Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Формування якості послуг.

1.
338.46
У73
Акопова, В.Г. Исследование факторов, влияющих на эффективность управления качества продукции/услуг [Текст] / В. Г. Акопова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 51-57. – [Проблеми багатьох підприємств полягають у тому, щоб розробити організаційно-економічний механізм управління,
спрямований на забезпечення якості продукції / послуг з урахуванням усіх факторів, що впливають на ефективність
підприємства. Сучасні підприємства різних типів виробництва працють в постійно мінливих ринкових умовах і намагаються найбільш оптимально використовувати різні фактори, які сприяють підвищенню не тільки іміджу і статусу підприємств, але і підвищують зростання діяльності ефективних підприємств за допомогою успішної реалізації своєї продукції / послуг.
The problems of many enterprises is to develop organizational and economic management mechanism aimed at ensuring the quality of products / services, taking into account all factors affecting the efficiency of the enterprise. Modern enterprises of various types of production, working in a constantly changing market conditions, and trying best to use a variety of factors that enhance not only the image and status of the enterprises, but also increase the growth of efficient enterprises with the successful implementation of products / services.
Ключові слова: фактори, ефективність, управління, якість, продукція, підприємство, конкурентоспроможність.].

2.
658.56
Ш24
Балаева, О. Управление мощностью организации сферы услуг: проблемы и решения [Текст] / О. Балаева, М. Предводителева // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №3. – С. 77-89.

3.


Ванько, В. Шляхи розвитку структури системи управління якістю продукції та послуг [Текст] / В. Ванько, П. Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2010. – №71. – С. 164-170.

4.


Васильева, Н. Судьба категории "качество" вчера и сегодня [Текст] / Н. Васильева // Стандарты и качество. – 2009. – №2. – С. 54-55.

5.


Воронкова, А.Е. Концептуальні основи побудови моделі менеджменту якості надання освітних послуг [Текст] / А. Е. Воронкова, Н. Є. Гриньова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №2. – С. 39-47.

6.
658.56
Ш24
Єршова, Ш. Особливості запровадження систем управління якістю у сфері послуг [Текст] / Ш. Єршова, В. Паракуда // Стандартизація сертифікація якість. – 2007. – №5. – С. 51-54.

7.


Касьянова, А. Операции с товарами и услугами [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. Касьянова. – 2-е изд. – Новосибирск : НГУ, 2000. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

8.
658.56
Ш24
Коваленко, В.П. Генезис, еволюція та тенденції управліня якістю послуг [Текст] / В. П. Коваленко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №19. – С. 68-70.

9.


Коршунов, Д. Ще раз про якість... [Текст] / Д. Коршунов // Стандартизація сертифікація якість. – 2008. – №2. – С. 58-61.

10.


Криворучко, О. Регулювання процесів і результатів формування якості транспортних послуг [Текст] / О. Криворучко, О. Василенко // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №2. – С. 64-71.

11.


Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.1. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 846с.

12.
338.46
О-64
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.2. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 410с.

13.


Організація і технологія надання послуг [Текст] : навч. посіб. / В. В. Апопій, І. І. Олексин, Н. О. Шутовська, Т. В. Футало за ред. В.В. Апопія. – К. : Академія, 2006. – 312с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

14.


Пинаев, Д. Новая эпоха в управлении качеством [Текст] / Д. Пинаев, И. Лощилина // Стандарты и качество. – 2008. – №10. – С. 74-77.

15.


Сажнева, Л.П. Экстраполяция как фактор обоснования долгосрочного экономического развития организаций сферы услуг [Текст] / Л. П. Сажнева // Экономическое возрождение России. – 2011. – №2. – С. 75-80.

16.


Системы, методы и инструменты менеджмента качества [Електронний ресурс] : учеб. пособие / М. М. Кане, Б. В. Иванов, В. Н. Корешков, А. Г. Схиртладзе. – СПб. : Питер, 2008. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – (Учебное пособие). – Загл. с экрана.

17.


Тавер, Е. Цена качества [Текст] / Е. Тавер // Стандарты и качество. – 2009. – №4. – С. 62-66.

18.
657.63
М58
Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Захожай, Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, А. Ю. Чорний за наук. ред. В.Б. Захожая. – К. : Персонал, 2011. – 936с.

19.
657.63
М58
Уряд громадян. Ініціативи щодо поліпшення якості послуг [Текст]. – Львів, 2000. – 292с.

20.


Фрай, Ф. Четыре фактора успеха для сервисного бизнеса [Текст] / Ф. Фрай // Компаньон.Стратегии. – 2008. – №5. – С. 16-26. – [Исследование деятельности лучших мировых компаний, работающих в сфере услуг и секреты их успеха].

21.


Шаповал, М.І. Менеджмент якості [Текст] : підручник / М. І. Шаповал. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 471с. – [Затверджено МОН України].

22.


Шаповал, М.І. Менеджмент якості [Текст] : підручник / М. І. Шаповал. – К. : Знання, 2003. – 475с. – (Вища освіта XXI століття).

23.
658.56
У67
Шаповал, М.І. Менеджмент якості [Текст] : підручник / М. І. Шаповал. – К. : Знання, 2006. – 471с. – [ У підручнику висвітлюються найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики менеджменту якості. Розглядаються системи управління якістю продукції, послуг, навколишнього середовища, розкривається роль стандартизації, метрології, людського фактора, маркетингу і персоналу в забезпеченні якості, прогнозування, планування й оцінювання рівня якості продукції та праці, сертифікація, акредитація та аудит у сфері якості. Особлива увага приділяється стандартам ISO 9000 (версія 2000 p.), системі забезпечення безпеки харчових продуктів НАССР, стандартам ISO 14000, ISO 19011, OHSAS 18000, управлінню якості на базі концепцій TQM, QS 9000, "шість сигм".
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.Затверджено МОН України].

24.


Шевченко, А. Впровадження систем управління якістю на українських підприємствах [Текст] / А. Шевченко, Є. Шубин // Стандартизація сертифікація якість. – 2003. – №4. – С.53-56.

25.


Юзьків, Я. Роль стандартизації у підвищенні якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, процесів і послуг [Текст] / Я. Юзьків, В. Тетера // Стандартизація сертифікація якість. – 2006. – №5. – С. 16-20.

В разі необхідності (оскільки Ви не уточнили в курсі якої навчальної дисципліни вивчається дана тема)
додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- тема “якість послуг” з підтемами: має 79 джерел.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету.