Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: "Оцінка кредитоспроможності позичальника, як завдання з надання впевненості". Дякую.
1.


Тиводар, Т. Методика комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника при наданні товарних кредитів [Текст] / Т. Тиводар // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №5. – С. 19-23.

2.


Нужна, І. Оцінка кредитоспроможності позичальника банку - конкурентний аналіз [Текст] / І. Нужна // Регіональна економіка. – 2005. – №2. – С.200-205.

3.


Ильясов, С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика [Текст] / С. М. Ильясов // Деньги и кредит. – 2005. – №9. – С. 28-34.

4.


Фурик, В.Г. Дослідження застосування рейтингових вимірників банківських установ в умовах розробки моделі кредитоспроможності підприємств із використанням економіко-математичних методів [Текст] / В. Г. Фурик, А. В. Посесор, О. В. Таптя // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – №2. – С. 40-46.

5.


Осієвський, О.Г. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників в умовах ринкового реформування економіки [Текст] / О. Г. Осієвський, В. П. Куровська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 207-210. – [Розглянута проблема комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників. Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і практичних розробок з проблем удосконалення кредитної діяльності комерційних банків для забезпечення стабільності функціонування банківської системи України обумовила вибір об’єкта, теми дослідження Результати дослідження дають змогу рекомендувати комплексно-рейтингову методику аналізу кредитоспроможності підприємств, що враховує всі показники фінансового стану позичальника.].

6.


Чайковський, Я. Аналіз кредитоспроможності позичальника банківської установи [Текст] / Я. Чайковський // Журнал Європейської економіки. – 2005. – №3, Т.4. – С. 328-346. – [Ринок фінансово-банківських послуг].

7.


Берегова, Г. Методи аналізу кредитного ризику та побудова моделі оцінки кредитоспроможності позичальника [Текст] / Г. Берегова, Л. Лабецька // Регіональна економіка. – 2005. – №4. – С. 113-122.

8.


Сорока, П.Ю. Механізми визначення кредитоспроможності позичальника в сучасних умовах [Текст] / П. Ю. Сорока // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 366-371.

9.


Павлюк, Є. Застосування сучасних кількісних моделей оцінки кредитного ризику позичальника [Текст] / Є. Павлюк, О. Павлюк // Ринок цінних паперів України. – 2005. – №11-12. – С. 74-80.

10.


Галасюк, В. SCMCA - спрощений метод оцінки кредитоспроможності компаній на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку [Текст] / В. Галасюк, В. Галасюк // Вісник Національного банку України. – 2006. – №10. – С. 14-17.

11.


Батрак, К.В. Концептуальні основи оцінки кредитоспроможності позичальників [Текст] / К. В. Батрак // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 331-334.

12.


Олійник, О. Оцінки кредитоспроможності позичальника при довгостроковому банківському кредитуванні [Текст] / О. Олійник // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №8. – С. 10-13.

13.


Бугель, Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника [Текст] / Ю. Бугель // Банківська справа. – 2007. – №4. – С. 54-59.

14.


Державін, В.В. Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника [Текст] / В. В. Державін // Економіка АПК. – 2008. – №6. – С. 69-75.

15.


Андрушків, Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку [Текст] / Т. Андрушків // Світ фінансів. – 2008. – №2(15). – С. 113-118.

16.


Рудченко, І. Кредитоспроможність позичальників як критерій формування кредитних відносин [Текст] / І. Рудченко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №5. – С. 162-166.

17.


Кириченко, О. Аплікаційний кредитний скоринг, його побудова та застосування комерційними банками України [Текст] / О. Кириченко, Л. Патєрікіна // Банківська справа. – 2009. – №2. – С. 23-30.

18.
658.14/.17
Ф53
Філіна, Г.І. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Філіна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с.

19.


Кручок, Н. Оцінка фінансового стану підприємства-позичальника банку [Текст] / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2009. – №12. – С. 20-23.

20.


Кручок, Н. Стандартизація вимог до бізнес-плану та формалізація його оцінки в процесі визначення кредитоспроможності потенційного позичальника [Текст] / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2010. – №1. – С. 14-17.

21.


Кулик, О. Теоретичні засади визначення кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом [Текст] / О. Кулик // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №12. – С. 231-234.

22.


Кручок, Н. Моделювання кредитоспроможності позичальників іпотечних кредитів [Текст] / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2010. – №4. – С. 42-44.

23.


Паночишин, Ю.М. Нечітка модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб-позичальників комерційних банків [Текст] / Ю. М. Паночишин, О. М. Козачко, І. Є. Паночишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 161-168.

24.
336.7
П70
Прасолова, С.П. Кредитування і контроль [Текст] : навч. посіб. / С. П. Прасолова. – К. : Ліра-К, 2008. – 202с. – [Існує електронна копія]. –

25.
336.7
Д53
Дмитренко, М.Г. Кредитування і контроль: у схемах і коментарях [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Дмитренко, В. С. Потлатюк. – К. : Кондор, 2009. – 296с. –

26.


Кузнєцова, Н.В. Інформаційна технологія аналізу кредитоспроможності позичальника на основі мереж Байєса [Текст] / Н. В. Кузнєцова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 192-196.

27.
65.012
O-93
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної прибавливості суб`єктів господарювання [Електронний ресурс] : монографія /  за ред. А.О.Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286с.

28.


Терещенко, О. Нові підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб [Текст] / О. Терещенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – №1. – С. 26-30.

29.


Гідулян, А. Актуальні питання поліпшення методики оцінки кредитоспроможності позичальників банками України [Текст] / А. Гідулян // Вісник Національного банку України. – 2012. – №1. – С. 50-53.

30.


Карпова, О. Вдосконалення оцінки кредитоспроможності суб`єктів підприємництва в системі фінансового менеджменту банку [Текст] / О. Карпова, Ф. Дерментлі // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 408-419.

31.


Смерічевський, С. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб [Текст] / С. Смерічевський, О. Клімова // Вісник Національного банку України. – 2012. – №2. – С. 28-32.

32.


Соколова, А. До питання про визначення сутності та критеріальних елементів кредитоспроможності позичальників [Текст] / А. Соколова, О. Золотарьова // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №5. – С. 14-20.

33.


Кузьменко, Д. Теоретичні підходи до визначення кредитоспроможності позичальника: аналіз проблемних питань [Текст] / Д. Кузьменко // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №11-12. – С. 35-40.

34.


Луцишин, О. Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників кредитних спілок [Текст] / О. Луцишин, О. Климчук // Світ фінансів. – 2012. – №4. – С. 207-217.

35.


Пастернак, А.Л. Моделі аналізу кредитоспроможності позичальника [Текст] / А. Л. Пастернак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 326-330.

36.
63
Н34
Васильчак, С.В. Оцінка кредитоспроможності позичальника як один із методів забезпечення економічної безпеки банку [Текст] / С. В. Васильчак, Л. Р. Демус // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 154-161.

37.


Вовчак, О. Модернізація підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників банків [Текст] / О. Вовчак, Н. Меда // Вісник Національного банку України. – 2013. – №12. – С. 11-15.