Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Формування і використання капіталу підприємства в
>>> умовах ринку
>>>

1.


Баліцька, В. Механізми монетарного регулювання: оцінка впливу на господарську діяльність та формування капіталу підприємств України [Текст] / В. Баліцька // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №6. – С. 12-19.

2.


Баліцька, В.В. Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки [Текст] / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №3. – С. 141-149.

3.


Баліцька, В.В. Організаційно-функціональний механізм впливу на формування капіталу підприємств [Текст] / В. В. Баліцька // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №19. – С. 13-19.

4.


Буряк, Л.Д. Формування первісного капіталу малих підприємств [Текст] / Л. Д. Буряк // Фінанси України. – 2001. – №11. – С. 12-16.

5.


Воробйов, Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств [Текст] / Ю. М. Воробйов // Фінанси України. – 2001. – №2. – С.77-85.

6.


Воробьйов, Ю.М. Податкова політика держави та її вплив на формування фінансового капіталу підприємств [Текст] / Ю. М. Воробьйов // Фінанси України. – 2000. – С. 115-120.

7.
330
Я77
Гвоздик, Н. Організаційно-економічний механізм формування та використання людського капіталу на підприємствах системи споживчої кооперації Полтавського регіону [Текст] / Н. Гвоздик // Україна: аспекти праці. – 2010. – №2. – С. 46-50.

8.
658.14/.17
Ч-75
Голишева, Є.О. Підходи до оцінки споживчого капіталу на промислових підприємствах [Текст] / Є. О. Голишева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 223-227. – [У статті розглядаються існуючі підходи до оцінки споживчого капіталу. Запропонована авторська система показників діагностики споживчого капіталу на промисловому підприємстві.
It is discussed current approaches to assessing customer capital in the article. It is proposed author’s system indicators of the diagnostic of customer capital for an industrial enterprise.
Ключові слова: споживчий капітал, оцінка, діагностика, показники.].

9.


Гордєєва, Т.А. Тенденції формування фінансового капіталу підприємств в Україні [Текст] / Т. А. Гордєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 95-98. – [У статті розглянуто досвід економічно розвинених країн щодо діяльності корпорацій на ринку фінансового капіталу. Проаналізовано тенденції міжгалузевої експансії підприємств у світі та в Україні.].

10.


Гречан, А.П. Умови ефективного використання інтелектуального капіталу підприємства для зростання його ринкової вартості [Текст] / А. П. Гречан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 223-225. – [Актуалізовано необхідність введення у практику вітчизняного менеджменту концепції управління
ринковою вартістю для підвищення їх інвестиційної привабливості. Підкреслено визначальну роль
інтелектуального капіталу у зростанні ринкової вартості підприємства. Охарактеризовано умови, за яких
дана концепція може бути інтегрована із підсистемою управління персоналом.
There has been actualized the necessity of the practical introduction of the native management of the
control conception of the market cost for increasing their investing attraction. Underlined the determinative role of
the intellectual capital in the increment of the enterprise market cost. Characterized the conditions, when the given
conception may be incorporated with the subsystem of the stuff management.].

11.


Добровольська, О.В. Пріоритети формування оборотного капіталу підприємства у нестабільному середовищі [Текст] / О. В. Добровольська // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №8. – С. 45-49.

12.


Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.

13.


Жарінова, А.Г. Методологічний підхід до управління формуванням інтелектуального капіталу підприємств [Текст] / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 4-10.

14.


Журавльова, І.В. Методичний підхід до формування стратегії розвитку структури капіталу на підгрунті кластерізації підприємств [Текст] / І. В. Журавльова, І. Л. Латишева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 235-239. – [Уточнено зміст поняття структура капіталу з точки зору речової, фінансової та інтелектуальної складової. Запропоновано метод кластеризації підприємств за структурою капіталу. Розглянуто сутність стратегії управління структурою капіталу з урахування рівня використання та потреби в інтелектуальній складовій.].

15.


Зазуляк, Л. Чинники та джерела формування капіталу підприємствами [Текст] / Л. Зазуляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №4 (554). – С. 35-39.

16.


Захарін, С.В. Формування та використання інтелектуального капіталу в системі підтримки економічної безпеки підприємства [Текст] / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2012. – №7. – С. 9-15.

17.


Зборовська, О.М. Особливості формування та використання капіталу промислового підприємства [Текст] / О. М. Зборовська, О. С. Петренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 45-47.

18.


Іваннікова, Н.А. Еволюція поглядів на сутність та зміст поняття «капітал підприємства» [Текст] / Н. А. Іваннікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 47-50.

19.


Каменська, Т. Статутний капітал підприємства, що створюється : формування та облік [Текст] / Т. Каменська // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – С. 31-33.

20.


Карпенко, Г.В. Проблеми та перспективи залучення інвестиційного капіталу українськими підприємствами на світових фондових ринках шляхом IPO [Текст] / Г. В. Карпенко // Фінанси України. – 2008. – №10. – С. 89-94.

21.


Квасницька, Р.С. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Квасницька. – Львів : Магнолія, 2012. – 631с. – (Вища освта в Україні). – [Навчальний посібник підготовлено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти та програми навчальної нормативної дисципліни «Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
У навчальному посібнику викладено теоретичний та практичний матеріал для самостійного формування базових знань з основ фінансової діяльності суб`єктів підприємництва; порядку формування власного капіталу підприємницьких структур; класифікації внутрішніх джерел фінансування підприємництва; змісту, призначення та основних завдань дивідендної політики; порядку фінансування суб`єктів підприємництва за рахунок позичкового капіталу; фінансових аспектів реорганізації підприємств; порядку фінансування інвестиційної діяльності; завдань та принципів оцінки вартості капіталу; фінансової діяльності суб`єктів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин; фінансового контролінгу та бюджетування діяльності суб`єктів підприємництва.
Навчальний посібник призначено для студентів всіх економічних напрямів підготовки, а також для аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансів.

Рекомендовано МОН України].

22.


Ковтуненко, К.В. Основні підходи до формування інтелектуального капіталу: зміст та роль в інноваційному розвитку підприємства [Текст] / К. В. Ковтуненко // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 59-62.

23.


Кошулько, О.П. Вплив демографічних процесів на формування людського капіталу підприємств і регіону в цілому [Текст] / О. П. Кошулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 42-47. – [Статья посвящена проблемам демографии и человеческого капитала в регионе. В статье рассматриваются проблемы трудовой миграции, интеллектуальной миграции на региональном рынке труда и на предприятиях.
This article is dedicated the problems of demography and human capital in the region. In article is considered the problems of labour migration, intellectual migration on the regional labourmarket and on the enterprises.
Ключові слова: трудова міграція, інтелектуальна міграція, людський ресурс, проблеми демографії.].

24.


Кравчук, О.М. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 504с. 

25.


Левчук, Н.І. Формування та використання основного капіталу підприємствами продовольчого комплексу [Текст] / Н. І. Левчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 57-60.

26.


Малярець, Л.М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, Н. М. Пономаренко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 132с. – [Викладено узагальнення проблем управління процесом росту власного капіталу підприємства. Розроблено методичний підхід до оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства. Побудовано модель формування оптимальної структури власного капіталу підприємства з урахуванням стадій його життєдіяльності. Розроблено комплекси)` технологію управління процесом росту власного капіталу підприємства.
Рекомендовано для фахшщв-економістів, практиків та науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.].

27.


Матвійчук, Л.О. Формування та оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. О. Матвійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 20с. – [Існує електронна копія].

28.
658.14/.17
К78
Матвійчук, Л.О. Формування та оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. О. Матвійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 242с. – [Існує електронна копія].

29.
658
Ш33
Мних, О. Інтелектуальний капітал і його роль у формуванні вартості машинобудівного підприємства та інноваційній діяльності [Текст] / О. Мних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 154-169.

30.


Опацька, С.В. Високий рівень людського капіталу - передумова адаптації підприємств до ринку [Текст] / С. В. Опацька // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2002. – №1. – С. 38-40.

31.
658
Е45
Остапчук, М. Процеси формування капіталу в сучасних умовах [Текст] / М. Остапчук, Н. Хрущ // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 110-113.

32.
658.14/.17
Ф59
Потій, В. Кредиторська заборгованість і її роль у формуванні капіталу підприємства [Текст] / В. Потій, Г. Куліш // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №3-4. – С. 23-26.

33.
658.14/.17
М20
Причепа, І.В. Удосконалення системи управління оборотним капіталом промислових підприємств [Текст] / І. В. Причепа, Н. В. Кравець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 39-42.

34.
658.14/.17
М33
Радецька, О.О. Особливості формування основного капіталу підприємств в ринкових умовах [Текст] / О. О. Радецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 53-57. – [В статті розглядаються особливості утворення капіталу поліграфічних підприємств в ринкових умовах господарювання. Визначені джерела формування фінансових ресурсів, за допомогою яких утворюється основний капітал підприємств. Пропонується в якості джерел формування основного капіталу поліграфічних підприємств використовувати кошти приватних осіб та трудових колективів.].

35.
658.14/.17
М33
Рамлі, З. Вплив структури власності на вартість позикового капіталу: аналіз панельних даних по підприємствах Малайзії, які котируються [Текст] / З. Рамлі // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №6. – С. 391-400.

36.


Романів, І.І. Політика формування капіталу та фінансова звітність підприємства: аналіз взаємозалежності показників на прикладі України [Текст] / І. І. Романів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 115-119.

37.


Савчук, О.А. Формування умов ефективного використання виробничого капіталу на базі гнучкого розвитку підприємства [Текст] / О. А. Савчук, А. В. Софієнко, А. В. Бобриньова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.2. – С. 168-170. – [Більшість науковців та дослідників розглядають проблеми ефективного функціонування малих підприємств та проблему гнучкого розвитку підприємства як самодостатні незалежні проблеми. Авторами статті розглянуто можливість встановити зв’язок між цими проблемами на користь сумісного вирішення їх для підвищення ефективності використання інвестицій на малих промислових підприємствах.].

38.


Семенюк, В. Посилення ролі фондового ринку та корпоративного управління у підвищенні капіталізації підприємств та збільшенні надходжень від приватизації [Текст] / В. Семенюк // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №5-6. – С. 17-24.

39.
338(477)
П78
Теліженко, О.М. Прогнозування прибутковості капіталу як передумова формування інвестиційної стратегії промислових підприємств [Текст] / О. М. Теліженко, Ю. О. Мирошниченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №1. – С. 3-5.

40.


Турченяк, О.В. Формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності підприємств автомобілебудування: оцінка та тенденції [Текст] / О. В. Турченяк // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №3. – С. 22-25.

41.
658.14/.17
К32
Фінанси підприємств: Теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення [Текст] : монографія / І. В. Журавльова, О. М. Ястремська, Л. О. Меренкова, Т. Б. Кузенко. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 428с.

42.


Цимбаленко, Н.В. Формування моделі управління людським капіталом підприємства [Текст] / Н. В. Цимбаленко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 301-305.

43.


Чернецька, Ю.А. Формування оптимальної структури капіталу підприємства [Текст] / Ю. А. Чернецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 109-112.

44.


Чорна, О.Є. Управління капіталом підприємства в умовах ринкової трансформації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / О. Є. Чорна. – Одеса : Одеський держ. економічний ун-т, 2005. – 21с.

45.


Шаблиста, Л. Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка і прогнозування. – 2012. – №4. – С. 36-45.

46.


Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с. – [Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни "Економіка підприємства" для студентів вищих навчальних закладів України. В підручнику викладено сучасний економічний механізм, який забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку та конкуренції, вивчення якого допоможе фахівцям вирішувати поточні та стратегічні завдання господарської діяльності підприємства.
Підручник розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічних фахових спрямувань, а також для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях. Підручник може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників, менеджерів та спеціалістів, які професійно займаються господарською діяльністю у сучасних підприємницьких структурах.

Затверджено МОН України].

47.


Шевчук, Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування [Текст] / Н. Шевчук // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №5-6. – С.39-43.

48.


Шевчук, Н.В. Економічна природа капіталізації підприємства [Текст] / Н. В. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 20-26.

49.


Ярощук, О.В. Аналіз формування капіталу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О. В. Ярощук. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2004. – 20с.

За необхідності радимо звернутись до БД "Електронний каталог" на сайті НБ ХНУ (рубрика "капітал підприємства"), а також БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділ "Економіка підприємства"