Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий вечір! Допоможіть знайти літературу на тему "Аудит виробничих запасів підприємства"! Дякую.

1.


Максімова, В. Принципова модель внутрішнього аудиту (на прикладі виробничих запасів) [Текст] / В. Максімова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №12. – С. 52-55.

2.


Рибалко, О.М. Автоматизація внутрішнього аудиту матеріальних запасів на підприємствах хлібопекарної галузі промисловості [Текст] / О. М. Рибалко, М. В. Болдуєв // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 220-224.

3.
657.63
К90
Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-є вид. – К. : Каравела, 2006. – 560с. 
].

4.


Богословець, О.І. Моделі аудиту та аналізу виробничих потужностей в обліково-аналітичній системі менеджменту промислового підприємства [Текст] / О. І. Богословець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 22-28.

5.
657
В65
Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит [Текст] : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 338с. –

6.


Сахарцева, І. Розробка комплексної моделі тематичного аудиту операцій із запасами [Текст] / І. Сахарцева, І, Ю. В. Подмешальська // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2004. – №2. – С. 88-93.

7.


Кудельський, В.Е. Методика проведення внутрішнього аудиту запасів молокопереробних підприємств [Текст] / В. Е. Кудельський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.1. – С. 43-47. – [В статті розкривається послідовність проведення внутрішнього аудиту запасів молокопереробних підприємств.
Визначені основні завдання та об’єкти внутрішнього аудиту запасів. Запропоновано заходи посилення системи внутрішнього
контролю запасів молокопереробних підприємств.
The sequence of leadthrough of internal audit of supplies of milkprocessing enterprises opens up in the article. Basic
tasks and objects of internal audit of supplies are certain. The measures of strengthening of the internal checking of supplies of
молокопереробних enterprises system are offered.].

8.
657
В65
Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер). 
9.


Семенов, А. Удосконалення методики аудиту ефективності системи управління запасами підприємства [Текст] / А. Семенов, І. Собакіна // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 177-180.

10.


Бутромеєва, І. Методичні рекомендації щодо перевірки обліку запасів на підприємствах [Текст] / І. Бутромеєва, А. Кабітова // Фінансовий контроль. – 2009. – №4. – С. 48-53.

11.
657.63
К90
Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с. –

12.


Бровко, О.Т. Методичні аспекти внутрішнього аудиту товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / О. Т. Бровко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 86-90.

Радимо також в разі потреби переглянути БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" на сайті НБ ХНУ(розділ "Економіка підприємства", "Бухгалтерський облік і аудит").