Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання дипломної роботи за темою:`Механізм формування та реалізації кредитної політики банку`
1.


Сидоренко, В. Сучасні підходи до оцінки ефективності кредитного процесу банку [Текст] / В. Сидоренко // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 78-83.

2.

Долінський, Л. Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України [Текст] / Л. Долінський, О. Ковальчук // Вісник Національного банку України. – 2012. – №6. – С. 28-32.
3.
336.7
А28
Адамик, Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Кондор, 2011. – 416с. 


4.
336.7
А28
Адамик, Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 278с. – [Існує електронна копія]. 


5.


Андрюшин, С. Приоритеты денежно-кредитной политики центральных банков в новых условиях [Текст] / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики. – 2011. – №6. – С. 57-70.

6.


Геращенко, В.В. О денежно-кредитной политике и ходе реструктуризации банковской системе [Текст] / В. В. Геращенко // Банковские технологии. – 2000. – №9. – С. 26-34.

7.


Гребенюк, Л.А. Основи формування кредитних стратегій банку [Текст] / Л. А. Гребенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 208-214.

8.


Гринько, О.Л. Формування й розподіл банківських ресурсів на іпотечне кредитування [Текст] / О. Л. Гринько // Фінанси України. – 2005. – №7. – С. 119-131.

9.


Гурнак, О.В. Формування оптимальної структури капіталу на основі збільшення обсягів банківського кредитування [Текст] / О. В. Гурнак // ЕкономічнаНаукові праці Донецького державного технічного університету. – 2003. – №65. – С. 96-102.

10.


Гуцал, І. Правові основи формування кредитної політики комерційних банків [Текст] / І. Гуцал // Вісник ТАНГ. – 2003. – №2. – С. 13-16.

11.


Дєдик, Т.М. Суть та особливості формування кредитної політики в практичній діяльності комерційних банків [Текст] / Т. М. Дєдик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.3. – С. 118-121. – [В статті висвітлено суть кредитної політики, її мета та завдання в діяльності банків, розглянуті основні етапи формування кредитної політики, фактори та принципи, на основі яких формується кредитна політика комерційного банку.].

12.


Дзюбановська, Н. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку [Текст] / Н. Дзюбановська // Світ фінансів. – 2011. – №2. – С. 92-97.

13.


Дубницький, В.Ю. Формування стратегії банківського кредитування на основі статичної моделі прийняття рішень [Текст] / В. Ю. Дубницький, О. М. Сидоренко, М. Л. Перцев // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 29-34. – [В статті розглядається задача підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків. Для розв’язання цього питання сформовано відповідну стратегію діяльності. За допомогою статичної моделі прийняття рішень в умовах невизначеності отримано інструмент, який дозволяє оцінювати ситуацію в економіці й приймати раціональні рішення щодо доцільності банківського кредитування.
].

14.


Єфіменко, В.І. До питань формування структури кредитного потенціалу банківської системи [Текст] / В. І. Єфіменко, М. В. Гончар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 50-52.

15.


Карбівничий, І.В. Методологічні основи формування кредитних ресурсів банків [Текст] / І. В. Карбівничий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.2. – С. 59-63. – [Розглянуто структуру банківських ресурсів, проведено аналіз джерел формування кредитних ресурсів банківських установ.].

16.


Квасницька, Р.С. Теоретичні основи формування та реалізації кредитної політики комерційного банку [Текст] / Р. С. Квасницька, Л. В. Войтюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 96-101. – [Статтю присвячено теоретичним аспектам розроблення банками України кредитної політики, спрямованої на формування ними кредитного портфеля, який би забезпечував прибутковість діяльності, контроль за рівнем ризику та відповідність нормативним вимогам, що висуваються до банків регулюючими органами.].

17.


Кірєєв, О. Світова практика застосування цінних паперів у реалізації грошово-кредитної політики центральних банків [Текст] / О. Кірєєв, В. Крилова // Вісник Національного банку України. – 2005. – №3. – С. 20-23.

18.
336.7
К56
Коваленко, В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Коваленко. – К. : Знання України, 2006. – 332с. 

19.
336.7
К59
Козюк, В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. для вузів / В. В. Козюк. – Тернопіль : Джура, 1999. – 260с.

20.
336.7
Ц38
Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка, С. Г. Арбузов, О. Р. Циганов за ред. Т.Д. Косової, О.О. Папаіки. – К. : ЦУЛ, 2011. – 320с. 


21.


Костюк, О. Формування та розподіл податкового кредиту по-новому [Текст] / О. Костюк // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №38. – С. 3-7.

22.


Краснов, С. Ліквідність банків України та їхня кредитна політика в умовах переходу до ринкової економіки [Текст] / С. Краснов // Банківська справа. – 2000. – С. 37-39.

23.


Луців, Б. Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків [Текст] / Б. Луців // Економіка України. – 2001. – №10. – С. 20-25.

24.
336.7
Л93
Любунь, О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець за ред. О.С. Любуня. – К. : ЦНЛ, 2004. – 351с. 25.


Мазурок, П. Науково-теоретичні передумови дослідження взаємозв`язку кредитної політики вітчизняних банків із процесами інвестиційного кредитування [Текст] / П. Мазурок, О. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №7. – С. 17-23.

26.


Микова, М. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій банківських установ України [Текст] / М. Микова // Банківська справа. – 2011. – №3. – С. 80-86.

27.
336.7
Ц38
Центральний банк та грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук, М. Д. Алексєєнко. – К. : КНЕУ, 2005. – 556с.

28.


Ногас, Р. Кредитна політика як основа стратегії формування кредитного портфеля комерційного банку [Текст] / Р. Ногас // Вісник ТАНГ. – 2004. – №1. – С. 3539.

29.


Оніщук, М. Бюджетний процес і грошово-кредитна політика Національного банку України: економіко-правові нотатки [Текст] / М. Оніщук // Голос України. – 2006. – №201. – С. 3.

30.


Падалко, О.А. Формування ціни банківського кредиту [Текст] / О. А. Падалко // Фінанси України. – 2003. – №3. – С. 128-132.

31.


Прасолова, С. Особливості формування кредитної політики банків України з довгострокового інвестування [Текст] / С. Прасолова // Вісник Національного банку України. – 2004. – №11. – С. 58-61.

32.


Руденко, З.М. Оцінка фактичних цілей Національного банку України у формуванні та реалізації грошово-кредитної політики [Текст] / З. М. Руденко // Регіональна економіка. – 2008. – №4. – С. 115-119.

33.


Троян, Н.В. Вплив формування резервів за кредитними операціями на фінансові результати діяльності банку [Текст] / Н. В. Троян // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 212-216. – [У статті розглянуто теоретичні та методичні засади формування й використання резервів за кредитними операціями банків, сформульовано критерії і запропоновано вдосконалену багаторівневу класифікацію валових кредитних ризиків.
].

34.


Циганов, С. Особливості кредитно-інвестиційної політики банків в умовах нестабільності фінансових ринків [Текст] / С. Циганов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.99. – С. 213-220.

35.

Механізм реалізації інноваційної кредитної політики банку
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/VUbsNbU/2012_1/12_1_35.pdf
36.

Н. І. Волкова, А. В. Гаврікова,
Концепція механізму формування і реалізації інноваційної
кредитної політики банку
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fub/2010_16/15.pdf
37.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Банківська справа....”
38.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!