Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу для написання реферату на тему «Держава як організатор конкурентних відносин. Особливості американського та європейського антимонопольного законодавства».
1.
34
Д21
Дахно, І.І. Антимонопольне право [Текст] : курс лекцій / І. І. Дахно. – К. : Четверта хвиля, 1998. – 352с.

2.
339.137
Е74
Ермошенко, Н.Н. Антимонопольное законодательство и конкуренция [Текст] / Н. Н. Ермошенко. – К. : УкрНИИНТИ, 1991. – 52с.

3.
34(477)
С18
Саніахметова, Н.О. Підприємницьке право: Суб`єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Саніахметова. – К. : А.С.К., 2001. – 704с. – (Економіка. Фінанси. Право).

4.


Слободчикова, Ю. Зарубіжний досвід захисту підприємництва на основі антимонопольної політики [Текст] / Ю. Слободчикова // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 79-81.

5.


Карпенко, Н.М. Методичні підходи до антимонопольного контролю держави за процесами конкуренції та економічної концентрації [Текст] / Н. М. Карпенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 84-88.

6.
339.137
У67
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : навч. посіб. /  за ред. І.Ю. Сіваченка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312c. –


7.
658.14/.17
Ч-96
Чухрій, М.В. Механізм підтримки фінансової конкурентоспроможності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт.екон. наук; спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / М. В. Чухрій. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 20с. – [Існує електронна копія].

8.
65
Х95
Хрущ, Н.А. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації [Текст] : монографія / Н. А. Хрущ, М. В. Желіховська. – К. : Освіта України, 2010. – 316с. –

9.
34(477)
Ж91
Журик, Ю.В. Антимонопольно-конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Журик. – К. : ЦУЛ, 2011. – 272с. –

10.
658.14/.17
Ч-96
Чухрій, М.В. Механізм підтримки фінансової конкурентоспроможності підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / М. В. Чухрій. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 250с. – [Існує електронна копія].

11.


Ільницький, Ю. Порушення у сфері конкуренції: процедура розгляду справ антимонопольним комітетом України [Текст] / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №24. – С. 42-48. –

12.


Верещагіна, О. Державний контроль за антимонопольно-конкурентною політикою [Текст] / О. Верещагіна // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №3. – С. 57-60.

13.
334
Ш77
Шнипко, О.С. Лекційний курс "Безпека бізнесу в умовах конкурентної боротьби" [Текст] / О. С. Шнипко. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2011. – 310с. –

14.


Пєтров, Є. Антимонопольне регулювання як адміністративний механізм участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах [Текст] / Є. Пєтров // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №4. – С. 56-60.

15.
658.5
І-66
Інноваційні управлінські технології в формуванні та реалізації конкурентоспроможності підприємства : звіт про НДР (заключний) : 13-2011 /  кер. Стадник В.В. ; викон.: Йохна М.А.[та інш.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 119с.

16.


Пуріч, С. Конкуренція, антимонопольне законодавство і право інтелектуальної власності [Текст] / С. Пуріч, С. Пуріч, К. Влашковїч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 430-437.Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету