Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для написання статті на тему"ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗГІДНО З ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ". дякую.


1.


Андрющенко, Г. Актуальні питання формування облікової політики малих підприємств [Текст] / Г. Андрющенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №11. – С. 10-14.

2.


Білова, Н. Облікова політика малого підприємства [Текст] / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – №4. – С. 20-22. – [формування облікової політики на підприємствах.].

3.


Бондарчук, Н.В. Актуальні питання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб`єктів малого бізнесу [Текст] / Н. В. Бондарчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №1. – С. 46-50.

4.


Боровкова, М.В. Особливості запровадження спрощеної системи обліку витрат на малих підприємствах [Текст] / М. В. Боровкова, Л. В. Джулій // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 21-24.

5.


Вознесенская, Е. Не забудьте исправить [Текст] / Е. Вознесенская // Компаньон. – 2012. – №1-2. – С. 12. – [Новые правила налогообложения по упрощенной системе].

6.


Волк, Н. Адвокат: хто він - підприємець чи самозайнята особа? [Текст] / Н. Волк // Баланс. – 2012. – №47. – С. 29-31.

7.


Герман, К. Чи може єдинник бути найманим працівником [Текст] / К. Герман // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №97. – С. 25.

8.
657
О-64
Гоголь, Т. Концепція справедливої вартості в бухгалтерському обліку: наслідки для підприємств малого бізнесу [Текст] / Т. Гоголь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №6. – С. 32-39.

9.


Гоголь, Т. Напрями вдосконалення методики розкриття інформації в показниках фінансової звітності підприємств малого бізнесу [Текст] / Т. Гоголь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №12. – С. 3-11.

10.


Гоголь, Т. Особливості облікової політики на підприємствах малого бізнесу [Текст] / Т. Гоголь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №12. – С. 13-19.

11.


Гоголь, Т. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу [Текст] / Т. Гоголь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №7. – С. 3-12.

12.


Гоголь, Т. Спрощена форма організацій бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису [Текст] / Т. Гоголь, Н. Ніпорко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №11. – С. 3-17.

13.


Голов, С. Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих і середніх підприємств [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №10. – С. 3-15.

14.
657
М33
Гринавцева, О.В. Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / О. В. Гринавцева. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 19с.

15.
657
Г85
Гура, Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Гура, Т. Г. Мельник, Т. М. Моторина. – К. : Знання, 2007. – 310с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

16.
657
Т51
Джулій, Л.В. Власність малих підприємств в обліковій системі - організаційно-практичні аспекти реалізації управлінських рішень [Текст] / Л. В. Джулій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 145-149.

17.


Джулій, Л.В. Власність малих підприємств в обліковій системі - організаційно-практичні аспекти реалізації управлінських рішень [Текст] / Л. В. Джулій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 145-149.

18.


Джулій, Л.В. Особливості організації автоматизованого обліку на малих підприємствах [Текст] / Л. В. Джулій // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 208-209.

19.


Довгалюк, В.І. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В. І. Довгалюк, Ю. Я. Ярмоленко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 360с. – [ Навчальна дисципліна „Податкова система" належить до нормативних дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів з фінансів.
Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення дисципліни, питання для самоконтролю, тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю, задачі, глосарій, список використаної літератури, додатки та алфавітно-предметний покажчик.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів-фінансистів, які працюють на виробництві.

Рекомендовано МОН України].

20.
657
Г95
Драган, І.О. Методика й організація обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу [Текст] / І. О. Драган // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №17. – С. 24-28.

21.


Дробязко, С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод за ред. П.Й. Атамаса. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416с. 

22.
657
М69
Єрмакова, Н. Велика інвентаризація маленького обліку: інвентаризація ТМЦ і витрат малих підприємств [Текст] / Н. Єрмакова // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – №111. – С. 43-44.

23.


Єфімов, О. Комісійна виручка у платника єдиного податку [Текст] / О. Єфімов // Бухгалтерія. – 2013. – №35. – С. 54-56.

24.


Квасовський, О. Реформована спрощена система оподаткування суб`єктів малого підприємництва в Україні [Текст] / О. Квасовський // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 51-57.

25.


Кемарська, Л.Г. Вибір оптимальної системи оподаткування на основі аналізу доходів і витрат [Текст] / Л. Г. Кемарська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 88-95.

26.


Коваль, Л.П. Зміни у спрощеній системі оподаткування та їх вплив на фінансову безпеку малого підприємництва [Текст] / Л. П. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 244-250.

27.


Ковач, С. Податкова звітність платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця [Текст] / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №7. – С. 33-41.

28.


Корнецький, А.О. Законодавче регулювання малого підприємництва України [Текст] / А. О. Корнецький // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 77-80.

29.


Кушмід, Т. Удосконалення фінансової звітності на малих підприємствах (деякі аспекти обліку, аналізу та аудиту) [Текст] / Т. Кушмід // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 142-146.

30.
657
О-17
Малі підприємства: проблеми функціонування та розвитку [Текст] : монографія /  за наук. ред. проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 416с. – [Розглянуто проблеми становлення, особливості функціонування та розвитку малих підприємств за умов впливу глобалізаційних процесів та пріоритетності розвитку регіонів. Досліджено історичні аспекти функціонування малого підприємництва, системи нормативно-законодавчого регулювання та визначено регіональні форми підтримки малого бізнесу, як складові інноваційного розвитку. Обґрунтовані концептуальні підходи до формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, побудовано механізм їх оцінки та регулювання. Аналіз стану та пріоритетних напрямів розвитку малого бізнесу на рівні регіону супроводжувалось оцінкою громадськості щодо дієвості економічних реформ у сфері підприємництва.
Розглянуті також особливості обліку малих підприємств, проведена оцінка альтернативних способів оподаткування, методика доцільності переходу суб`єктів малого бізнесу на спрощену систему оподаткування, моделі оптимізації чисельного складу і діяльності малих підприємств. Проведена інтегральна оцінка ризику діяльності суб`єктів господарювання на базі фінансової звітності.
Для економістів, керівників підприємств, менеджерів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
].

31.
657
Х76
Матвіїв, М.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : ЦНЛ, 2004. – 352с.

32.


Матейко, С.В. Методика й організація обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу [Текст] / С. В. Матейко // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 156-162.

33.


Мединська, Т.В. Особливості реформування спрощеної системи оподаткування в Україні [Текст] / Т. В. Мединська, О. С. Балянда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 302-307.

34.


Мирошниченко, О. Модернізація спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємства: питання і перспективи [Текст] / О. Мирошниченко // Вісник податкової служби України. – 2009. – №26. – С. 52-56.

35.


Михайлов, М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, Л. І. Полятикіна, О. П. Славкова. – К. : ЦНЛ, 2008. – 320с.

36.


Мізюк, В. Як відображати результати інвентаризації малим підприємствам, що ведуть спрощений облік [Текст] / В. Мізюк // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – №112. – С. 29-30.

37.


Моссаковський, В. Про порядок обліку результатів діяльності малих підприємств [Текст] / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №7. – С. 50-53.

38.


Павленко, Н. Бухгалтерський облік на малих підприємствах [Текст] / Н. Павленко // Податки та бухгалтерський облік. – 2001. – №59. – С. 12-56.

39.


Папиріна, О. Собівартість для малих підприємств: особливості непростого обліку [Текст] / О. Папиріна // Бухгалтерія. – 2011. – №38. – С. 74-76.

40.


Папінова, О. Небезпечні зв`язки: підприємці-єдинники та їх партнери [Текст] / О. Папінова // Баланс. – 2012. – №2. – С. 13-16.

41.


Пархоменко, В. Бухгалтерський облік на малих підприємствах [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №7. – С. 24-28.

42.


Пархоменко, В. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №7. – С. 3-8.

43.


Пархоменко, В. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами [Текст] / В. Пархоменко // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2003. – №72. – С. 15-19.

44.


Пархоменко, В. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами [Текст] / В. Пархоменко // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – №62. – С. 4-11.

45.


Пустовіт, Г. Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах [Текст] / Г. Пустовіт // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №5. – С. 3-11.

46.
657
Д75
Пустовіт, Г. Особливості обліку готової продукції та її реалізації у малих підприємствах [Текст] / Г. Пустовіт // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №7. – С. 27-28.

47.


Радецька, О.О. Особливості обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу [Текст] / О. О. Радецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 159-162.

48.
336.2
Д58
Рзаєва, Т.Г. Динаміка показників обсягу малих підприємств Хмельницької області та проблеми обліку товарів, робіт, послуг за сучасних умов [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Л. В. Джулій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 109-112. – [Розглянуто динаміку показників обсягу малих підприємств Хмельницької області та проведено
дослідження проблем обліку реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Considered the dynamics of the capacity indicators of the Khmelnytskyy region small-scale business state
and investigated the problems of the released production count (wares, jobs, services).].

49.


Рзаєва, Т.Г. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств: обліковий та аналітичний аспекти [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Л. В. Джулій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 32-35. – [Розглянуто особливості обліку і оподаткування обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств та проведено аналіз основних показників розвитку малих підприємств регіону.].

50.


Рзаєва, Т.Г. Проблеми обліку операційних витрат та аналіз динаміки показників їх структури на малих підприємствах Хмельницької області [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Л. В. Ємчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.2. – С. 101-104. – [В статті розглянуто загальні підходи щодо обліку витрат на малих підприємствах. Здійснено аналіз динаміки та
структури витрат операційної діяльності малих підприємств Хмельницького регіону.
The article deals with the general approaches as for calculations of expenses at small businesses. The analyses of
dynamics and structure of expenses of operational activities at Khmelnitskiy region small businesses has been fulfilled.].

51.


Руденко, В. Єдиний податок: що мають знати платники та їх партнери [Текст] / В. Руденко, О. Папиріна // Бухгалтерія. – 2013. – №35. – С. 60-63.

52.


Сажинець, С. Про уніфікацію обліку довгострокових малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємствах [Текст] / С. Сажинець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №8. – С. 25-31.

53.


Сіра, Ю.В. Вплив технології та організації виробництва на побудову обліку витрат на малокопереробних підприємствах [Текст] / Ю. В. Сіра // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №5. – С. 208-214.

54.


Смердов, В. Наслідки порушення критеріїв перебування на єдиному податку [Текст] / В. Смердов // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – №4. – С. 53-59.

55.


Токарева, Т.О. Методика і організація обліку та аналізу фінансових результатів діяльності на малих підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / Т. О. Токарева. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана, 2005. – 20с.

56.


Трофімова, М.О. Реформування податкової системи в контексті впливу на розвиток малого підприємництва [Текст] / М. О. Трофімова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №3. – С. 67-69.

57.
63
Н34
Федорченко, В.В. Удосконалення податкового інструментарію державного регулювання розвитку малого підприємництва [Текст] / В. В. Федорченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 144-146.

58.
63
Н34
Хом`як, Р.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Р. Л. Хом`як, З. М. Скибінська. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 205с. 

59.
63
Н34
Хоча, Н.В. Проблемні аспекти використання рахунків бухгалтерського обліку в обліково-аналітичній системі малого підприємства [Текст] / Н. В. Хоча // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 413-419.

60.
63
Н34
Цвєткова, В. Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктами малого підприємництва- юридичними особами та економічна ефективність надходження єдиного податку [Текст] / В. Цвєткова // Вісник податкової служби України. – 2004. – №25. – С. 40-42.

61.
334.012.6
М19
Червінська, О.С. Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні [Текст] / О. С. Червінська, Н. Ю. Піксайкін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 332-336.

62.


Шевчук, В.О. Особливості обліку основних засобів на малих підприємствах [Текст] / В. О. Шевчук, Л. В. Джулій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 29-32. – [Розглянуто особливості обліку основних засобів малих підприємств в умовах застосування спрощеної системи обліку, оподаткування та звітності].

63.


Шевчук, О.М. Особливості оподаткування суб`єктів підприємницької діяльності в контексті змін нормативно-правового поля [Текст] / О. М. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 288-293.


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету (розділ "Бухгалтерський облік і аудит"