Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть будь ласка підшукати літературу до курсової роботи "Професійні якості керівника і оцінка ефективності їх реалізації в управлінні сучасною організацією". Бажано щоб більшість джерел були монографії або статті.
>>> Буду вдячна)


1.
Алехина, О. О влиянии руководителя на эффективность управления производством и персоналом [Текст] / О. Алехина, Ф. Удалов, И. Кулагова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №1. – С. 60-65.

2.
Андреева, М.А. Эмоциональный интеллект и проблемы саморегуляции поведения в деятельности руководителя [Текст] / М. А. Андреева // Высшее образование сегодня. – 2011. – №12. – С. 28-30.

3.
Брустинов, Д. Зовнішні і внутрішні фактори в діяльності сучасного керівника [Текст] / Д. Брустинов // Держава та регіони. – 2007. – №5. – С. 13-15.

4. 331.108
В49 Виноградський, М.Д. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виногардська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 504с.

5.
Гнатышева, Е.А. Модель профессиональной компетентности руководителя [Текст] / Е. А. Гнатышева // Профессиональное образование. – 2006. – №3. – С. 21-22.

6.
Гольдштейн, Г. Требования к руководителю и эффективный стиль руководства [Текст] / Г. Гольдштейн // Контроль. – 2011. – №7-8. – С. 105-110.

7. 17
Г75 Грабінський, П.М. Етика ділового спілкування [Текст] : конспект лекцій / П. М. Грабінський, В. Д. Павлюк, І. М. Кравець. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 207с.

8.
Громов, Э. Управленческий имидж на службе руководителя [Текст] / Э. Громов // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №2. – С. 32-36.

9. 331
Д21 Дахно, І.І. Ділова кар`єра [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2011. – 528с.

10. 331.108
Д56 Доброзорова, О.В. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / О. В. Доброзорова, І. В. Осадчук. – К. : Кондор, 2009. – 452с.

11.
Довганец, Е. Шесть признаков образцового лидера [Текст] / Е. Довганец // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 24-27.

12. 005
Д69 Дороніна, М.С. Управління організаційною поведінкою [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, В. В. Тютлікова. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200с.


13.
Злотников, А. Ресурсное состояние менеджера [Текст] / А. Злотников // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №12. – С. 62-64. – [Характеристики руководителя].

14.
Касс, П. Руководители на большой сцене [Текст] / П. Касс // Компаньон. Стратегии. – 2011. – №10. – С. .26. – [Поведение руководителя].

15.
Кодин, В. Слагаемые авторитета руководителя [Текст] / В. Кодин // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №4. – С. 24-27.

16.
Козакевич, А.С. Особливості ділової кар`єри жінки-керівника [Текст] / А. С. Козакевич // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №5. – С. 161-166.

17.
Коломиец, В. Типы карьеры: руководитель [Текст] / В. Коломиец // Персонал. – 2012. – №4. – С. 128-131.

18.
Колосова, М. Как отличить результативного руководителя от "псевдо"? Критерии эффективности [Текст] / М. Колосова // Управление персоналом. – 2008. – №18. – С. 36-39.

19.
Колпаков, В. Лідерство - фактор суспільного розвитку. Проблеми формування керівників-лідерів [Текст] / В. Колпаков, О. Анісімов // Персонал. – 2005. – №4. – С.68-73.

20. 331.108
К61 Колпаков, В.М. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / В. М. Колпаков. – К. : Персонал, 2008. – 432с.

21. 17
К88 Кубрак, О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кубрак. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2012. – 222с.

22.
Лавриненко, В. Пять функций руководства [Текст] / В. Лавриненко // Менеджмент и менеджер. – 2008. – №2. – С. 15-23.

23.
Ларсон, Є. Профессиональная пригодность руководителя [Текст] / Є. Ларсон // Менеджмент и менеджер. – 2006. – №9. – С. 51-55.

24. 65.012.32
Л44 Лемберт, Т. Ключові проблеми керівника: 50 перевірених способів вирішення проблем [Текст] / Т. Лемберт пер. з англ.: Р.А. Семків, Р.Л. Ткачук. – К. : Наукова думка, 2001. – 303 с. – (УСЕ про менеджмент).

25. 338(477)
П78 Мельник, О. Комплексна оцінка керівників в системі мотивації праці [Текст] / О. Мельник, Р. Атаманюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 71-74.

26. 35.077
М64 Мірошниченко, А.В. Довідник керівника підприємства [Текст] / А. В. Мірошниченко, М. О. Скарбовійчук, Н. В. Малютіна ред.: А.В. Мiрошниченко, М.О. Скарбовiйчук, Н.В. Малютiна. – К. : А.Л.Д., 1998. – 296с. – (Бiбліотека керівника пiдприємства).

27.
Огарков, А. Организаторские способности руководителя [Текст] / А. Огарков // Новый Персонал. – 2008. – №9-10. – С. 7-9.

28. 658.5.012.32
О-75 Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 680с.

29.
Падафет, Ю. Ключові аспекти формування позитивного іміджу керівника [Текст] / Ю. Падафет // Вісник бюджетної організації. – 2010. – №14. – С. 29-32.

30.
Петренко, В.П. Проблеми інтелектуалізації управління: інтелектуальна модель особи керівника [Текст] / В. П. Петренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 43-46. – [Розглянуті можливості моделювання і діагностування складових інтелектуального потенціалу керівника з метою формування необхідного і достатнього переліку його здібностей і вимог з метою підвищення рівня інтелектуалізації управління людськими спільнотами в процесі переходу українського суспільства до постіндустріальної, інтелектуальної економіки.].

31.
Поліщук, І.І. Самоменеджмент як засіб підвищення ефективності роботи керівника [Текст] / І. І. Поліщук, Р. С. Ільчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 227-231.

32.
Птуха, Н. Стиль руководителя и управление коллективом [Текст] / Н. Птуха, И. Краснобаева, В. Кушнирык // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №12. – С. 85-91.

33.
Радугин, А. (Радугин, Александр) Матрица стилей руководства [Текст] / А. Радугин // Новый Персонал. – 2007. – №7-8. – С. 14-16. – [Стиль поведения руководитедя в процессе управления коллективом. Девятнадцать категорий поведения руководителя,которые внес Гарри Юкл.].

34.
Саламатов, В. Вміння слухати як професійна якість керівника [Текст] / В. Саламатов // Віче. – 2013. – №19. – С. 48.

35.
Сальникова, Л. Имидж руководителя и его продвижение в целевых аудиториях [Текст] / Л. Сальникова // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №2. – С. 28-32.

36. 331.108
С42 Скібіцька, Л.І. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360с.

37.
Тарнавский, В. Ответственность руководителя [Текст] / В. Тарнавский // Управление компанией (укр.изд.). – 2005. – №12. – С. 41-47. – [О качествах истинного лидера].

38. 338(477)
П78 Урода, О. Оцінка ефективності праці керівників підприємств [Текст] / О. Урода, І. Сокирник // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 92-95.

39.
Федин, М. Шаги по становлению руководителя как лидера [Текст] / М. Федин // Новый Персонал. – 2005. – №4. – С. 37-42.

40. 65.012.32
Ф39 Фельзер, А.Б. Техніка роботи керівника [Текст] / А. Б. Фельзер, О. Б. Доброневський. – К. : Вища школа, 1993. – 383с.

41.
Фридман, А. Ключевые обязанности руководителя по организации эффективного управления [Текст] / А. Фридман // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №3. – С. 7-12.

42. 65.012.32
Х52 Хіт, Р. Кризовий менеджмент для керівників [Текст] = Crisis management for managers and executives / Р. Хіт пер. з англ.: Р.Л. Ткачук, С.М. Рябчук, Н.І. Мішеніна. – К. : ВСЕУВИТО, Наукова думка, 2002. – 566с. – (УСЕ про менеджмент).

43.
Шкуть, О. Мифы о руководителях [Текст] / О. Шкуть // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №6. – С. 52-55.

44. 338(477)
П78 Щегельська, А. Проблеми формування лідерських якостей у сучасних керівників [Текст] / А. Щегельська, А. Черномазюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 137-139.

45. 331.108
Щ38 Щекин, Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента [Текст] : научно-практ. пособие / Г. В. Щекин. – К. : МАУП, 1999. – 400с. : ил.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “управлінська праця”, «імідж керівника», «лідерство»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету