Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсової, тема якої: "Обґрунтування амортизаційної політики на підприємстві". Буду дуже вдячний


1.
Бабич, A.M. Вдосконалення амортизаційної політики як передумова розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / A. M. Бабич // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 155-160.

2.
Бабяк, Н.Д. Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / Н. Д. Бабяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 203-209. – [В статті розглянуті фактори, що обумовлюють вибір амортизаційної політики підприємства,
наведені приклади нарахування амортизації.].

3.
Бакай, В.Й. Амортизаційна політика як один із основних чинників ефективного розвитку підприємств [Текст] / В. Й. Бакай, В. М. Найдук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 19-22.

4.
Бакай, В.Й. Методи формування амортизаційної політики на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 97-100.

5.
Бакай, В.Й. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 252-255.

6. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

7. 658
Б48 Березін, О.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8.
Бойко, В. Світовий досвід формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / В. Бойко, О. Руденко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 185-189.

9. 658
Г44 Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с.

10. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.


11. 658
Е45 Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.

12. 658
Е45 Економіка підприємства [Текст] : зб. тестів і задач ; навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк. – К. : ЦНЛ, 2010. – 240с.

13.
Загорська, Т.В. Моделювання зв`язків між амортизаційним та інноваційним процесами на підприємстві [Текст] / Т. В. Загорська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 90-93.

14. 658
І-19 Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 728с.

15. 658.14/.17
К32 Квасницька, Р.С. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Квасницька. – Львів : Магнолія, 2012. – 631с. – (Вища освта в Україні).

16.
Левицька, І.В. Амортизація як чинник прискорення процесів відтворення на підприємствах [Текст] / І. В. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 106-112. – [Розглянуто еволюцію амортизаційної політики держави, вплив амортизації на темпи відтворення та можливості підприємств щодо забезпечення процесів відтворення.

17.
Лісовський, І.В. Вплив амортизаційної політики держави на стан основних засобів підприємства [Текст] / І. В. Лісовський, С. Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 70-73. – [Проаналізовано динаміку стану основних засобів підприємства та частки амортизації в собівартості продукції.
Розглянуто вплив реформування амортизаційної політики держави на процес відтворення основних засобів підприємства.

18.
Максута, О. Удосконалення амортизаційної політики вітчизняних підприємств [Текст] / О. Максута // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 155-158.

19. 658.14/.17
М29 Мартюшева, Л.С. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 216с. – [Рекомендовано МОН України].

20.
Овод, Л.В. Методи амортизації основних засобів та фактори, що впливають на їх вибір [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 179-182. – [Обґрунтовано необхідність врахування різних факторів, що впливають на вибір оптимального методу амортизації основних засобів для побудови ефективної амортизаційної політики підприємства.].

21.
Овод, Л.В. Особливості амортизаційної політики за умов ринку [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 138-142. – [Розглянуто основні елементи амортизаційної політики в Україні, їх зміст на макро- і мікрорівні. Розроблено модель впливу амортизаційної політики підприємства на кількісний і якісний склад основних фондів, результати господарської діяльності та економічне зростання національної економіки].

22.
Овод, Л.В. Стратегічні управлінські рішення у формуванні амортизаційної політики [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 100-104. – [В статті розглядаються питання прийняття стратегічних управлінських рішень у формуванні амортизаційної політики підприємства для стимулювання оновлення основних засобів. Встановлено взаємозв’язок між способами оновлення
основних засобів, стратегіями довгострокового розвитку підприємства та розміром необхідних амортизаційних відрахувань.

23. 658.14./17
Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с.

24. 658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.

25. 658.14/.17
П18 Партин, Г.О. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посiб. / Г. О. Партин, А. Г. Загородній. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 379с.

26. 658
П24 Пеліхов, Є.Ф. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пеліхов, О. А. Іванова, О. М. Сумець. – К. : Хай-Тек-Прес, 2009. – 344с.

27.
Приймак, Н.С. Ефективна амортизаційна політика підприємства як об`єкт управління [Текст] / Н. С. Приймак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №14. – С. 40-42.

28.
Проскура, К.П. Вплив амортизації на фінансування вітчизняних підприємств [Текст] / К. П. Проскура, Г. О. Зінов`єв, О. М. Капустян // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 144-150.

29.
Рєпіна, І. Ключові елементи формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / І. Рєпіна // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №9-10. – С. 67-73.

30.
Саєнко, С.Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств [Текст] / С. Г. Саєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 192-197.

31. 658.14/.17
Ф59 Фінанси підприємств [Текст] : підручник / за ред. А.М. Поддєрьогіна. – 6-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 552с.

32. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

33. http://wucheba.ru/docs/7/6382/conv_1/file1.pdf#page=98
Зябченкова Г.В.,
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ

34. http://repository.crimea.edu/jspui/bitstream/123456789/5851/1/priymak.pdf
Приймак Н.С.
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ

35. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22940/1/41-Trofymchuk-80-81.pdf
Трофимчук В.Я.,
Сажинець С.Й.,
ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ амортизація”, "фінанси підприємств"
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету