Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Аналіз і планування товарного асортименту.
1.
339.3
Т50
Товарознавство [Текст] : опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. заочної та дистанційної форми навчання /  упорядник Л.М. Богацька. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 68с. – (Європейський університет).

2.
339.3
О-64
Організація торгівлі [Текст] : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький [та ін.] за ред. Апопія В.В. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632с. 


3.


Асаул, А. Концептуальная значимость ассортиментной политики в интегративном управлении [Текст] / А. Асаул, В. Грахов // Маркетинг. – 2004. – №6. – С. 35-40.

4.
658.7/.8
Б20
Балабанова, Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 288с.

5.


Балакирев, С.В. Категорийный менеджмент в качестве современного подхода к управлению товарным ассортиментом [Текст] / С. В. Балакирев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – №5. – С. 3-11.

6.


Березін, І. Пастка асортименту [Текст] / І. Березін // Маркетинг в Україні. – 2005. – №6. – С. 37-40. – [Практика маркетингу].

7.


Бичікова, Л.А. Проблемні питання формування асортиментної політики торговельних підприємств [Текст] / Л. А. Бичікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 70-72. – [У статті розкрито сутність асортиментної політики торговельних підприємств, визначено вплив асортиментної політики на розвиток підприємств торгівлі, проаналізовано фактори формування асортиментної політики.

].

8.


Гаркавенко, С. Особливості планування асортименту взуття на основі концепції життєвого циклу товару [Текст] / С. Гаркавенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 34-38.

9.


Гаркавенко, С. Формування асортименту підприємства в умовах монополістичної конкуренції [Текст] / С. Гаркавенко, Г. Михайлик // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 83-88.

10.
339.138
З-53
Земляков, І.С. Основи маркетингу [Текст] : навч. посіб. / І. С. Земляков, І. Б. Рижий, В. І. Савич. – К. : ЦНЛ, 2004. – 352с. 


11.


Киселев, В. Формирование товарного ассортимента в сфере торговли [Текст] / В. Киселев // Маркетинг. – 2003. – №2. – С. 107-111.

12.


Кравчук, Г. Шляхи вдосконалення методів формування товарного асортименту [Текст] / Г. Кравчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №5. – С. 7-10.

13.


Красовська, Т. Методичні засади формування механізму товарного асортименту на виробничих підприємствах [Текст] / Т. Красовська // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 67-70.

14.
658.7/.8
К82
Кривуля, П.В. Удосконалення планування товарного асортименту предметів споживання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємством / П. В. Кривуля. – Луганськ : Східноукраїнський нац-ний ун-т ім. Володимира Даля, 2003. – 18с.

15.


Курінний, Ф. Номенклатура товарів. Наводимо порядок [Текст] / Ф. Курінний // Контроль. – 2009. – №8. – С. 46-48.

16.


Малашенко, И. Особый подход к управлению ассортиментом [Текст] / И. Малашенко // Новый маркетинг. – 2002. – №3. – С. 47-53. – [Поиск конкурентных преимуществ на однородном рынке. Бренды.].

17.


Пигунова, О. Ассортиментная концепция предприятия торговли [Текст] / О. Пигунова // Маркетинг. – 2003. – №1. – С.68-74.

18.
339.3
Т50
Товарознавство (виробнича сфера) [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Плахетко, І. П. Кінаш, В. М. Чорноус [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 400с. – (Вища освіта в Україні).


19.
339.3
Т50
Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві вироби [Текст] : навч.-наочн. посіб. / І. С. Полікарпов, Б. Д. Семак, Н. А. Терешкевич, І. С. Галик. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 264с. – (Вища освіта в Україні)


20.


Пономарьова, Ю. Категорійні засади формування асортиментної політики торговельного підприємства [Текст] / Ю. Пономарьова, О. Кіруца // Маркетинг и реклама. – 2005. – №11. – С. 30-37.

21.


Родіонова, Ю.М. Чинники формування конкурентних переваг молокопереробних підприємств України [Текст] / Ю. М. Родіонова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С. 129-138.

22.


Рясних, Є.Г. Роль маржинального аналізу у формуванні прибуткового асортименту машинобудівного підприємства [Текст] / Є. Г. Рясних, Т. А. Гордєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 66-71.

23.


Рясних, Є.Г. Управління формуванням асортиментної політики машбудівного підприємства на сучасних засадах [Текст] / Є. Г. Рясних, Т. А. Гордєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 170-174.

24.


Собецький, А. Як уникнути збиткових продажів у торгівлі з великим асортиментом товарів [Текст] / А. Собецький // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №104. – С. 4-5.

25.


Соловйов, І. Товарна політика виноробних підприємств: управління асортиментом [Текст] / І. Соловйов, О. Петрухно // Маркетинг в Україні. – 2006. – №1. – С. 44-49.

26.


Соловйов, І.А. Асортиментна політика підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / І. А. Соловйов, А. В. Самчук, І. В. Цимбалюк // Маркетинг в Україні. – 2004. – №2. – С. 17-20.

27.


Солодовник, Л.М. Планування асортименту продукції, то підлягає реалізації [Текст] / Л. М. Солодовник, В. В. Цихмистро, И. О. Черненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №6. – С. 253-259.

28.


Солодовник, Л.М. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації [Текст] / Л. М. Солодовник, В. В. Цихмистро, Н. О. Черненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №4. – С. 119-125.

29.


Степанюк, Н.С. Фактори, що впливають на процес управління асортиментом торговельного підприємства [Текст] / Н. С. Степанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 121-123.

30.
339.3
Т45
Титаренко, Л.Д. Теоретичні основи товарознавства [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Титаренко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 227с. 


31.


Тупчій, В.А. Асортиментна структура - як фактор, що впливає на розмір товарних запасів в підприємствах харчування (ABC-XYZ аналіз) [Текст] / В. А. Тупчій // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 269-273. – [Виявлена необхідність збільшення запасів товарів при збільшенні складності асортименту. Використаний АВС-XYZ аналіз для управління товарними запасами на підприємствах харчування м. Харкова.].

32.
339.138
Х73
Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с. 


33.


Шафалюк, О. Сучасні підходи в оптимізації асортиментних портфелів та архітектури брендів підприємств [Текст] / О. Шафалюк // Маркетинг в Україні. – 2009. – №6. – С. 49-58. – [На прикладі молочної галузі].

34.

http://disser.com.ua/content/27178.htmlКривуля Павло Вікторович. Удосконалення планування товарного асортименту предметів споживання: дисертація канд. екон. наук: 08.06.01 / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2003. : табл.
35.

http://www.bibliotekar.ru/biznes-42/72.htmРешения относительно товарного ассортимента

36.

http://mmlib.net/pages-5489.htmlТоварна інноваційна політика - Кардаш В.Я.

37.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Асортимент товарів.....”