Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!!
>>> Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему "Виробнича програма підприємства:сучасні прийоми та комплектування".
>>>

1.
Білогай, Ю.В. Планування виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. В. Білогай, Т. А. Дунаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №2. – С. 113-117.

2.
Борисенко, О.Є. Концептуальні засади прогнозування виробничої програми підприємства [Текст] / О. Є. Борисенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 101-103.

3.
Васильківський, Д.М. Застосування фінансового менеджменту при формуванні оптимальної виробничої програми підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 219-223. – [В даний час ефективна діяльність підприємства усе більше залежить від ступеню практичного оволодіння менеджментом. Однак в його арсеналі методів управління ще недостатньо розроблені питання інтеграції фінансової служби з іншими функціональними підрозділами при внутрішньофірмовому плануванні, що приводить до прийняття неефективних рішень. У результаті виконаних досліджень у статті запропоноване нове вирішення завдання формування ефективної виробничої програми в умовах ринкової економіки, що ґрунтується на застосуванні фінансового менеджменту.].

4.
Васильківський, Д.М. Маркетинговий аналіз як передумова формування виробничої програми підприємства [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 57-60.

5. 658.14/.17
В19 Васильківський, Д.М. Формування виробничої програми підприємства на засадах фінансового менеджменту [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 197с.

6. 658.14/.17
В19 Васильківський, Д.М. Формування виробничої програми підприємства на засадах фінансового менеджменту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 17c.

7. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.


8.
Гринчуцький, В.І. Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства [Текст] / В. І. Гринчуцький, Т. І. Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 119-123.

9.
Єгупов, Ю. Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. Єгупов // Економіст. – 2011. – №11. – С. 49-52.

10.
Єгупов, Ю.А. Обгрунтування методу порівняльної оцінки варіантів одноцільової оптимізації виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. А. Єгупов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 131-134. – [Представлено критичний аналіз існуючих методів порівняльної оцінки варіантів одноцільової оптимізації виробничої програми промислового підприємства. Обґрунтована необхідність використання для розв’язання даної задачі багатовимірних статистичних методів. На прикладі одного з підприємств м. Одеси розглянуто можливості методу таксономічного аналізу в контексті обґрунтування варіанту оптимального виробничого плану.].

11.
Єгупов, Ю.А. Системний підхід до планування ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. А. Єгупов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 126-137.

12. 658
З-24 Залуцький, І.Р. Планування і діагностика діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 320с.

13.
Іванов, С. Розробка математичної моделі виробничої програми підприємства [Текст] / С. Іванов // Економіка та держава. – 2011. – №10. – С. 54-57.

14. 658
І-20 Іванова, В.В. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 472с. – [Рекомендовано МОН України].

15. 658
І-20 Іванова, В.В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443с.

16.
Іщук, С. Методичні визначення оптимальних виробничих програм за фінансовими критеріями розвитку підприємства [Текст] / С. Іщук // Економіка і прогнозування. – 2006. – №4. – С. 123-132.

17. 658
К17 Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.

18. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні).

19.
Сачик, Н.Л. Методика оперативного аналізу виробничої програми підприємств [Текст] / Н. Л. Сачик // Наукові записки. – 2003. – №2,вип.12. – С. 75-77.

20.
Свірська, О. Розподіл виробничої програми на календарні проміжки часу як завдання товарної політики підприємства [Текст] / О. Свірська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 637-641.

21. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2008. – 352с.

22. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с. –

23. 658
Ш33 Швайка, Л.А. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 268с.

24. 658
Я85 Ястремська, О.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, О. О. Ястремська. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172с.

25.
Красовська Т. В.
Реалізація виробничої програми машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Красовська // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу . - 2012. - № 4. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vbumb_2012_4_21.pdf

26.

Єгупов Ю. А.
Способи реалізації багатоцільового підходу до інтерактивної оптимізації виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / Ю. А. Єгупов // Вісник соціально-економічних досліджень . - 2012. - Вип. 2. - С. 88-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2012_2_16.pdf

27.

Куперман В. В.
Багатовимірний статистичний метод побудови глобального критерію оптимальності виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Куперман // Вісник соціально-економічних досліджень . - 2012. - Вип. 2. - С. 126-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2012_2_22.pdfДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ планування діяльності підприємства”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету