Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до курсової роботи за темою:"Структура капіталу підприємства: джерела формування та чинники зміни".
1.
658.14/.17
П58
Попова, Р.Г. Финансы предприятий [Текст] : пособие для подготовки к экзамену / Р. Г. Попова, И. Н. Самонова, И. И. Добросердова. – СПб. : Питер, 2002. – 224с. – (Завтра экзамен).

2.


Егоренко, Д.В. Модель оптимизации структуры капитала предприятия [Текст] / Д. В. Егоренко // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – 2002. – №47. – С. 142-148.

3.
65.012
Г61
Головко, Т.В. Стратегічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Головко, С. В. Сагова за ред. М.В. Кужельного. – К. : КНЕУ, 2002. – 198с.

4.


Гурнак, О.В. Формування оптимальної структури капіталу на основі збільшення обсягів банківського кредитування [Текст] / О. В. Гурнак // ЕкономічнаНаукові праці Донецького державного технічного університету. – 2003. – №65. – С. 96-102.

5.
65.012
Ф59
Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій [Текст] : навч. посiб. / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, Є. М. Романів, І. Б. Хома. – Львів : Бескид-Біт, 2003. – 152с.

6.


Журавльова, І.В. Методичний підхід до формування стратегії розвитку структури капіталу на підгрунті кластерізації підприємств [Текст] / І. В. Журавльова, І. Л. Латишева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 235-239. – [Уточнено зміст поняття структура капіталу з точки зору речової, фінансової та інтелектуальної складової. Запропоновано метод кластеризації підприємств за структурою капіталу. Розглянуто сутність стратегії управління структурою капіталу з урахування рівня використання та потреби в інтелектуальній складовій.].

7.
658.14/17
К32
Квасницька, Р.С. Управління цільовою структурою капіталу підприємства [Текст] : Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами / Р. С. Квасницька. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 19с.

8.
336
М35
Матюшенко, І.Ю. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 220с. –
9.


Квасницька, Р.С. Автоматизована система оптимізації цільової структури капіталу підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька, Ю. В. Форкун, І. В. Форкун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 190-195. – [Обґрунтовано необхідність автоматизації процесу формування оптимальної цільової структури капіталу підприємства. Запропоновано варіант автоматизації процесу пошуку оптимального співвідношення структурних елементів капіталу підприємства, яка реалізується засобами ОС Windows середовища програмування Delph та сервера БД FireBird.].

10.


Кочкодан, В.Б. Аналіз основних показників структури капіталу [Текст] / В. Б. Кочкодан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №1. – С. 210-219. – [В статті розглянуто основні показники структури капіталу українських підприємств різної галузевої спрямованості. Дослідження механізмів формування структури капіталу суб`єктів господарювання, що функціонують в умовах нестабільного зовнішнього середовища, є одним з напрямків підвищення ефективності управління українськими підприємствами.].

11.


Телиженко, А.М. Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы [Текст] / А. М. Телиженко, Н. О. Федоренко, Ю. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2. – С. 209-220.

12.
336
П29
Петленко, Ю.В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Петленко. – К. : Кондор, 2007. – 298с.

13.
658.14/.17
Ш35
Швиданенко, Г.О. Управління капіталом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. – К. : КНЕУ, 2007. – 440с. – [Допущено МОН України].

14.


Марюта, А. Пути повышения эффективности финансово-экономического управления предприятиями и их конкурентоспособности [Текст] / А. Марюта // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №8. – С. 40-48.

15.


Рубан, О.І. Фінансовий механізм функціонування акціонерного капіталу в Україні [Текст] / О. І. Рубан // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №8. – С. 56-60.

16.


Обущак, Т. Оптимізація структури капіталу торговельного підприємства [Текст] / Т. Обущак // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №10. – С. 24-29.

17.


Роїк, О.М. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда [Текст] / О. М. Роїк, А. О. Азарова, Л. А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 245-253.

18.
336
Б27
Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент [Електронний ресурс] : учебник / Л. Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 240с. – ("Высшее образование").

19.


Коробко, М.В. Оптимізація структури капіталу [Текст] / М. В. Коробко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 110-114. – [Структура капіталу є одним із чинників, що визначають рівень багатьох кінцевих результатів діяльності підприємства, що говорить про актуальність розробки і впровадження методики її оптимізації. Запропонована методика дозволяє робити оптимізацію за критерієм максимізації рентабельності власного капіталу або мінімізації вартості капіталу і забезпечувати придатний рівень фінансового ризику. Методика визначення оптимальної структури капіталу реалізована у вигляді оптимізаційної моделі, що спрощує її застосування.].

20.


Юхименко, П. Теорії оптимізації структури капіталу підприємства та їх адаптація до українських економічних реалій [Текст] / П. Юхименко, О. Загурський, В. Могилко // Банківська справа. – 2010. – №2-3. – С. 78-85.

21.


Приходько, Е. Управление капиталом коммерческой организации: методическое обеспечение [Текст] / Е. Приходько // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №3. – С. 64-75.

22.


Пойда-Носик, Н.Н. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки [Текст] / Н. Н. Пойда-Носик, Л. В. Петришинець // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 117-124.

23.


Пойда-Носик, Н.Н. Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства [Текст] / Н. Н. Пойда-Носик, Л. В. Петришинець // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 100-112.

24.


Зборовська, Ю. Формування структури капіталу на підприємствах цукрової галузі [Текст] / Ю. Зборовська // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №1-2. – С. 43-50.

25.


Семенов, А. Ефективне управління структурою капіталу акціонерного товариства [Текст] / А. Семенов, О. Плаксюк, О. Ярошевська // Вісник економічної науки України. – 2010. – №2. – С. 137-144.

26.


Борщ, А. Структура фінансового капіталу та ефективність його використання агропромисловими підприємствами [Текст] / А. Борщ, О. Борщ // Економіка АПК. – 2011. – №3. – С. 51-55.

27.


Стеценко, Б. Теоретичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу акціонерного товариства [Текст] / Б. Стеценко // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №5-6. – С. 41-46.

28.


Алєксєєв, І.В. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп [Текст] / І. В. Алєксєєв, Л. П. Бондаренко // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 56-63.

29.


Проскура, К.П. Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків [Текст] / К. П. Проскура // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №3-4. – С. 36-39.

30.


Салига, К.С. Оптимізація структури капіталу підприємства [Текст] / К. С. Салига, А. А. Писаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 27-29.

31.


Семенов, А.Г. Методи оптимізації структури капіталу [Текст] / А. Г. Семенов, С. А. Король // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 181-187.

32.
65.012
С83
Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов, В. М. Малахова, О. А. Магопець [та ін.]. – К. : Знання, 2011. – 389с. – (Вища освіта ХХI). –

33.


Авдющенко, А.С. Обгрунтування взаємозв`язків та взаємозалежностей між показниками що характеризують рівень економічного розвитку підприємства [Текст] / А. С. Авдющенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 70-75.

34.
658.14/.17
М20
Малярець, Л.М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, Н. М. Пономаренко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 132с. –

35.


Авдющенко, А.С. Розробка системи показників управління результативністю підприємства з метою оптимального планування його діяльності [Текст] / А. С. Авдющенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №15. – С. 59-64.

36.


Чернецька, Ю.А. Формування оптимальної структури капіталу підприємства [Текст] / Ю. А. Чернецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 109-112.

37.


Соломіна, Н.Ю. Оцінка управління оборотним капіталом машинобудівних підприємств за інтегральними показниками [Текст] / Н. Ю. Соломіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 96-101.

38.


Смачило, Т.В. Модель динаміки структури фондів підприємства [Текст] / Т. В. Смачило // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 105-108.

39.


Плєшанкова, О. Оптимізації структури капіталу акціонерного товариства як умова стабільності його фінансового розвитку [Текст] / О. Плєшанкова, Н. Плєшанкова // Економіка та держава. – 2012. – №6. – С. 68-70.

40.


Шиндирук, І.П. Економіко-математичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств [Текст] / І. П. Шиндирук // Фінанси України. – 2012. – №2. – С 111-118.

41.


Петленко, Ю.В. Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації [Текст] / Ю. В. Петленко, Г. В. Решетова // Фінанси України. – 2012. – №3. – С. 102-109.

42.


Корж, Р.В. Розвиток теорії структури капіталу [Текст] / Р. В. Корж // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №13. – С. 22-25.

43.


Лі, С.В. Чинники, які визначають структуру капіталу (за даними корейських банків) [Текст] / С. В. Лі // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 341-351.

44.


Подолякин, В.И. Основы экономики организации: стоимость и структура капитала [Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. И. Подолякин. – Иваново : ИГТА, 2005. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

45.


Смирна, О. Управління структурою капіталу вітчизняних підприємств після IPO [Текст] / О. Смирна // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №9-10. – С. 63-67.