Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Персонал підприємства: методи відбору, оцінки та ефективності використання". Зарання дякую!
1.
658
Ш57
Шилець, О.С. Синтез ефективної системи управління персоналом промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємством / О. С. Шилець. – Донецьк : Донецький нац-ний ун-т, 2003. – 19с.

2.


Кучер, В.А. Оцінка ефективності використання управлінського персоналу на промисловому підприємстві на основі функціонального аналізу [Текст] / В. А. Кучер // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 153-158. – [Представлена методика підвищення ефективності роботи підприємства на основі збільшення частки творчої роботи в загальному обсязі роботи управлінського персоналу].

3.


Глубоченко, О.І. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств у системі ефективного використання персоналу [Текст] / О. І. Глубоченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 195-198. – [Узагальнивши наукові підходи щодо конкурентоспроможності продукції, визначено основні напрями ефективного використання потенціалу підприємств: робочої сили та основних фондів.].

4.
331.108
Щ61
Щербак, В.Г. Створення та використання конкурентних переваг персоналу в сучасних технологіях управління підприємством [Текст] / В. Г. Щербак. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 164с. – [ Присвячено вдосконаленню процесу управління персоналом підприємства. Подано сучасний підхід до управління якістю праці персоналу підприємства шляхом використання та вдосконалення існуючих і набутих конкурентних переваг кадрового складу та реінжинірингу кадрової роботи підприємства.
Рекомендовано для фахівців підприємств, науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей
].

5.


Домбровський, В.А. Оцінка ефективності використання персоналу і виробничих фондів машинобудівних підприємств [Текст] / В. А. Домбровський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 101-105. – [На основі аналізу існуючих підходів у визначенні ефективності використання персоналу і виробничих фондів запропоновано нові показники оцінки стану трудових і виробничих ресурсів та їх заміщення.].

6.


Докучаєв, О. Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу управлінського персоналу підприємства [Текст] / О. Докучаєв // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 43-45.

7.


Харун, О.А. Ефективність використання персоналу в системі управління підприємством [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 78-80. – [Визначено передумови підвищення ефективності використання персоналу промислового підприємства. Уточнено
критерії, показники, моделі та форми ефективного використання персоналу підприємств.
].

8.


Сафонова, Н.Б. Ефективне використання кадрової політики як складової системи управління персоналом на підприємствах і організаціях споживчої кооперації України [Текст] / Н. Б. Сафонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 57-60.

9.


Поліщук, П.В. Оцінка наукових підходів стимулювання ефективної виробничої діяльності персоналу підприємства [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 74-77. – [У статті висвітлено наукові підходи щодо стимулювання ефективної праці. Узагальнено різні погляди авторів щодо власних теоретичних і практичних міркувань персоналу підприємства.


].

10.


Житник, Т. Розвиток підприємства у контексті використання його персоналу [Текст] / Т. Житник // Економіка АПК. – 2010. – №10. – С. 136-141.

11.


Бузецький, І.Г. Засади формування та ефективного використання персоналу машинобудівного підприємства [Текст] / І. Г. Бузецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 91-96.

12.


Корнієнко, О.В. Удосконалення методів оцінки економічної ефективності використання управлінського персоналу підприємства [Текст] / О. В. Корнієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 48-54.

13.


Наконечна, Г.Ф. Оцінка забезпеченості підприємства персоналом з використанням критеріїв узгодженості [Текст] / Г. Ф. Наконечна, П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 118-121.

14.
338(477)
П78
Лисак, Т. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / Т. Лисак, І. Кравець // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 168-170.

15.
338(477)
П78
Рейвах, О. Розробка напрямків підвищення ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / О. Рейвах, Л. Влолянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 226-228.

16.


Синицька, О.І. Вплив корпоративної культури на ефективність системи управління персоналом підприємства [Текст] / О. І. Синицька, С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 82-85.

17.


Наконечна, Г.Ф. Оцінка забезпеченості підприємства персоналом з використанням критеріїв узгодженості [Текст] / Г. Ф. Наконечна, П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 118-121.

18.


Дудукало, Г.О. Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу [Текст] / Г. О. Дудукало // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 55-59.

19.


Лутай, Л.А.Ш.В.О. (Лутай, Л. А. Шпандарук В. О.) Дослідження ефективності системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. А. Лутай // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 82-86.

20.


Співак, В.В. Оптимізація персоналу як напрям підвищення ефективності кадрового менеджменту промислових підприємств [Текст] / В. В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 252-254.

21.

http://old.nuwm.rv.ua/metods/asp/vd1/Ve6023.pdfВісник
Самолюк Н. АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА


22.

http://pidruchniki.ws/15341220/menedzhment/otsinyuvannya_atestatsiya_personalu_pidpriyemstva Управління персоналом - Балабанов
23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Оцінювання персоналу, .менеджмент персоналу=кадровий менеджмент=управління персоналом=управління кадрами=управління трудовим колективом....”
24.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Менеджмент ...”