Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему статті `ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ`.Дуже дякую!
1.


Заруцька, О. Тенденції ціноутворення банківського процентного продукту [Текст] / О. Заруцька, В. Коваленко // Вісник Національного банку України. – 2002. – №8. – С.36-38.

2.
336
К93
Куриленко, Т.П. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Куриленко за ред. Ю.В. Ніколаєнка. – К. : Університет "Україна", 2007. – 324с.

3.
336
Е96
Еш, С.М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2009. – 528с. –

4.
336.7
С91
Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів [Текст] : монографія /  за ред. О.А. Кириченко, І.М. Грищенко, М.П. Денисенко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 547с. – [Існує електронна копія]. –

5.


Правик, Ю. Антикризові важелі управління трансфертним ціноутворенням у банках України [Текст] / Ю. Правик // Банківська справа. – 2011. – №2. – С. 31-43.

6.


Василенко, В.В. Ціноутворення на ринку банківських металів Україн [Текст] / В. В. Василенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 184-190.

7.


Недеря, Л.В. Оцінювання вартості банку [Текст] / Л. В. Недеря // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 216-221.

8.


Павленко, Л.Д. Науково-методичний підхід до встановлення цін на банківські продукти на основі ринкового методу [Текст] / Л. Д. Павленко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 228-233.

9.


Мацелюх, Н. Основні теорії походження цін на фінансовому ринку [Текст] / Н. Мацелюх // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №9-10. – С. 3-10.

10.
336
С91
Долголенко, Ю.С. Банки на валютному ринку України [Текст] / Ю. С. Долголенко, Р. С. Квасницька // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 37-39.

11.


Котляревський, О.В. Вдосконалення методичного підходу до формування системи ціноутворення на іноземну валюту та банківські метали [Текст] / О. В. Котляревський // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №8. – С. 72-75.

12.
519
Ф95
Фурса, Т.П. Моделювання взаємодії підприємств і банківських установ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Т. П. Фурса. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

13.
519
Ф95
Фурса, Т.П. Моделювання взаємодії підприємств і банківських установ [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Т. П. Фурса. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2012. – 202с.

14.


Васильчак, С.В. Інформаційна модель побудови системи трансфертного ціноутворення як елементу управлінського обліку у багатофілійному банку [Текст] / С. В. Васильчак, Н. Я. Хімяк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 220-225.

15.


Грищенко, А.І. Нові тенденції у продуктах українських банків [Текст] / А. І. Грищенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 74-77.

16.


Вишатницька, О.Р. Сучасні тенденції маркетингової діяльності комерційних банків [Текст] / О. Р. Вишатницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 153-154.

17.


Косар, Н.С. Дослідження впливу змін середовища на маркетингову діяльність банків в сучасних умовах [Текст] / Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо, М. Ю. Тернущак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С.154-157.

18.


Косар, Н.С. Особливості маркетингових стратегій банків у сучасних умовах [Текст] / Н. С. Косар, Є. О. Угольникова, А. Б. Гайдук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 184-187.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету