Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть, будь ласка, знайти "Ринок послуг" у підручниках. Дякую!
1. 330
Е45 Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 2001. – 581с.

2. 339.1
І-74 Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари [Текст] : підручник / за ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 702с.

3. 338.46
О-64 Організація і технологія надання послуг [Текст] : навч. посіб. / В. В. Апопій, І. І. Олексин, Н. О. Шутовська, Т. В. Футало за ред. В.В. Апопія. – К. : Академія, 2006. – 312с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

4. 339.9
Б53 Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч.посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 212с

5. 339.3
Г85 Грищенко, І.М. Маркетингові основи комерційного посередництва [Текст] : навч. посіб. / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2006. – 304с.

6. 339.1
С24 Світовий ринок товарів та послуг: У 2-х ч. [Текст] : підручник. Ч. 2 / А. А. Мазаракі, Є. М. Воронова, І. В. Чаус, Н. П. Ващенко. – Харків : Ранок, 2008. – 240с. – (Сучасний Підручник). – [Затверджено МОН України].

7. 339.1
С24 Світовий ринок товарів та послуг. У 2-х ч. [Текст] : підручник. Ч. 1 / А. А. Мазаракі, Є. М. Воронова, В. В. Юхименко, І. В. Чаус за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Харків : Ранок, 2008. – 240с. – (Сучасний Підручник).

8. 338.46
М21 Мальська, М.П. Просторові системи послуг ( теорія, методологія, практика) [Текст] : монографія / М. П. Мальська. – К. : Знання, 2009. – 363с.

9. 339.138
М21 Мальченко, В.М. Маркетинг послуг [Текст] : навч. посіб. / В. М. Мальченко. – К. : КНЕУ, 2006. – 360с. – [Рекомендовано МОН України].

10. 339.138
М26 Маркова, В.Д. Маркетинг услуг [Текст] / В. Д. Маркова. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 128с. : ил.

11. 339.3
М29 Марцин, В.С. Економіка торгівлі [Текст] : підручник / В. С. Марцин. – К. : Знання, 2006. – 402с.

12. 339.3
Т50 Товары и услуги: проблемы управления [Текст] / А. В. Орлов, А. И. Уралов, Д. А. Рубвальтер, А. К. Тибанова. – М. : Экономика, 1990. – 315с.

13. 339.92
П27 Передрій, О.С. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / О. С. Передрій. – К. : ЦНЛ, 2006. – 274с.

14. 339.94
П83 Протас, В.Ф. Мировая экономика [Текст] : структурно-логич. схемы / В. Ф. Протас. – М. : Приор-издат, 2002. – 128с. – (В помощь студенту).

15. 339.92
Р86 Румянцев, А.П. Світовий ринок послуг [Текст] : навч. посіб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 456с. – [Рекомендовано МОН України].

16. 339.138
Т48 Ткаченко, Л.В. Маркетинг послуг [Текст] : підручник / Л. В. Ткаченко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 192с.

17. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. О. Веклич, С. Д. Годун. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 582с.

18. 339.138
Х73 Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с.

19. 339.92
Ш67 Школа, І.М. Міжнародні економічні відносини [Текст] : підручник / І. М. Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабінська за ред. І.М. Школи. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – 544с.

20. 334
Ш69 Шлійко, А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шлійко. – К. : ЦНЛ, 2008. – 376с.