Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему статті: Аналіз виробничих витрат та формування цінової політики підприємтсва

1. 65.012
Б17 Базілінська, О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
Бєльтюков, Є.А. Управління витратами на основі функціонально-вартісного аналізу [Текст] / Є. А. Бєльтюков, Н. О. Безнощенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 7-13.

3.
Голубовський, Л.З. Особливості економічного аналізу витрат на нафтогазових підприємствах [Текст] / Л. З. Голубовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 99-103.

4.
Гончаров, В.М. Цінова ситуація на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, Т. С. Капустіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 19-21.

5. 65.012
Г75 Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с.

6.
Грицай, О.І. Ідентифікація та аналізування витрат на інноваційні процеси машинобудівних підприємств [Текст] / О. І. Грицай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 23-28.

7.
Дащенко, А. Методологія аналізу цінової політики конкурентів на товарному ринку [Текст] / А. Дащенко // Економіст. – 2009. – №12. – С. 48-51.

8.
Доберчак, Н.І. Планування структури цінової політики на прикладі машинобудівного підприємства [Текст] / Н. І. Доберчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 68-71.

9.
Драбаніч, А. Аналіз методів оцінювання витрат системи управління якості промислового підприємства [Текст] / А. Драбаніч // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 55-59.

10. 658
Е45 Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.

11. 65.012
Е45 Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Кожанова, І. П. Отенко, Т. М. Сєрікова, П. М. Куліков. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 344с.

12. 65.012
К41 Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – 3-тє вид.переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 487с.


13.
Когут, У. Удосконалення аналізування витрат машинобудівного підприємства [Текст] / У. Когут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №14(635). – С. 89-96.

14.
Козаченко, Г.В. Аналіз використання сучасних методів управління витратами виробництва [Текст] / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 14-18.

15.
Котенко, Т.Ю. Аналіз витрат як складова управління на підприємствах будівельної галузі [Текст] / Т. Ю. Котенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 118-121.

16. 65.012
Л64 Литвин, Б.М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336с.

17. 339.138
Л64 Литвиненко, Я.В. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Литвиненко. – К. : Персонал, 2008. – 244с.

18.
Мачулка, О. Облік та аналіз витрат: управлінський аспект [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С. 30-34.

19.
Мельник, С.І. Методологічні аспекти формування ефективної цінової політики вітчизняних підприємств [Текст] / С. І. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 153-157.

20. 65.012
М73 Мних, Є.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття).

21.
Огаренко, Т. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва [Текст] / Т. Огаренко, Г. Бережна // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 162-165.

22. 65.012
О-64 Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарева, Л. О. Ващенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528с.

23. 658.8
О-75 Оснач, О.Ф. Промисловий маркетинг [Текст] : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 364с.

24.
Пархоменко, Н.О. Процес встановлення цін при виході підприємства на зовнішній ринок [Текст] / Н. О. Пархоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 223-227.

25.
Потій, В. Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємств [Текст] / В. Потій, Г. Куліш // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №1-2. – С. 13-16.

26. 65.012
П80 Прокопенко, І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К. : ЦНЛ, 2008. – 430с. –

27. 658.8
П81 Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів [Текст] : підручник / М. В. Вачевський, В. М. Мадзігон, І. Ф. Прокопенко, Г. Є. Левченко за ред. М.В.Вачевського. – К. : Кондор, 2011. – 486с.

28.
Руда, Т.П. Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів [Текст] / Т. П. Руда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 195-197.

29.
Тараненко, С.М. Управління ціновою політикою диверсифікованого промислового підприємства [Текст] / С. М. Тараненко, А. М. Тараненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 59-62.
30. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні).

31. 65.012
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566с.

32.
Череп, А.В. Методичні питання удосконалення економічного аналізу з метою зниження витрат виробництва [Текст] / А. В. Череп // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 11-15. –

33. 338.5
Ш66 Шкварчук, Л.О. Ціноутворення [Текст] : підручник / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 460с.

34.
Шумило, Ю. Аналіз виробничих витрат у системі бюджетів підприємств [Текст] / Ю. Шумило // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 32-35.

35.
Юдіна, М.І. Аналіз критеріїв та напрямів зменшення витрат виробництва у собівартості продукції [Текст] / М. І. Юдіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 98-102.

36.
Ющишина Л. О.
Системний підхід до процесу формування методичних засад аналізу витрат [Електронний ресурс] / Л. О. Ющишина // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . - 2012. - Вип. 9(4). - С. 437-446 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2012_9(4)__48.pdf

37.
Дудяк Р.
Сучасна маркетингова цінова політика та проблеми ціноутворення у діяльності підприємств України [Електронний ресурс] / Р. Дудяк, С. Бугіль, Я. Карпова // Вісник Львівського національного аграрного університету . - 2013. - № 20. - С. 361-367. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vldau_2013_20_62.pdf

38.
Сичова О. Є.
Формування цінової політики на продукцію підприємств будівельної галузі [Електронний ресурс] / О. Є. Сичова // Економічний простір . - 2013. - № 75. - С. 230-239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2013_75_25.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ аналіз витрат підприємств”, «цінова політика підприємства»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету