Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

Методи мотивації персоналу на сучасних підприємствах: переваги і недоліки.
1.
331
У67
Богиня, Д.П. Соціальні аспекти мотивації праці економічної поведінки працівників в системі національного [Текст] / Д. П. Богиня. – Хмельницький. – С.6-10.

2.


Артюшина, О.Л. Напрями мотиваційного регулювання конкурентоспроможності персоналу акціонерних товариств торгівлі [Текст] / О. Л. Артюшина // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 32-35.

3.


Жуковська, Т.О. Сутність, роль і функції індивідуальної думки працівника у мотивуванні персоналу машинобудівних корпорацій [Текст] / Т. О. Жуковська, Я. В. Кудря // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 119-125.

4.


Кузнецова, Т. Мотивация за деньги [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №1. – С. 73-81. – [Создание эффективной системы поощрения].

5.


Вознюк, А. Особливості застосування форм і методів стимулювання персоналу промислового підприємства [Текст] / А. Вознюк // Вісник економічної науки України. – 2009. – №1(15). – С. 47-51.

6.


Лобаскова, Н. Мотивация труда работников промышленных предприятий: рациональные пути [Текст] / Н. Лобаскова // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – №5. – С. 105-111.

7.


Живко, З.Б. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки [Текст] / З. Б. Живко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 65-73.

8.
657
О-17
Пунда, І.В. Мотиваційний механізм як невід`ємний елемент політики будь-якої організації [Текст] / І. В. Пунда, Н. А. Хрущ // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 164-167.

9.


Дмитриенко, Г. Організаційно-технологічний аспект формування механізму цілеорієнтованої мотивації персоналу [Текст] / Г. Дмитриенко, Є. Чернишова // Вища школа. – 2009. – №12. – С. 19-29. – [Кадри ВНЗ].

10.


Живко, З.Б. Проблематика матеріальної мотивації праці в сучасному менеджменті підприємства [Текст] / З. Б. Живко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 271-279.

11.


Шуляр, Н.В. Мотивування персоналу як складова систем управління якістю машинобудівних підприємств [Текст] / Н. В. Шуляр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 415-421.

12.


Славоградська, О.Ю. Мотивація персоналу до підвищення компетентності як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / О. Ю. Славоградська // Проблеми науки. – 2010. – №1. – С. 29-35.

13.


Булеев, И. Проблемы формирования механизма мотивации персонала промышленного предприятия [Текст] / И. Булеев, Г. Атаманчук // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 42-47.

14.


Ровенська, В. Мотивація персоналу в період економічної кризи [Текст] / В. Ровенська // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 88-90.

15.


Сударкин, А. Понимать или управлять? Секреты мотивации [Текст] / А. Сударкин // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №3. – С. 14-16.

16.


Дубчак, В. Мотивирует ли зарплата? [Текст] / В. Дубчак // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №3. – С. 26-27.

17.


Декалюк, О.В. Діагностика проблем мотивації персоналу у міжнародних компаніях в сучасних умовах господарювання [Текст] / О. В. Декалюк, Л. В. Песченюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 111-114.

18.


Ведерніков, М.Д. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці робітників [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 11-14. –

19.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Менеджмент персонала [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – Х. : Инжек, 2009. – 296с. –

20.
658.5.012.32
В49
Виноградський, М.Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-є вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598с. –

21.


Черни, В. Как мотивировать персонал в условиях кризиса [Текст] / В. Черни // Менеджмент и менеджер. – 2009. – №11-12. – С. 57-63.

22.


Ковальчук, О.А. Формування множини показників, що характеризують рівень мотивації персоналу [Текст] / О. А. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 77-80. –

23.


Гавловська, Н.І. Мотивація персоналу у системі інвестиційного менеджменту [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 93-98.

24.


Харун, О.А. Моніторинг процесів мотивації в механізмі управління персоналом підприємств машинобудування [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 168-173.

25.


Пономарьова, І.В. Мотивація персоналу на основі збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством [Текст] / І. В. Пономарьова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №19. – С. 61-65.

26.


Савін, С. Оцінювання мотиваційного потенціалу персоналу підприємств [Текст] / С. Савін // Економіка та держава. – 2011. – №3. – С. 101-103.

27.


Крисанов, Д. Оцінювання людського капіталу та мотивація персоналу підприємств харчової промисловості [Текст] / Д. Крисанов, В. Лисак // Економіст. – 2011. – №3. – С. 17-22.

28.


Резнікова, О. Класичні теорії мотивації: еволюція підходів [Текст] / О. Резнікова // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. – С. 133-136.

29.


Мотивация персонала: с миру по тенденции [Текст] // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №4. – С. 21-24. – [Мировые тенденции мотивации сотрудников ].

30.


Плиева, Ю. Больше чем мотивация [Текст] / Ю. Плиева // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №5. – С. 31-37. – [ Опыт изменения системы стимулирования в компании "Галичина"].

31.


Трифонова, О.В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці [Текст] / О. В. Трифонова, С. П. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 206-213.

32.


Данік, О.Л. Заробітна плата як один з чинників мотиваційного механізму підвищення ефективності виробництва на підприємствах вугільної промисловості: теоретичний аспект [Текст] / О. Л. Данік, Н. В. Курина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 36-39.

33.


Уманець, Т.В. Теоретичні засади формування механізму мотивації виробничого персоналу морських портів [Текст] / Т. В. Уманець, О. О. Лосікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 68-72.

34.


Подольчак, Н.Ю. Розвиток R-теорії мотивації: теоретико-методологічні і методичні засади [Текст] / Н. Ю. Подольчак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 33-40.

35.


Максименко, М.О. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств [Текст] / М. О. Максименко, А. А. Гуріна, Н. М. Каус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 181-185. –

36.


Жильченкова, В.В. Основні проблеми мотивації персоналу на основі відкритого акціонерного товариства "Донбаскабель" [Текст] / В. В. Жильченкова, Ю. А. Мелешкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 63-66. – [


37.


Боднарчук, А. Выводим из застоя дорого. Гарантия [Текст] / А. Боднарчук // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №2. – С. 41-46. – [Мотивация и развитие персонала].

38.


Богуш-Данд, Л. Управление на основе ценностей [Текст] / Л. Богуш-Данд // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 61-62.

39.


Казмерчук-Палащина, Н. Формування мотиваційної системи в процесі здійснення стратегічних змін на торговельних підприємствах України [Текст] / Н. Казмерчук-Палащина // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 45-47.

40.


Кузьмін, О.Є. Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності [Текст] / О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 89-98.

41.
338(477)
П78
Кирилюк, І. Мотиваційний моніторинг персоналу [Текст] / І. Кирилюк, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 61-62.

42.
338(477)
П78
Пешті, А. Вибір системи мотивації персоналу підприємства [Текст] / А. Пешті, М. Зелена // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 181-184.

43.


Боброва, Ю. О нужных людях, творцах "звезд" и формуле успеха [Текст] / Ю. Боброва // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №8. – С. 18-19. 

44.


Лукаш, Н. Новые подходы к управлению мотивационными системами [Текст] / Н. Лукаш // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №9. – С. 37-39.

45.


Ястреб, А. Мотивация изнутри [Текст] / А. Ястреб // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №8-9. – С. 14-21.

46.


Авдыш, Ю. Доля для каждого [Текст] / Ю. Авдыш // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №8-9. – С. 50-57. – [Опыт создания системы мотивации продавцов].

47.


Вербицька, Г.Л. Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах [Текст] / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 10-16.

48.


Доскуч, Л. Методичні підходи до оцінки персоналу промислових підприємств [Текст] / Л. Доскуч // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №8(735). – С. 79-84.

49.


Бойко, Р.В. Матеріальне стимулювання у системі мотивації персоналу підприємств торгівлі [Текст] / Р. В. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 18-21.

50.


Бериславська, Г.В. Мотивація управлінського персоналу в сучасних економічних умовах [Текст] / Г. В. Бериславська, І. А. Крутій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 217-220. –

51.


Харун, О.А. Оцінка виробничої діяльності та мотивації персоналу машинобудівних підприємств Хмельниччини [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 75-79. – [У статті проаналізовано виробничу діяльність машинобудівних підприємств Хмельниччини та стан мотивації персоналу. Встановлено взаємозв’язок між зростанням продуктивності праці і середньої заробітної плати та визначено
прогнозований приріст продуктивності праці у зв’язку з ліквідацією втрат робочого часу.
The article analyzes the industrial activity, enterprise uprising and state motivation. The connection between the growth of labor productivity and average wages and identified a predicted increase in labor productivity due to elimination of losses of
working time.
Ключові слова: мотивація персоналу, заробітна плата, зарплатоємкість продукції, продуктивність праці, машинобудівні підприємства.].

52.
331
Г79
Гребінська, С.І. Соціально-економічні фактори мотивації персоналу машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С. І. Гребінська. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 20с.

53.
331
Г79
Гребінська, С.І. Соціально-економічні фактори мотивації персоналу машинобудівних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С. І. Гребінська. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 248с.

54.


Кушнерик, О. Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства [Текст] / О. Кушнерик // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 33-37.

55.


Кичал, Л.М. Напрями використання закордонного та вітчизняного досвіду мотивації персоналу [Текст] / Л. М. Кичал // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 179-182.

56.


Рябцева, О.Є. Інноваційний підхід до оцінки мотивації виробничого персоналу підприємства [Текст] / О. Є. Рябцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 204-212.

57.


Дьолог, Т.І. Управління мотивацією у вітчизняних підприємствах: мотиваційний механізм, мотиваційні фактори і критерії ефективності мотивації [Текст] / Т. І. Дьолог // Економіка та держава. – 2013. – №10. – С. 16-18.

58.
63
Н34
Іляш, О.І. Роль мотивації праці у системі соціальної безпеки працівників [Текст] / О. І. Іляш, М. Е. Биченкова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 373-376.

59.
63
Н34
Піцур, Я.С. Мотивування персоналу як функціональна характеристика [Текст] / Я. С. Піцур, О. Р. Сватюк, Н. І. Процак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 381-387.


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету