Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему: "Правове регулювання аудиторського контролю в Україні як виду фінансового контролю".
>>> Зараня дякую
1.


Бурлака, Є. Правові аспекти внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту комерційного банку [Текст] / Є. Бурлака // Вісник Національного банку України. – 2001. – №4. – С. 51-53. – [держ.фінанси].

2.


Петрик, О. Проблеми методики й організації контролю якості аудиту в Україні: вітчизняний і зарубіжний досвід [Текст] / О. Петрик // Вісник податкової служби України. – 2004. – №43. – С. 56-64.

3.


Стефанюк, І. Державний аудит як ефективна форма контролю суспільних фінансів і майна [Текст] / І. Стефанюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №5. – С. 22-30.

4.


Фещенко, С.М. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні: напрями вдосконалення [Текст] / С. М. Фещенко // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 422-424.

5.


Кінащук, Л. Організація та правове забезпечення діяльності аудиторських фірм в Україні [Текст] / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №12. – С. 28-30. – [Фінансове право].

6.


Кінащук, Л. Особливості класифікації аудиторського контролю фінансової діяльності [Текст] / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №1. – С. 80-82. – [Фінансове право].

7.


Піхоцький, В.Ф. Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходженням коштів державного бюджету України та їх використанням [Текст] / В. Ф. Піхоцький // Фінанси України. – 2007. – №3. – С. 75-82.

8.
34(477)
К65
Контроль та перевірки в Україні [Текст] : нормативна база /  упорядник Роїна О. М. – 3-тє вид. випр. та доповн. – К. : КНТ, 2006. – 468с.

9.


Дуда, Т.Т. Контроль якості аудиторської діяльності на сучасному етапі розвитку [Текст] / Т. Т. Дуда, О. С. Канська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 172-175. – [Висвітлено сучасний стан контролю якості аудиторської діяльності під впливом нормативно- правового регулювання на рівнях зовнішнього та внутрішнього механізмів. Одночасно в цьому аспекті проаналізовано як зарубіжний досвід, так і національну практику.].

10.


Лісіна, В. Документування аудиту як складового елемента системи контролю якості аудиторських послуг [Текст] / В. Лісіна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №9. – С. 40-44.

11.


Кінащук, Л. Особливості правового регулювання діяльності аудиторів та аудиторських фірм як суб`єктів фінансового контролю [Текст] / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №10. – С. 11-13.

12.


Дмитренко, И.Н. Обеспечение доверия общества к аудиторам: международная практика правового регулирования [Текст] / И. Н. Дмитренко // Аудитор України. – 2008. – №19. – С. 16-19.

13.


Кінащук, Л. Напрями вдосконалення теоретико-правової основи аудиту як виду фінансової діяльності [Текст] / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №1. – С. 50-53. – [Фінансове право].

14.


Синкова, О. Правове забезпечення внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади [Текст] / О. Синкова // Часопис Київського університету права. – 2008. – №4. – С. 100-105.

15.
34(477)
К78
Кравчук, С.Й. Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2009. – 294с. – (Юридична книга).16.
34(477)
Б49
Берлач, А.І. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. / А. І. Берлач. – К. : Університет "Україна", 2008. – 328с. –

17.
34(477)
Б49
Берлач, А.І. Біржове право України [Текст] : навч. посіб. / А. І. Берлач. – К. : Університет "Україна", 2008. – 316с. – [

18.


Куреза, Т. Порівняльне дослідження правового регулювання аудиторської діяльності в Україні та за кордоном [Текст] / Т. Куреза // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №3. – С. 18-21.

19.


Жадан, І. Нормативно-правовий аспект виникнення аудиту в системі фінансового контролю України [Текст] / І. Жадан // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №5. – С. 90-92.

20.
336
П29
Петленко, Ю.В. Місцеві фінанси [Текст] : опорний конспект лекцій / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. – К. : Кондор, 2010. – 282с.


21.


Городянська, Л. Державний фінансовий аудит та аудит ефективності в системі державного фінансового контролю [Текст] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №10. – С. 35-44.

22.
336
Д36
Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / А. В. Бодюк, М. К. Ковальчук, А. В. Богдан [та ін.]. – К. : Кондор, 2010. – 552с. 

23.


Буздуган, Я. Фінансовий контроль і правові шляхи його реалізації [Текст] / Я. Буздуган // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №6. – С. 26-29.

24.
657.63
М58
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.1. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 846с.

25.
657.63
М58
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.2. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 410с.

26.


Тимохін, М. Державний внутрішній аудит- нова форма контролю [Текст] / М. Тимохін // Баланс-бюджет. – 2011. – №40. – С. 23-26.

27.


Фінанси та право [Текст] // Галицькі контракти. – 2011. – №47. – С. 46-47. 

28.


Комаров, В. Организация и управление подразделениями внутреннего аудита и контрольно-ревизионной деятельности [Текст] / В. Комаров // Контроль. – 2011. – №9-10. – С. 60-67.

29.


Стандарти внутрішнього аудиту: Наказ Міністерства фінансів України [Текст] // Фінансовий контроль. – 2011. – №10. – С. 9-16.

30.


Шалімова, Н.С. Зовнішній контроль якості аудиту: міжнародний досвід та вітчизняна практика [Текст] / Н. С. Шалімова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 173-177. – [Досліджуються вимоги та рекомендації міжнародних організацій, а також положення вітчизняного законодавства стосовно організації зовнішньої системи контролю якості роботи аудиторів та аудиторських фірм. Виділені недоліки
вітчизняної системи контролю якості аудиту, які полягають у відсутності достатнього рівня її незалежності та прозорості. Враховуючи суспільно-значиму роль обов’язкового аудиту, обґрунтована необхідність запровадження жорсткіших вимог при проведенні перевірок якості роботи аудиторів та аудиторських фірм, які його виконують

].

31.


Головач, В. Проблемні питання суспільного нагляду та контролю за аудиторською діяльністю [Текст] / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №3. – С. 54-57.

32.
34(477)
Ч-49
Чернадчук, В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні : поняття, класифікація та особливості структури [Текст] : монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2011. – 172с.


33.


Головач, В. Проблемні питання суспільного нагляду та контролю за аудиторською діяльністю [Текст] / В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №4. – С. 33-36.

34.


Бідей, О. Розмежування понять "контроль", "нагляд", "моніторинг", "аудит" [Текст] / О. Бідей // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №4. – С. 74-76.

35.


Пашко, П. Аудиторський контроль у митній справі [Текст] / П. Пашко // Економіст. – 2012. – №7. – С. 63-67.

36.


Добродумов, П. Державний аудит як конституційно-правовий інститут [Текст] / П. Добродумов // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №8. – С. 71-74.

37.


Пашко, П. Митний аудиторський контроль [Текст] / П. Пашко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – №5. – С. 89-101.

38.


Дмитренко, Є.В. Податковий аудит, як сервісна послуга органів державної податкової служби та найбільш ефективна форма податкового контролю [Текст] / Є. В. Дмитренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №19. – С. 41-45.

39.
34(477)
Ф59
Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конф. до 10-річчя наук. установи, 4-7 жовтня 2011 року. Ч.2. – К. : Алерта, 2011. – 360с. 
40.


Скороход, І. Місце аудиторської діяльності в системі фінансового права [Текст] / І. Скороход // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №10. – С. 89-92.

41.


Куреза, Т. Зміст послуг, які можуть надавати аудитори й аудиторські фірми при здійсненні аудиторської діяльності [Текст] / Т. Куреза // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №10. – С. 109-112.

42.
34(477)
Ф59
Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи [Звукозапис] : зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конф. до 10-річчя наук. установи, 4-7 жовтня 2011 року. – К. : Алерта. –

43.


Бойко, Е. Вдосконалення контролю за договірними зобов`язаннями [Текст] : [зміни в законодавстві щодо фінансового контролю] / Е. Бойко // Фінансовий контроль. – 2013. – №1. – С. 8-11.

44.


Губанова, Т. Адміністративно-правовий механізм державного фінансового контролю в Україні [Текст] / Т. Губанова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №1. – С. 96-100.

45.


Синкова, О. Організаційно-правові засади державного внутрішнього аудиту [Текст] / О. Синкова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №3. – С. 115-118.

46.


Скороход, І. Стан і ступінь наукового розроблення поняття "фінансовий контроль" із позиції фінансового права [Текст] / І. Скороход // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №3. – С. 124-127.

47.


Тусибаева, Г. Контроль качества аудиторской работы [Текст] / Г. Тусибаева, М. Алиев // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 459-464.

48.


Синкова, О. Організаційно-правові засади управлінського аудиту в органах виконавчої влади [Текст] / О. Синкова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №4. – С. 80-83.

49.


Чумакова, І. Зміна ідеології контролю або перспективи розвитку функції аудиту в секторі управління державними фіансами України [Текст] / І. Чумакова, В. Лазарєва // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №9. – С. 28-36.

50.


Пожидаєва, М. Правове забезпечення формування єдиного національного платіжного простору в Україні [Текст] / М. Пожидаєва // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №10. – С. 53-56.

51.
331
А43
Підгородецька, І.Д. Напрями розвитку аудиту в Україні як перспективної форми незалежного фінансового контролю [Текст] / І. Д. Підгородецька, А. А. Романюк // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 155-158.

52.


Аманова, Г.Д. Внутренний аудит и контроль: перспективы развития [Текст] / Г. Д. Аманова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 245-250.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ.