрохін, С. Структурна трансформація національної економіки [Текст] / С. Єрохін // Економіка України. – 2002. – №11. – С.55-58.

5.
330
М86
Мочерний, С.В. Політична економія [Текст] : учеб. посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. В. Фомішин. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Херсон : Дніпро, 2002. – 794 с.

6.


Гранберг, А. Производство и использование валового национального продукта: межрегиональные сопоставления [Текст] / А. Гранберг, Ю. Зайцева // Российский экономический журнал. – 2002. – №10. – С. 42-64.

7.


Крючкова, І.В. Макроекономічні структурні зрушення в Україні: чинники і наслідки [Текст] / І. В. Крючкова // Економіка і прогнозування. – 2003. – №2. – С. 66-82.

8.
330
М91
Муталимов, М.Г. Основы экономической теории [Текст] : учебно-метод. пособие / М. Г. Муталимов. – Минск : Интерпрессервис, 2002. – 464с.

9.
330
И75
Иохин, В.Я. Экономическая теория [Текст] : учебник / В. Я. Иохин. – М. : Юристъ, 2003. – 861с.

10.


Чернецький, Ю.О. Місце України в сучасній типології національних економік [Текст] / Ю. О. Чернецький // Економічна теорія. – 2005. – №3. – С. 3-18. – [Валовий національний продукт (ВНП).
ВВП].

11.
330
Є97
Єщенко, П.С. Сучасна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища школа, 2005. – 327с. 


12.


Кулинич, Р.О. Розвиток національної економіки в умовах глобалізації світових економічних процесів [Текст] / Р. О. Кулинич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №2. – С. 15-23. – [Проаналізовано сучасні особливості впливу сучасних глобалізаційних процесів на економічний розвиток національної економіки, охарактеризовано ступінь участі України у міжнародному поділі праці та географічний розподіл експорту українських товарів за період з 1996 року по 2005 рік, а також показники збалансованості зовнішньої торгівлі. Встановлено прямий взаємозв’язок між динамікою виробництва валового внутрішнього продукту та зовнішньоторговельною діяльністю України.].

13.
330.101.541
К84
Круш, П.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

14.


Кузьменко, Є.О. Особливості розподілу валового національного доходу між споживанням та нагромадженням [Текст] / Є. О. Кузьменко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №18. – С. 63-70.

15.
330.101.541
К84
Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

16.


Горлов, С.М. Інвестиції та обсяг національного виробництва (теорія і практика) [Текст] / С. М. Горлов // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №9. – С. 20-23.

17.


Круглик, С. Валовий національний дохід країн світу [Текст] / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2012. – №3. – С. 3.

18.


Диха, М. Оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту як передумова соціально-економічного розвитку держави [Текст] / М. Диха // Економіст. – 2013. – №1. – С. 39-41.

19.


Крючкова, І.В. Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку ВВП [Текст] / І. В. Крючкова // Економіка і прогнозування. – 2013. – №3. – С. 21-38.

20.

http://www.president.gov.ua/docs/poslannia2013.pdfПРО ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В 2013 РОЦІ
21.

http://mir.zavantag.com/geografiya/329166/index.html Змістовий модуль 1. Основи економічної теорії

22.

http://www.0zd.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/politichna_ekonomiy
Політична економія - теорія та практика

23.

http://libfree.com/193728681-politekonomiyapolitichna_ekonomiya__fedorenko_vg.html Політична економія - Федоренко В.Г. Бібліотека українських підручників

24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Валовий національний продукт (ВНП).....”
25.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету