Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь-ласка з літературою для курсової роботи на тему: "Основні економічні проблеми підприємства й можливі шляхи їхнього вирішення".
1.


Терещенко, О. Фінансування підприємств в Україні: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / О. Терещенко // Економіка України. – 2002. – №1. – С. 10-16.

2.


Костишина, Т. Проблеми стимулювання праці на промислових підприємствах в умовах ринкової трансформації економіки [Текст] / Т. Костишина // Вісник ТАНГ. – 2001. – №18.Ч.4. – С.153-156.

3.


Козлюк, А. Проблеми організації фінансових потоків підприємствами торгівлі в перехідній економіці [Текст] / А. Козлюк // Економіст. – 2003. – №6. – С. 37-39.

4.


Кузьмін, О. Економічні проблеми злиття підприємств [Текст] / О. Кузьмін // Економіка України. – 2003. – №12. – С. 26-33.

5.


Здихальська, Л.Ю. Проблеми врахування факторів впливу на економічну ефективність діяльності підприємств [Текст] / Л. Ю. Здихальська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 202-205.

6.


Малахова, О. Проблеми оптимізації кредитного процесу у взаємовідносинах комерційних банків з підприємствами в умовах ринкової трансформації економіки [Текст] / О. Малахова // Вісник ТАНГ. – 2003. – №4. – С. 53-60.

7.


Брюховецька, Н. Проблеми фінансування підприємств трансформаційної економіки [Текст] / Н. Брюховецька // Вісник ТАНГ. – 2004. – №1. – С. 14-20.

8.


Благун, І. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України [Текст] / І. Благун, Ю. Копчак // Економіст. – 2004. – №9. – С.46-48.

9.


Бланк, І. Фінансово-економічні проблеми розвитку торговельних підприємств в Україні [Текст] / І. Бланк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №5. – С. 106-112.

10.


Рясних, Є.Г. Деякі проблеми управління обіговим капіталом підприємств в умовах трансформації економіки України [Текст] / Є. Г. Рясних, М. А. Рудик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 7-10. – [У статті розкрито деякі проблемні питання управління обіговим капіталом в ринкових умовах. Розглянуто та охарактеризовано основні інструменти управління дебіторською заборгованістю як компо-нентою обігового капіталу. Проаналізовано механізм впливу податку на додану вартість на забезпечення підприємств обіговими коштами і прийняття управлінських рішень щодо доцільності надання знижок постійним клієнтам.].

11.


Машталір, Я.П. Проблеми оформлення зовнішньоекономічних операцій підприємства та шляхи їх вирішення [Текст] / Я. П. Машталір // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 148-152. – [Розглянуті проблеми оформлення зовнішньоекономічних операцій під час митного контролю та у подальшому проходженні товару від підприємства до споживача.].

12.


Ульяницька, О.В. Соціально-економічні проблеми господарської діяльності підприємств малого бізнесу [Текст] / О. В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2. – С. 65-73.

13.
658
Д70
Дослідження макро- та мікроекономічних проблем розвитку підприємств, організацій та фінансових установ за умов трансформаційної економіки : звіт з НДР /  кер. теми М.П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 148с.

14.


Капустинін, М. Про деякі проблеми економічної безпеки підприємництва [Текст] / М. Капустинін // Персонал. – 2007. – №6. – С. 74-78.

15.
330.341.1
П78
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці [Текст] : монографія /  за заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2005. – 582с.

16.


Яременко, О.Ф. Проблеми використання сучасних методик діагностики стану економічної безпеки підприємства [Текст] / О. Ф. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 13-17. – [Представлено аналіз результатів використання у вітчизняній практиці світового досвіду оцінки ймовірності банкрутства підприємств.].

17.


Єдинак, Т. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / Т. Єдинак // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 54-57.

18.


Протопопова, Н. Сучасний стан розвитку проблем у сфері економічної безпеки підприємництва [Текст] / Н. Протопопова // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 166-170.

19.


Загородній, А.Г. Проблеми реалізації інноваційних стратегій машинобудівними підприємствами та шляхи їх вирішення [Текст] / А. Г. Загородній, В. М. Чувай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №22(657). – С. 498-503.

20.
658
Ш35
Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні).


21.
658
Е45
Економіка підприємства [Текст] : зб. тестів і задач ; навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк. – К. : ЦНЛ, 2010. – 240с. 


22.


Михальчик, С.О. Особливості побудови інформаційної системи для вирішення логістичних задач на підприємствах в умовах обмеженого фінансування [Текст] / С. О. Михальчик, Л. Ю. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 227-229.

23.


Ніколайчук, М.В. Сучасні економічні проблеми фінансування машинобудівних підприємств України [Текст] / М. В. Ніколайчук, І. П. Гринчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 75-79.

24.


Прасолов, І. Дивідендна політика підприємств державного сектору: проблеми та шляхи вирішення [Текст] / І. Прасолов // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №1-2. – С. 17-21.

25.


Керницька, М.І. Актуальність проблеми оцінювання рівня економічної безпеки промислових підприємств [Текст] / М. І. Керницька // Проблеми науки. – 2010. – №11. – С. 32-36.

26.


Галенко, С. Управління комунальними підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / С. Галенко // Економіка та держава. – 2011. – №7. – С. 96-97.

27.


Параска, С.Г. Проблеми дослідження економічного потенціалу сучасного підприємства [Текст] / С. Г. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 112-115.

28.


Лоханова, Н. Проблеми обліку і контролю трансакційних витрат у системі управління економічною стійкістю підприємств [Текст] / Н. Лоханова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №1. – С. 161-171.

29.


Олексів, І.Б. Проблеми формалізації процесу планування діяльності підприємства при узгодженні інтересів груп економічного впливу [Текст] / І. Б. Олексів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 52-55.

30.


Форкош, Н.М. Роль інвестиційної стратегії у вирішенні проблем підприємств харчової промисловості [Текст] / Н. М. Форкош // Проблеми науки. – 2012. – №6. – С. 15-22.

31.
338(477)
П78
Сливка, Я. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства: проблемні аспекти [Текст] / Я. Сливка, В. Полозова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 184-187.

32.
378
А43
Кравчук, С.Й. Проблемні аспекти інвестиційної діяльності підприємств України та заходи з їх вирішення [Текст] / С. Й. Кравчук // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 186-189.

33.


Бондаренко, М.І. Проблеми активізації інноваційної активності українських підприємств як фактор підвищення конкурентоспроможності в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / М. І. Бондаренко, Л. С. Любохинець, В. В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 84-89.

34.


Перевозова, І. Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України при вирішенні питань стосовно проведення природоохоронних заходів [Текст] / І. Перевозова // Економіст. – 2013. – №7. – С. 54-55.

35.

http://oneu.edu.ua/ukr-rus/cath/eiopvhttp://oneu.edu.ua/ukr-rus/cath/eiopv/ep_sptp_mnpk-1.pdf Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики

36.

http://pidruchniki.ws/1417012036217/ekonomika/resursi_problemi_viboru_ekonomitsiЕкономіка підприємств - Горбонос Ф.В.
37.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економіка підприємства.....”
38.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ...”