Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть будь-ласка підібрати літературу до теми "Ефективність менеджменту організації, критерії і методи її оцінювання". Зарання дякую!
1.
005
И20
Иванов, А.П. Менеджмент [Текст] : учебник / А. П. Иванов. – СПб. : Из-во Михайлова, 2002. – 440с. – (Высшее профессиональное образование).

2.


Бутенко, Я. На обочине классического менеджмента [Текст] / Я. Бутенко, Н. Хананова // Управление компанией(укр.изд.). – 2003. – №12. – С. 42-44. – [Существует немало компаний, которые успешны вопреки всем принципам и правилам классической науки управления.].

3.


Кузнецова, Т. Как измерить ум компании? [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2006. – №5. – С. 51-55. – [Что такое корпоративный IQ и как его вычислить, чтобы определить, сможет ли компания стать "долгожителем"].

4.


Башева, А.В. Эффективное управление предприятием на основе системных изменений [Текст] / А. В. Башева // Инновации. – 2006. – №3. – С. 109-111.

5.


Бондаренко, В. Методические подходы к оценке эффективности основных концепций менеджмента [Текст] / В. Бондаренко // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №10. – С. 105-112.

6.


Канцуров, О.О. Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки [Текст] / О. О. Канцуров, О. С. Білоусова // Фінанси України. – 2006. – №9. – С. 143-151.

7.


Білошапка, В. Напрями оцінювання управлінської результативності у міжнародних компаніях [Текст] / В. Білошапка // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №11-12. – С. 9-12.

8.


Валиулова, А. Эффективность инструментов управления организацией [Текст] / А. Валиулова, В. Приходько // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №12. – С. 103-109. – [На примере управленческого учета в организации].

9.


Дежкина, И. Оценка эффективности организационных структур управления [Текст] / И. Дежкина, Г. Поташева // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №5. – С. 80-85.

10.


Голубкова, Е. Внутренний маркетинг и управление персоналом - инструменты повышения эффективности управления [Текст] / Е. Голубкова, О. Михайлов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №3. – С. 27-34.

11.


Огарков, А. Эффективность: способы ее определения и достижения [Текст] / А. Огарков // Новый Персонал. – 2008. – №11-12. – С. 24-27.

12.


Ланцова, Н.А. Финансовые аспекты оценки эффективности управления в условиях рынка [Текст] / Н. А. Ланцова, Н. В. Бекк // Кожевенно-обувная промышленность. – 2009. – №2. – С. 12-14.

13.
331.108
В49
Виноградський, М.Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 502с. – [Рекомендовано МОН України].

14.
005
М50
Менеджмент [Текст] : підручник /  авт.-укладач.: Гірняк О.М., Лазановський П.П. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 352с. –
Затверджено МОН України].

15.


Їткін, Д. Економіко-математична модель оцінки ефективності управління стратегією кредитно-фінансової установи [Текст] / Д. Їткін // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 52-54.

16.


Шубін, О.О. Аналітична оцінка якості організаційних комунікацій [Текст] / О. О. Шубін, І. В. Сіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 175-184.

17.


Алюшина, Н. Планування ефективності в роботі посадовця (за принципом Д. Ейзенхауера) [Текст] / Н. Алюшина // Фінансовий контроль. – 2010. – №5. – С. 48-50. – [Тренінг з управління часом].

18.
005
П64
Потьомкін, С.К. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С. К. Потьомкін, І. М. Козлова, К. О. Яндола. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 276с. –

19.
005
Л48
Лепейко, Т.І. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 204с. –

20.


Алехина, О. О влиянии руководителя на эффективность управления производством и персоналом [Текст] / О. Алехина, Ф. Удалов, И. Кулагова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №1. – С. 60-65.

21.


Подольчак, Н.Ю. Оцінювання рівня соціально-економічної ефективності систем менеджменту підприємств шляхом застосування локальних показників [Текст] / Н. Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 106-115.

22.


Глухов, В. Основные показатели успешной деятельности предприятия [Текст] / В. Глухов // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №5. – С. 46-50.

23.


Даниленко, О.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / О. А. Даниленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 89-94.

24.


Гольдштейн, Г. Требования к руководителю и эффективный стиль руководства [Текст] / Г. Гольдштейн // Контроль. – 2011. – №7-8. – С. 105-110.

25.


Зеленська, М. Ефективність управління потенціалом підприємства [Текст] / М. Зеленська // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 80-82.

26.


Миронов, Р.С. Методологічні основи дослідження оцінки ефективності системи менеджменту: еволюція поглядів [Текст] / Р. С. Миронов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 198-202.

27.


Балабанюк, Ж.М. Механізм управління організацією: сутність поняття та пропозиції щодо оцінки його ефективності [Текст] / Ж. М. Балабанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 190-194. – [У статті розглянуті існуючі теоретичні підходи розуміння та трактування поняття “механізм управління”. Проведений їх аналіз у контексті теоретичних та практичних працювань. Запропонований автором власний підхід щодо
розуміння поняття та складових елементів механізму управління. Розкриті відміності між результативною та ефективною організацією, результативним та ефективним управлінням. Окреслений підхід щодо ефективності управління, який базується на підході запропонованому П. Друкеро,. на основі якого розроблені пропозиції оцінки ефективності механізму управління. Визначені умови, за яких забезпечується ефективне функціонування механізму управління та запропоновані показники оцінки кожного з чотирьох його елементів. Зроблені висновки стосовно подальших теоретичних напрямків дослідження даного питання та практичних розробок для реалізації в практиці управління.


28.


Быстрин, С. Рентген для организации [Текст] / С. Быстрин // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №12. – С. 36-42. – [Синергетическая диагностика компании].

29.


Кісь, С.Я. Компю’теризована модель оцінки якості менеджменту [Текст] / С. Я. Кісь, С. О. Афонькін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 20-22. – [В статті представлено результати розробки програмного інструменту для визначення і оцінки стану якості функціонування підприємства на основі виконання експертних оцінок та інтерпретації у вигляді оригінальної просторової
графоаналітичної моделі комплексного менеджменту якості.


30.


Касс, П. Управление со вкусом [Текст] / П. Касс // Компаньон. Стратегии. – 2012. – №3. – С. 10. – [Составляющие успешного управления].

31.


Босак, А.О. Передумови формування системного підходу до менеджменту [Текст] / А. О. Босак, Р. Б. Рогальський, А. БосакВ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 38-46.

32.


Редьква, О.З. Комплекс показників оцінювання ефективності системи управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] / О. З. Редьква, О. Я. Галущак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 73-80.

33.


Лазаренко, Л.О. Інтенсифікація управління і управлінської праці в контексті ефективності управління [Текст] / Л. О. Лазаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 32-36. – [У статті розкривається соціально-економічна сутність інтенсифікації управління і управлінської праці, фактори, які їх визначають, показують зміни, які відбуваються у системі управління під впливом кожної групи факторів і як зростає при цьому ефективність управління.


34.
338(477)
П78
Лисак, Т. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / Т. Лисак, І. Кравець // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 168-170.

35.
338(477)
П78
Рейвах, О. Розробка напрямків підвищення ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / О. Рейвах, Л. Влолянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 226-228.

36.


Бобровникова, Р.Г. Оцінка ефективності управління корпораціями машинобудування [Текст] / Р. Г. Бобровникова, Н. Л. Онуфрієнко, В. А. Бобровников // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 83-87.

37.
005
М50
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240с. –

38.


Мирошник, П. Неэффективные стили в менеджменте [Текст] / П. Мирошник // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 56-58.

39.


Остапчук, О.В. Дослідження існуючих підходів до оцінки ефективності організаційної структури управління підприємством [Текст] / О. В. Остапчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 136-141.

40.


Литвин, О.В. Механізми побудови оцінки соціально-економічної ефективності управління персоналом [Текст] / О. В. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 79-85. – [У статті розглянуто основні принципи, що впливають на ефективність управління персоналом. Досліджено основні характеристики та механізми побудови оцінки соціально-економічної ефективності управління персоналом. Розроблено
методику для оцінки соціально-економічної ефективності управління персоналом.


41.
331
А43
Басалик, А.М. Управління персоналом як чинник ефективного менеджменту [Текст] / А. М. Басалик, О. С. Шкодіна // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 9-12.

42.


Волянська-Савчук, Л.В. Оцінка ефективності діючої системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. В. Волянська-Савчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 74-78.