Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день!
> Допоможіть будьласка знайти літературу для написання курсової роботи з маркетингу.
> Тема курсової: Аналіз конкурентів та конкурентоспроможності фірми!
> Дякую!
1.


Абрамов, В. Управление конкурентоспособностью экономических систем [Текст] / В. Абрамов // Маркетинг. – 2004. – №5. – С. 19-24.

2.


Безугла, В. Конкурентоспроможність та аналіз існуючих методик її оцінки [Текст] / В. Безугла, І. Постіл // Економіка та держава. – 2007. – №11. – С. 33-35.

3.


Бігус, M.M. Науковий дискурс дефініції конкурентоспроможності туристичного бізнесу в peгіоні [Текст] / M. M. Бігус // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 162-167.

4.


Борзенков, С.В. Створення та розвиток конкурентної переваги компанії в сучасних умовах [Текст] / С. В. Борзенков // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 35-38.

5.


Буділовська, В.В. Аналіз поняття "конкуренція" [Текст] / В. В. Буділовська // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 421-423.

6.


Бутенко, Я. Оценка конкурентоспособности компании малого бизнеса [Текст] / Я. Бутенко // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №4. – С. 126-133.

7.


Войчак, А.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація [Текст] / А. В. Войчак, Р. В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005. – №2. – С. 50-53.

8.


Гохберг, О. Системний підхід до аналізу конкурентоспроможності бізнесу [Текст] / О. Гохберг // Університетські наукові записки. – 2010. – №2. – С. 311-315.

9.
334.75
З-33
Запухляк, В.М. Механізм формування конкурентних стратегій фірми (на прикладі підприємств Івано-Франківської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг / В. М. Запухляк. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2001. – 19с.

10.


Козак, К. Інноваційна діяльність малих та середніх фірм як засіб підвищення їх конкурентоздатності на ринках Європейського Союзу [Текст] / К. Козак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.66. – С. 17-20.

11.


Косянчук, Т.Ф. Особливості стратегічного управління конкурентоспроможністю фірми [Текст] / Т. Ф. Косянчук, В. В. Гаврилюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 40-44. – [Стаття присвячена проблемі формування стратегії розвитку системи управління конкурентоспроможністю підприємства як одній з функціональних стратегій. Зроблено аналіз вищезгаданої проблеми, запропонований інтегральний підхід до системи стратегічного управління, дані рекомендації для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.].

12.


Ксенченко, О.В. Особливості управління конкурентоспроможністю на різних стадіях життєвого циклу організації [Текст] / О. В. Ксенченко, В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 146-150.

13.


Кутьенкова, Т. Рейтинги как средство повышения конкурентоспособности страховых компаний [Текст] / Т. Кутьенкова // Маркетинг. – 2004. – №5. – С. 107-117.

14.


Лукина, А.В. Создание конкурентного преимущества на основе дифференциации [Текст] / А. В. Лукина, А. А. Лукин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – №3. – С. 88-95. – [Конкурентоспособность].

15.


Охтень, О.О. Аналіз підходів до управління конкурентоспроможністю [Текст] / О. О. Охтень // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2005. – №3. – С. 124-130.

16.
334.75
П19
Пасічник, В.Г. Конкурентоспроможність фірми [Текст] / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. – К. : ЦНЛ, 2005. – 112с.

17.
65
П52
Полтавська, Є.О. Конкурентний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Полтавська, Г. А. Іващенко, П. М. Куліков. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200с. – [Наведено теоретико-методичні основи проведення конкурентного аналізу та запропоновано шляхи його застосування при управлінні конкурентоспроможністю підприємства Розкрито практичне використання прийомів і методів конкурентного аналізу, що забезпечить ефективність процесів пошуку та реалізації конкурентних переваг, нарощування конкурентного потенціалу підприємства і досягнення ним сталої конкурентної позиції на ринку.
Рекомендовано для студентів спеціальності "Облік і аудит"].

18.


Прихач, А.Ю. Значение инновационной деятельности для конкурентных преимуществ фирмы [Текст] / А. Ю. Прихач // Инновации. – 2004. – №10. – С. 84-86.

19.


Проскуріна, Н.М. Аналіз факторів конкурентоспроможності, що впливають на якість послуг [Текст] / Н. М. Проскуріна, В. П. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 170-173.

20.


Романенко, В. Конкуренція і конкурентоспроможність [Текст] / В. Романенко // Вісник НАН України. – 2007. – №8. – С. 14-17.

21.


Романова, В. Взаємозв`язок конкурентоспроможності і конкурентоспроможного потенціалу [Текст] / В. Романова // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 283-285.

22.


Рубин, Ю. Конкуренция: 10 правил успешного дебюта [Текст] / Ю. Рубин // Управление компанией ( рос.)Управление компанией (рос.изд.). – 2004. – №5. – С. 23-26. – [Как успешно дебютировать в бизнесе, чтобы в дальнейшем компания могла оставаться на плаву].

23.


Салимова, Т. Самооценка как инструмент менеджмента [Текст] / Т. Салимова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №4. – С. 94-101.

24.


Тыльванчук, О. Конкурентоспособность на тонком льду [Текст] / О. Тыльванчук // Компаньон.Стратегии. – 2005. – №5. – С. 14-20. – [Конкуренция в бизнесе].

25.


Урал, Т. Здатність фірми створювати та захищати інновації при виході на міжнародні ринки (за даними турецьких фірм) [Текст] / Т. Урал, С. К. Ачаравчі // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 439-449.

26.


Черленяк, I.I. Розвиток смислових рівнів концепції стратегічного управління в теорії фірми [Текст] / I. I. Черленяк, П. П. Гаврилко, М. Ю. Лалакулич // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 23-28.

27.


Шавкун, В.Н. Конкурентоспроможність - інституція трансформації економічної системи [Текст] / В. Н. Шавкун, С. В. Годнєва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 184-186. – [У даній статті розглядається одна з категорій інституціональної теорії фірми – конкурентноздатність, як ринковий інститут – результат трансформації економічної системи України. Вказуються проблеми становлення, розвитку і визначення параметрів виміру даного економічного елементу.].

28.


Шилець, О.С. Підвищення міжнародної конкурентоздатності українських компаній на основі інтегрованого управління людськими ресурсами [Текст] / О. С. Шилець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 165-169. – [У статті розглядаються напрямки розробки та впровадження концепції підвищення конкурентоздатності українських компаній на основі інтегрованого управління людськими ресурсами. Пропонуються результати дослідження й
етапи впровадження адаптованої системи інтегрованого управління стратегією.
In the article directions of development and introduction of conception of increase of competitiveness of the Ukrainian
companies are examined on the basis of computer-integrated management human capitals. Research results and stages of introduction of the adapted system of computer-integrated management strategy are offered.
Ключові слова: людські ресурси, міжнародна конкурентоздатність, українські компанії, чисельність, персонал.].

29.


Штефанич, Д. Теоретичні засади маркетингово аналізу конкурентів [Текст] / Д. Штефанич, Р. Окрепкий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №1. – С. 103-110.

30.


Ядуха, С.Й. Теоретичні основи конкурентоспроможності автотранспортної фірми [Текст] / С. Й. Ядуха // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 302-306.

31.

http://gabdullin.name/2009/01/05/analiz-konkurentosposobnosti-firmy/Анализ конкурентоспособности фирмы

32.

http://www.elitarium.ru/2008/09/18/analiz_konkurentosposobnosti_firmy.htmlАнализ конкурентоспособности фирмы
33.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Конкурентоспроможність фірми.....”
34.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету