Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> літературу на курсову будь-ласка!!!Формування дієвої системи матеріальної мотивації праці (дисципліна Управління персоналом)!!! Дякую.


1.
Баксалова, О.М. Формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.3. – С. 194-197.

2. 331.103
Б74 Богоявленська, Ю.В. Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2009. – 332с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 331.108
В49 Виноградський, М.Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 502с. – [Рекомендовано МОН України].

4.
Вознюк, Е. Камни преткновения мотивации [Текст] / Е. Вознюк // Компаньон.Стратегии. – 2006. – №11. – С. 50-55. – [Выбор оптимальной системы мотивации в компании].

5.
Высоцкий, А. Мотивируем и поощряем: эффективная система оплаты [Текст] / А. Высоцкий // Управление персоналом ( укр.). – 2008. – №2. – С. 55-56.

6. 331.108
Г65 Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с.

7.
Гончарова, С. Что мешает нам жить хорошо? Проблемы при разработке и внедрении системы материального стимулирования [Текст] / С. Гончарова // Менеджмент и менеджер. – 2009. – №2. – С. 7-12.

8.
Гребінська, С.І. Розробка систем мотивації і оплати праці на основі використання зарубіжного досвіду [Текст] / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 91-94.

9.
Живко, З.Б. Проблематика матеріальної мотивації праці в сучасному менеджменті підприємства [Текст] / З. Б. Живко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 271-279.

10.
Кінаш, І.П. Пошук шляхів вдосконалення системи мотивації та стимулювання працівників вітчизняних підприємств [Текст] / І. П. Кінаш, Л. С. Вербовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 79-82. –

11.
Косянчук, Т.Ф. Діагностика основних систем мотивації праці персоналу [Текст] / Т. Ф. Косянчук, К. О. Мисюра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 108-110.

12. 331.108
К84 Крушельницька, О.В. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2006. – 308с. – [Рекомендовано МОН України].

13.
Кузнецова, Т. Мотивация за деньги [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №1. – С. 73-81. – [Создание эффективной системы поощрения].

14.
Кузнецова, Т. Удерживание персонала [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №5. – С. 65-73.

15.
Куліков, Г.Т. Оцінка витрат на матеріальну мотивацію праці на промислових підприємствах [Текст] / Г. Т. Куліков // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 74-77.

16.
Лавриненко, И. Сделал - получи [Текст] / И. Лавриненко // Компаньон. – 2006. – №39. – С. 34-37. – [Как выстроить систему материальной мотивации команды проекта].

17. 331.108
М12 Магура, М. Секреты мотивации или мотивация без секретов [Текст] / М. Магура, М. Курбатова. – М. : Управление персоналом, 2007. – 656с.

18. 331.103
О-64 Організація праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.] за заг. ред. Данюка В.М. – К. : КНЕУ, 2009. – 332с

19. 331.5
О-75 Осовська, Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2008. – 224с.

20. 331.108
П14 Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с.

21.
Пашкеев, С. Первичная материя [Текст] / С. Пашкеев // Бизнес. – 2009. – №16. – С. 45-48. – [Материальная мотивация персонала].

22.
Первушина, М. Изменения в схемах стимулирования [Текст] / М. Первушина // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №7. – С. 24-26. – [Материальное стимулирование].

23.
Решміділова, С.Л. Актуальні проблеми матеріальної мотивації праці в умовах реформування економіки [Текст] / С. Л. Решміділова, А. А. Тельнов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 150-154.

24. 331.108
Р85 Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с.

25. 331
С16 Салун, М.М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника [Текст] : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 184с.

26.
Стрехова, С.В. Моніторинг дієвості матеріальних і нематеріальних методів управління персоналом [Текст] / С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 115-118.

27.
Трифонова, О.В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці [Текст] / О. В. Трифонова, С. П. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 206-213.

28. 331.5
У67 Управління трудовим потенціалом [Текст] / В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, М. М. Салун [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 348с.


29.
Харун, О.А. Особливості застосування інноваційних систем матеріального стимулювання в управлінні персоналом підприємств [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 100-13.

30.
Харченко, Т.М. Матеріальне стимулювання персоналу як складова розвитку підприємств [Текст] / Т. М. Харченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 129-131.

31. 331
Ч-45 Червінська, Л.П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288 с.

32.
Шмиголь, Н. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства [Текст] / Н. Шмиголь // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 175-179.

33.
Шмидт, А. Этапы внедрения эффективной системы вознаграждения [Текст] / А. Шмидт // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №3. – С. 27-32. – [Новая система вознаграждения на основе грейдов].Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “матеріальна мотивація праці”, «мотивація праці», «управління персоналом»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету