Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Гендерна соціологія: минуле і сьогодення". Дякую.

1.
Бажан-Волк, І. Гендерні дослідження: актуальні проблеми і перспективи розвитку [Текст] / І. Бажан-Волк // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №2. – С.27-39. – [Сучасний рівень розвитку гендерних досліджень у світовій практиці дозволяє говорити про гендерний підхід як особливий теоретичний і практичний напрямок, який орієнтує на формування і утвердження політики рівних, незалежних від статті можливостей самореалізації людини в різних галузях соціальної практики.].

2. 316
Б61 Білошицький, С. Нариси історії соціологічних вчень [Текст]. Ч.1 : Протосоцологія та класика / С. Білошицький, С. Маркова. – Чернівці : ВД "Букрек", 2005. – 232с.

3.
Ворона, М. Гендерні стереотипи: сутність, функції, наслідки [Текст] / М. Ворона // Статистика України. – 2010. – №4. – С. 71-74.

4. 316
Г34 Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. ( м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.) / упорядник С.П. Юдіна. – К. : Фоліант, 2004. – 70с.

5. 316
Г34 Гендерний розвиток у суспільстві [Текст] : конспекти лекцій. – К. : Фоліаант, 2004. – 351с.

6. 316
З-14 Загальна оцінка країни. Україна [Текст]. – К. : Представництво ООН в Україні, 2004. – 136с.

7. 37
А43 Кучерук, О.О. Основні проблеми гендерної соціології [Текст] / О. О. Кучерук // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – С. 109-111.

8.
Лавріненко, Н. Про нові методологічні підходи до дослідження інституту гендеру [Текст] / Н. Лавріненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №2. – С. 103-115.

9.
Луковицкая, Е.Г. Гендерная социология [Електронний ресурс] : дисциплина для спец."Психология" / Е. Г. Луковицкая. – Новгород : НГУ, 2001. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

10. 316
Н28 Нариси історії соціологічних вчень [Текст]. Ч.ІІ : Сучасний період / С. Маркова, Л. Білий, С. Білошицький, О. Баран. – Хмельницький : ХІ МАУП, 2005. – 224с.

11. 316
Р92 Ручка, А.О. Курс історії теоретичної соціології [Текст] / А. О. Ручка, В. В. Танчер. – К. : Наукова думка, 1995. – 222с.

12. 316
С69 Социология [Текст] : учеб. пособие / Ю. Г. Волков, В. И. Добреньков, В. Н. Нечипуренко, А. В. Попов под ред. Ю.Г. Волкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Гардарики, 2000. – 512с.

13. 316
С69 Соціологія [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Городяненка. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Академія, 2002. – 560с. – (Альма-матер). – [ Існує електронна копія ].

14. 316
С69 Соціологія [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Городяненка. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Академія, 2003. – 560с. – (Альма-матер).

15.
Стрельник, О. Гендерна нерівність: теоретико-методологічні підходи до інтерпретації [Текст] / О. Стрельник // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №4. – С. 147-155.

16. 37
А43 Томчук, З. Гендерні стереотипи в сучасному суспільстві [Текст] / З. Томчук, О. О. Заславська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 181-183.

17. Гендерна соціологія
http://pidruchniki.ws/14990528/sotsiologiya/tenderna_sotsiologiya#818


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ гендерна соціологія ”