Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня ! Допоможіть підібрати літературу до такої теми реферата : "Бюджетний контроль: поняття і сутність". Зарання дякую !

1.
336
В19
Благун, І.Г. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Благун, І. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 232с. – (Вища освіта в Україні). – [Навчальний посібник призначений для самостійного опрацювання курсу "Бюджетний менеджмент" Посібник складається і типової програми, опорного конспекту лекцій, планів семінарських і практичних занять, тестових завдань, термінологічного словника, питань підсумкового контролю, списку рекомендованої літератури.
Для студентів спеціальності ``Фінанси", аспірантів, викладачів, працівннків державних фінансових органів і служб.


Рекомендовано МОН України].

2.


Бюджетний менеджмент [Текст] : практикум / в. Федосов, С. Кондратюк, Л. Сафонова, В. Опарін за заг. ред. проф. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2005. – 420с.

3.
657
Г61
Василик, О.Д. Державні фінанси України [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Василик. – К. : Вища школа, 1997. – 383с. : iл.

4.


Вашуріна, Е. Найпоширеніші порушення бюджетного законодавства при складанні та поданні звітності [Текст] / Е. Вашуріна // Казна України. – 2012. – №1. – С. 17-20.

5.


Голов, С.Ф. Управлінський облік [Текст] : підручник / С. Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704с.

6.
336
Р82
Грабчук, О.М. Фінансовий контроль у підвищенні ефективності бюджетного процесу в Україні [Текст] / О. М. Грабчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 15-17.

7.
336
Б98
Гупаловська, М. Ефективність бюджетного контролю: критерії визначення та пріоритети підвищення [Текст] / М. Гупаловська // Світ фінансів. – 2011. – №3. – С. 133-137.

8.
336
К48
Гуцаленко, Л.В. Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : ЦУЛ, 2009. – 424с. – [У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю.
Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм.
Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників ДКРС, ДПА, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


Рекомендовано МОН України].

9.
657.6
Д45
Дем`янишин, В. Теоретичні та організаційні основи бюджетного контролю в Україні [Текст] / В. Дем`янишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №6. – С. 45-59.

10.
336
Г97
Дікань, Л.В. Контроль і ревізія [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Дікань. – К. : Знання, 2007. – 327с. – [Рекомендовано МОН України].

11.
657
Ф59
Домбровський, В.С. Актуальні проблеми розробки автоматизованих систем контролю за виконанням місцевих бюджетів [Текст] / В. С. Домбровський, А. В. Півень // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 26-31.

12.


Клець, Л.Є. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Клець. – К. : ЦНЛ, 2007. – 640с.

13.


Клець, Л.Є. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. до практ. занять / Л. Є. Клець. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 156с. – [Збірник містить завдання для практичних занять за темами дисципліни «Бюджетний менеджмент» відповідно до навчального плану курсу. Вирішення тестових завдань і понятійного апарату допоможе студентам активно засвоїти матеріал курсу, самостійно перевірити ґрунтовність наявних знань на практиці, забезпечить студентів необхідним матеріалом для підготовки до іспиту.].

14.
336
Б68
Корнят, В. Формування єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (нове в законодавстві) [Текст] / В. Корнят // Казна України. – 2012. – №3. – С. 29-32.

15.


Костирко, Л.А. Фінансовий контроль цільового використаня бюджетних коштів [Текст] : монографія / Л. А. Костирко, В. І. Чиж, В. В. Разумцев. – Луганськ : Вид-во СНУ, 2009. – 292с.

16.


Лазебна, Н. Реалізація Державною казначейською службою контрольних повноважень у сфері бюджетного законодавства в частині виконання державного бюджету за видатками [Текст] / Н. Лазебна // Казна України. – 2012. – №3. – С. 23-26.

17.


Лиско, Н. Нормативна регламентація контрольних заходів щодо порушень бюджетного законодавства України [Текст] / Н. Лиско // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №2. – С. 48-52.

18.


Олексійчук, О. Бюджетний контроль в Україні: законодавче, організаційне та статистичне забезпечення [Текст] / О. Олексійчук // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №11. – С.145-147.

19.


Письменна, Т. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання [Текст] / Т. Письменна // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 115-127.

20.


Поплевічева, Н.Г. Роль держави у зниженні ризиків тінізації бюджетних фінансових ресурсів [Текст] / Н. Г. Поплевічева // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 129-133.

21.


Радіонов, Ю.Д. Оцінка ефективності державних видатків [Текст] / Ю. Д. Радіонов // Економіка України. – 2013. – №12. – С. 76-86.

22.
336
К48
Рубан, Н.І. Аудит ефективності виконання бюджетних програм в системі фінансового контролю Укрїни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.: 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Н. І. Рубан. – К. : Наук.-досл. ін-т при Міністерстві фінансів України, 2006. – 20с.

23.


Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с. – [Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів та Податкового кодексу України. На базі нових методичних концепцій викладено організацію бухгалтерського обліку, активів (Фінансовий облік -1) - грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій: капіталу і зобов`язань (Фінансовий облік - II) - розрахунків за виплатами працівникам, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності та Управлінського обліку - бюджетування, виробництва, бюджетний контроль і аналіз виконання бюджетів, калькуляція.
Для судентів економічних спеціальностей в навчальних закладах всіх рівнів акредитації та слухачів післядипломної освіти. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.

Затверджено МОН України].

24.


Харченко, С.І. Повноваження органів Казначейства України з контролю дотримання бюджетного законодавства – запобіжник бюджетних правопорушень [Текст] / С. І. Харченко // Фінанси України. – 2013. – №6. – С. 7-17.

25.
336
К72
Червінський, С. Принцип наскрізного контролю: досвід комплексних ревізій [Текст] : [бюджетний контроль] / С. Червінський // Фінансовий контроль. – 2012. – №4. – С. 21-23.

26.


Чернадчук, В. Бюджетний контроль : поняття та сутність [Текст] / В. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №11. – С. 74-76.

27.


Шашкевич, О. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні [Текст] / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 101-114.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ.