Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Привіт! Допоможіть будь ласка мені з підбором літератури для курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства на тему "Показники платоспроможності підприємства й планування їхнього поліпшення". Дякую!!!


1. 658.14/.17
А35 Азаренкова, Г.М. Фінанси підпрємств [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2006. – 287с.

2. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

3.
Боярко, І. Оптимізація чистого оборотного капіталу як фактор забезпечення платоспроможності підприємства в умовах кризи [Текст] / І. Боярко, Л. Гриценко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №3. – С. 14-18.

4.
Боярко, І.М. Оцінювання платоспроможності з урахуванням особливостей економічної діяльності підприємства [Текст] / І. М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 69-77.

5.
Боярко, І.М. Сучасні погляди на сутність аналізу платоспроможності підприємства [Текст] / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 157-165.

6.
Гордєєва, Ю.С. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства [Текст] / Ю. С. Гордєєва // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 372-375.

7.
Давиденко, Н.М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємства [Текст] / Н. М. Давиденко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №2. – С.

8.
Журавльова, Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства [Текст] / Ю. Ю. Журавльова // Фінанси України. – 2006. – №1. – С. 116-120.

9. 658.14/.17
З-99 Зятковський, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський. – 2-ге вид., переробл. – К. : Кондор, 2003. – 364с.

10.
Іванов, В. Сутність платоспроможності промислового підприємства [Текст] / В. Іванов // Вісник економічної науки України. – 2009. – №2. – С. 41-44.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45305/11-IVANOV.pdf?sequence=1

11.
Іванов, В. Тактичні напрями забезпечення платоспроможності підприємства [Текст] / В. Іванов // Вісник економічної науки України. – 2009. – №1(15). – С. 79-81.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8291/19-Ivanov.pdf?sequence=1

12.
Коваленко, Д. Шляхи забезпечення платоспроможності підприємств [Текст] / Д. Коваленко, Н. Чаленко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2009. – №12. – С. 7-9.

13.
Магдійчук, П.О. Аналіз поточної платоспроможності підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів [Текст] / П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 207-209. – [Розглядаються різні підходи щодо розрахунку відносних показників ліквідності балансу. Пропонується визначення коефіцієнта поточної ліквідності з урахуванням швидкості конвертації оборотних активів у
грошові засоби і з урахуванням термінів погашення короткострокових зобов’язань.].

14.
Марцин, В. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість- основні складові оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №7. – С. 26-29.

15.
Овдій, Л.І. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану підприємства та аналіз показника платоспроможності [Текст] / Л. І. Овдій, В. І. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 101-104. – [У статті висвітлені методологічні аспекти фінансового стану підприємства, його основні ознаки. Зроблено аналіз показника платоспроможності та зв’язок його з показником ліквідності. Вказано причини виникнення неплатоспроможності підприємства.].

16. 658.14./17
Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с.

17.
Онисько, С. Платоспроможність підприємств - основа ефективного господарювання [Текст] / С. Онисько, М. Кіц // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №7. – С. 12-15.

18. 658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.

19.
Семенов, А. Використання стратегії забезпечення коротко та довгострокової платоспроможності підприємства [Текст] / А. Семенов // Держава та регіони. – 2007. – №5. – С. 98-103.

20.
Склабінська, А.І. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємств: вітчизняна та зарубіжна практика [Текст] / А. І. Склабінська, П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 56-58. – [Проводиться порівняння вітчизняної та зарубіжної практики аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємств.

21. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні).

22.
Ткаченко, М. Застосування методики багаторівневої послідовної деталізації для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства [Текст] / М. Ткаченко, А. Данченко // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 335-340.

23. 658.14/.17
Ф59 Фінанси підприємств: Теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення [Текст] : монографія / І. В. Журавльова, О. М. Ястремська, Л. О. Меренкова, Т. Б. Кузенко. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 428с.

24. 65.012
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566с. –

25. 65.012
Ш74 Шморгун, Н.П. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Шморгун. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528с.

26. Коваленко О. В.
Деякі теоретичні і практичні аспекти визначення платоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво . - 2013. - № 3. - С. 108-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_3_21.pdf

27. В.К. ІВАНОВ Концептуальні засади забезпечення платоспроможності підприємства
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20886/01-Ivanov.pdf?sequence=1


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ платоспроможність підприємства”
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету