Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!!!Підкажіть, будь ласка, літературу на тему курсової роботи "Психологічна профілактика кризових станів у студентів-психологів"
1.
37
П86
Психолого-педагогічні основи професійної підготовки майбутніх психологів : звіт про НДР (заключний) : 8-2009 ТС /  кер. Романовська Л.І. ; викон.: Берегова Н.П. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 79 с.

2.

Пилипенко, Н.М. Вплив кризи професійного становлення на саморозвиток особистості [Текст] / Н. М. Пилипенко // Педагогіка і психологія. – 2005. – №2. – С.116-126.

3.


Андриенко, А.В. Проблемы организации педагогических практик студентов - будущих психологов [Текст] / А. В. Андриенко // Инновации в образовании. – 2006. – №4. – С. 28-33.

4.


Антонова, Н.О. Ціннісні орієнтації студентів з різним типом готовності до професійної діяльності психолога [Текст] / Н. О. Антонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №3. – С. 13-25.

5.


Антонова, Н.О. Дослідження взаємозв`язку особливостей темпераменту та показників особистісної зрілості студентів-психологів (з використанням нових авторських методик дослідження) [Текст] / Н. О. Антонова, Л. І. Рибачук // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №12. – С. 1-25.

6.


Бардыкина, В.А. Психолого-педагогические условия развития субъектности студентов-психологов в учебно-профессиональной деятельности [Текст] / В. А. Бардыкина // Высшее образование сегодня. – 2008. – №3. – С. 39-41.

7.


Білик, Л. Формування соціально-психологічної культури студентської молоді у вищому навчальному закладі [Текст] / Л. Білик, Т. Супрун // Вища освіта України. – 2004. – №3. – С.105-109. – [Формування соціально-психологічної культури студентів технічного вузу].

8.


Буянов, А.А. Динамика учебной мотивации студентов-психологов [Текст] / А. А. Буянов // Высшее образование сегодня. – 2008. – №3. – С. 48-51.

9.


Гапоненко, Л. Формування готовності студента-психолога до професійної взаємодії з учителем [Текст] / Л. Гапоненко // Рідна школа. – 2010. – №7-8. – С.29-32.

10.


Гапоненко, Л.О. Розвиток професійних потенціалів студента-психолога у навчальній взаємодії як умова подолання емоційної дезадаптації [Текст] / Л. О. Гапоненко // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №3. – С. 13-17.

11.


Георге, И.В. Психолого-педагогические условия подготовки студента к самостоятельной работе [Текст] / И. В. Георге // Высшее образование сегодня. – 2011. – №8. – С. 42-43.

12.


Глуханюк, Н.С. Смысловое будушее в контексте профессионального самоопределения студентов-психологов: результаты исследования [Текст] / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Белова // Инновации в образовании. – 2008. – №10. – С. 51-55.

13.


Давидюк, С.Г. Особливості підготовки студентів-психологів до роботи з обдарованими дітьми [Текст] / С. Г. Давидюк, В. В. Бут // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №8. – С. 77-79.

14.


Деменікова, Т. Формування психолого-педагогічної готовності студентів до проектної діяльності майбутнього вчителя початкових класів [Текст] / Т. Деменікова // Початкова школа. – 2010. – №11. – С.1-4.

15.


Жатько, Е.В. Формирование уверенности в себе у студентов вуза как психолого-педагогическая проблема [Текст] / Е. В. Жатько // Инновации в образовании. – 2004. – №6. – С76-94.

16.


Жигайло, Н. Психологічні проблеми адаптації студентів-першокурсників і шляхи їх вирішення [Текст] / Н. Жигайло // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – №4. – С. 107-113.

17.
37
А43
Загорійчук, А. Психологічні особливості самореалізації особистості студента в органах студентського самоврядування [Текст] / А. Загорійчук, О. В. Кулешова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 80-81.

18.


Истюфеева, Ж.Н. Психолого-педагогическая поддержка студентов, обучающихся в режиме дистанционного образования [Текст] / Ж. Н. Истюфеева // Инновации в образовании. – 2009. – №9. – С. 71-77.

19.


Капустина, Н.Г. Готовность студентов-психологов к формированию толерантности у субъектов образовательного процесса [Текст] / Н. Г. Капустина // Высшее образование сегодня. – 2009. – №9. – С. 51-56.

20.


Кірейчев, В.А. Питання соціально-психологічної адаптації студентів до навчання у ВНЗ [Текст] / В. А. Кірейчев // Гуманітарні науки. – 2011. – №2. – С.115-120.

21.


Кора, Н.А. Исследование факторов социально-психологической безопасности студентов в условиях образовательной среды [Текст] / Н. А. Кора // Инновации в образовании. – 2011. – №11. – С. 107-112.

22.


Лисуренко, Л.А. Проблемы социально-психологической адаптации студентов вуза [Текст] / Л. А. Лисуренко // Инновации в образовании. – 2009. – №11. – С. 76-80.

23.


Лякішева, А.В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи [Текст] / А. В. Лякішева // Педагогіка і психологія. – 2012. – №4. – С. 69-74.

24.


Малыхина, И.А. Психолого-педагогический аспект социально-нравственного воспитания студентов [Текст] / И. А. Малыхина // Инновации в образовании. – 2012. – №4. – С. 36-42.

25.


Мельман, В. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльності студентів [Текст] / В. Мельман // Новий колегіум. – 2009. – №6. – С. 56-60.

26.
37
А43
Міхеєва, Л.В. Роль ділової гри у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів [Текст] / Л. В. Міхеєва // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 45-47.

27.


Отич, Д.Д. Динаміка змін змісту Я-концепції майбутніх психологів у процесі професійної підготовки [Текст] / Д. Д. Отич // Педагогіка і психологія. – 2012. – №4. – С. 75-80.

28.


Подлєсна, Г. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ [Текст] / Г. Подлєсна // Психологія і суспільствоПсихологія і суспільство. – 2012. – №3. – С. 119-122.

29.
159.9
П44
Подоляк, Л.Г. Психологія вищої школи. [Текст] : практикум; навч. посіб. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 336с. – (Вища освіта в Україні). 

30.


Рябов, В.Д. Психология общения преподавателя и студентов [Текст] / В. Д. Рябов, О. Б. Чернова // Alma mater. – 2012. – №2. – С. 92-94.

31.


Сазонов, Б.А. Психологические особенности студента и активизация его познавательной деятельности [Текст] / Б. А. Сазонов // Alma mater. – 2011. – №8. – С. 19-24.

32.


Ткачев, В.Н. Динамика развития субъектности у студентов -психологов в процессе обучения в вузе [Текст] / В. Н. Ткачев, В. А. Иванова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №5. – С. 59-63.

33.


Токарєва, Н. Проблеми моделювання особистості практичного психолога в системі фахової підготовки [Текст] / Н. Токарєва // Рідна школа. – 2010. – №7-8. – С.24-28.

34.


Трофимова, Н.М. Особенности смысложизненных ориентаций студентов-психологов [Текст] / Н. М. Трофимова // Высшее образование сегодня. – 2009. – №9. – С. 46-50.

35.


Утлик, Э.П. Студенческая группа: психологические факторы личностного и профессионального роста студентов [Текст] / Э. П. Утлик // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 75-86.

36.


Чикун, Н. Психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів [Текст] / Н. Чикун // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 47-55. – [Розглядаються проблеми мотивації до навчання через активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, акцентовано, що тільки в розумному поєднанні пам`яті і мислення слід шукати ефективних способів підвищення якості навчання. Запропоновані нові форми подачі інформації для самостійної роботи студентів та індивідуальних завдань].

37.

http://www.saitar.com/stuff/21-1-0-5555ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
38.

http://www.psycheya.ru/lib/mater/sbor_mat_6.htmlСоциально - психологическая помощь в кризисных состояниях как профилактика негативных зависимостей
Исаев Д.С. - ассистент кафедры психологии СамГУ

39.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Психологія вищої школи=психологія у ВНЗ.....”
40.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету