Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий вечір! Знайдіть, будь ласка, літературу на тему "Виробничі запаси як об`єкт завдання з надання впевненості"!Дякую!

1.
Бутромеєва, І. Методичні рекомендації щодо перевірки обліку запасів на підприємствах [Текст] / І. Бутромеєва, А. Кабітова // Фінансовий контроль. – 2009. – №4. – С. 48-53.

2.
Виробничі запаси: облік і контроль [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2010. – №11. – С. 5-170.

3. 657
В65 Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер).

4.
Головач, В. Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості [Текст] / В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №3. – С. 30-36.

5.
Головач, В. Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості [Текст] / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №7. – С. 42-47.

6. 657.6
Д53 Дмитренко, І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор, 2013. – 398с.

7. 657
О-17 Заяц, А.О. До питання обліку виробничих запасів [Текст] / А. О. Заяц, О. Я. Чаяка, Т. В. Литвинчук // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 38-42.

8. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с. –

9. 657.63
М58 Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.1. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 846с.

10. 657.63
М58 Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.2. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 410с.

11. 657.63
О-36 Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с.
12. 657.63
П90 Пухальська, Г.В. Аудит [Текст] : курс лекцій / Г. В. Пухальська, В. В. Пухальський, Т. П. Руда. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 122с. – [Існує електронна копія].

13.
Семенов, А. Удосконалення методики аудиту ефективності системи управління запасами підприємства [Текст] / А. Семенов, І. Собакіна // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 177-180.

14. 657.63
С91 Суха, О.Р. Аудит [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Суха. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 284с. – (Вища освіти в Україні).

15.
Тучак, О. Облік виробничих запасів [Текст] / О. Тучак // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 5-14.


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету