Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: " Персональний продаж продукції підприємства".
>>> Дякую!
1.
Абильдина, А.Ш. Маркетинговый подход к управлению деятельностью промышленных предприятий [Текст] / А. Ш. Абильдина // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 238-244.

2.
Андрушевич, З.М. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за використання маркетинглогістичних підходів [Текст] / З. М. Андрушевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.3. – С. 191-194. – [В статті проаналізовано можливість підвищення конкурентоспроможності промислових
підприємств шляхом впровадження маркетинглогістичного управління. Здійснено розробку алгоритму
вдосконалення маркетинглогістичної діяльності підприємсва як чинника підвищення конкурентоспроможного
потенціалу підприємства].

3.
Балабаниць, А.В. Концептуальна модель інтегрованого управління системою маркетингової взаємодії [Текст] / А. В. Балабаниць // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 63-67. – [В статті розкрито сутність маркетингу взаємодії з позиції системного підходу, обґрунтовано концептуальний підхід до інтегрованого управління системою маркетингової взаємодії, визначено його цілі, базові принципи, функції і ключові механізми реалізації.

].

4. 658.8
Б20 Балабанова, Л.В. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 612с.

5. 339.1
Б44 Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, Л. В. Шестопалова. – К. : ЦНЛ, 2005. – 416с.
6.
Головкіна, Н. Сучасні тенденції розвитку персонального продажу: аналіз, практика, управління [Текст] / Н. Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2008. – №1. – С. 9-15. – [Маркетингові комунікації].

7. 339.138
Г65 Гончарук, Я.А. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. у тестах / Я. А. Гончарук, А. Ф. Павленко, С. В. Скибінський. – 2-е вид., допов. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 392с.

8. 658.7/.8
Г83 Григор`єва, Л.В. Формування маркетингового потенціалу промислових підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. В. Григор`єва. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 208с. – [Існує електронна копія].

9.
Григорук, П.М. Науково-методологічне забезпечення формування механізмів управління процесом прийняття маркетингових рішень [Текст] / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 176-183.

10.
Дубоделова, А.В. Сучасні концепції маркетингу на вітчизняних підприємствах [Текст] / А. В. Дубоделова, О. В. Юринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 79-83.

11. 658
Е45 Економіка підприємства [Текст] : навч. посiб. / за ред. А.В. Шегди. – 2-ге вид. стер. – К. : Знання-Прес, 2002. – 335с. – [Існуе електронна копія].

12.
Кобець, Д.Л. Особливості прийняття маркетингових рішень на промислових підприємствах [Текст] / Д. Л. Кобець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 249-252.

13.
Корягін, С.В. Сучасні системи оплати праці працівників персонального продажу [Текст] / С. В. Корягін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12 (567). – С. 68-73.

14. 658.7./8
К76 Кошонько, О.В. Маркетингова система управління якістю на машинобудівних підприємствах [Текст] : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. В. Кошонько. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 233с. – [Існує електронна копія].

15.
Мавріна, А.О. Оцінювання ефективності маркетингових заходів [Текст] / А. О. Мавріна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 334-342. – [Сутність маркетингових витрат].

16.
Нижник, В.М. Удосконалення планування продажу та реалізації продукції в системі управління підприємством [Текст] / В. М. Нижник, Н. А. Яковишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 21-25.
17.
Погодаєв, С. Функції підрозділу маркетингу підприємства при виконанні великих дискретних замовлень [Текст] / С. Погодаєв // Персонал. – 2009. – №3. – С. 56-60.

18.
Соколова, Л.В. Маркетингова орієнтація промислових підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища [Текст] / Л. В. Соколова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.3. – С. 110-113. – [

19. 339.138
Т33 Теорія і практика маркетингу в Україні [Текст] : монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, В. Я. Кардаш, В. П. Пилипчук за ред. А.Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2005. – 584с.

20. 339.138
Ф43 Фертюк, С.В. Управління розвитком брендів підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С. В. Фертюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

21. 339.1
Ш66 Шканова, О.М. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шканова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 320с. – [Рекомендовано МОН України].

22. http://buklib.net/books/28282/Головні складові процесу персонального продажу

23. http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Economics/6_135440.doc.htmГорбачов О.О.
Персональний продаж як інструмент маркетингу на підприємстві

24. http://pulib.if.ua/part/5936Управління персональним продажем

25. http://books.br.com.ua/5567Персональний продаж

26. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Маркетинг на підприємстві....”

27. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету