Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Управління пасивними операціями комерційних банків", бажано не старішу ніж 2010 року. Щиро дякую!
1.


Карєва, І. Формування оптимальної структури портфеля пасивів комерційних банків [Текст] / І. Карєва // Економіка України. – 2000. – №6. – С. 82-84.

2.


Примостка, Л. Аналіз активів і пасивів комерційного банку : концептуальні підходи.методи та моделі [Текст] / Л. Примостка // Регіональна економіка. – 2000. – С.87-95.

3.


Примостка, Л. Управління активами і пасивами комерційного банку [Текст] / Л. Примостка // Вісник Національного банку України. – 2001. – №2. – С. 39-43.

4.


Корнієнко, Т. Стратегічне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки [Текст] / Т. Корнієнко // Вісник Національного банку України. – 2001. – №10. – С. 14-17.

5.


Корнієнко, Т. Управління ризиками як складова управління активами і пасивами [Текст] / Т. Корнієнко // Вісник Національного банку України. – 2003. – №6. – С. 28-31.

6.


Вожжов, А. Дослідження процесів формування поточних пасивів комерційного банку [Текст] / А. Вожжов, О. Бондар, Н. Наумова // Банківська справа. – 2002. – №5. – С. 48-60.

7.


Коваль, Л. Аналіз структури пасивів в управлінні ліквідністю комерційного банку [Текст] / Л. Коваль // Наукові записки. – 2003. – №2,вип.12. – С. 171-173.

8.


Пшик, Б. Модель управління активами і пасивами банку [Текст] / Б. Пшик // Фінанси України. – 2003. – №5. – С. 115-120.

9.
336.7
Т21
Тарнай, Є.А. Управління процентними активами і пасивами комерційних банків (на матеріалах банківського сектора Закарпатської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.08.02.03 - організація, управління, регулювання та планування економікою / Є. А. Тарнай. – Ужгород : Ужгородський нац-ний ун-т, 2004. – 20с.

10.
65.012
В20
Васюренко, О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. – К. : Знання, 2006. – 463с. 

11.
336.7
Б23
Банківський менеджмент [Текст] : підручник /  за ред.: О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – К. : Знання, 2005. – 831с. – (Вища освіта ХХI століття).

12.
336
М56
Мещеряков, А.А. Фінансовий менеджмент у банках [Текст] : навч. посіб. / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк. – К. : ЦНЛ, 2006. – 208с. – [Рекомендовано МОН України].

13.


Мещеряков, А.А. Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки [Текст] / А. А. Мещеряков // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №5. – С. 177-184.

14.


Деревська, О. Активно-пасивні операції та управління ліквідністю банківської установи [Текст] / О. Деревська // Вісник Національного банку України. – 2008. – №7. – С. 44-50.

15.


Вожжов, С.П. Вплив структурної періодизації активів і пасивів на ефективність регулювання банківської ліквідності [Текст] / С. П. Вожжов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.3. – С. 18-21. – [Розглядаються питання вдосконалення системи регулювання банківської ліквідності на основі інтервальної структуризації активів і пасивів, адаптації показників ліквідності до реальних процесів
трансформації ресурсів.].

16.


Красовський, Ю.В. Оптимізація управління активами та пасивами комерційного банку: методологічний аспект [Текст] / Ю. В. Красовський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 83-88. – [Розглянуто деякі методологічні аспекти оптимізації управління активами та пасивами комерційного банку. Визначені принципи оптимізації управління активами та пасивами, окреслені цільові функції та критерії оптимальності управління активами та пасивами. Розроблено алгоритм формування портфелів активів та пасивів банку. Дана оцінка можливості застосування математичних методів статичної та динамічної оптимізації при управлінні активами та пасивами.].

17.


Карчева, Г. Оцінка ефективності управління активами і пасивами банків України [Текст] / Г. Карчева // Економіка і прогнозування. – 2011. – №1. – С. 59-73.

18.


Гончаренко, О.В. Основи комплексного управління банківськими портфелями [Текст] / О. В. Гончаренко, Я. С. Білодід, О. В. Путій // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №14. – С. 37-39.

19.


Осіпенко, Д.В. Підхід до інтеграції системи кредитного скорингу та моделі керування активами та пасивами комерційного банку [Текст] / Д. В. Осіпенко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – №3. – С. 38-47.

20.

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=13038Макаренко Ю.П.,
Юрко О.О.ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМИ ТА ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/1_57190.doc.htm
21.

http://www.rusnauka.com/19_DSN_2010/Economics/69873.doc.htm
Гайдучик Т.О.

Удосконалення управління пасивними операціями банку

22.

http://uchebnik-besplatno.com/ekonomika-uchebnik/124-pasivni-operatsiji.html. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Пасивні банківські операції.....”
24.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)