Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть мені, будь ласка, знайти літературу на тему "Удосконалення тарифної системи оплати праці". Дякую!

1.
658
Е45 Економіка та організація виробництва [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта ХХI століття).

2.
331
Б19 Баксалова, О.М. Мотивація робітників на основі вдосконалення тарифної системи опалення (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / О. М. Баксалова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 230с. – [Існує електронна копія].

3.
Баксалова, О.М. Основні науково-теоретичні і методичні підходи подальшого вдосконалення тарифної системи оплати праці [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 22-24.

4.
Баксалова, О.М. Історія розвитку теорії й практики оплати праці в аспекті тарифної системи [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 50-52. – [У статті проаналізовано історичні аспекти розвитку теорії й практики тарифної системи оплати праці в їх нерозривній єдності та зв`язку зі змінами в системі економічного господарювання.


5.
Васильчук, Л.В. Вплив інформаційних потоків на вдосконалення тарифної системи підприємств машинобудування [Текст] / Л. В. Васильчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 144-147. – [Пропонується запровадження гнучкої системи оплати праці, що сприятиме посиленню стимулювання праці та індивідуалізації заробітної праці].

6.
Ведерніков, М.Д. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці робітників [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 11-14. – [У статті розглянуто сутність тарифної системи оплати праці робітників як комплексної економічної категорії з властивими їй специфічними особливостями та розкрито її мотивуючу функцію за умов ринкової моделі економіки.

7.
Ведерніков, М.Д. Еволюція тарифної системи: ретроспектива та сучасність [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. А. Гарват // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 213-216. – [Стаття присвячена дослідженню еволюції тарифної системи. Зазначено, що однією з головних умов становлення економіки ринкового типу є формування притаманної ринковим відносинам системи стимулювання праці. Дослідження процесів формування та реформування тарифної системи доводить актуальність та об’єктивну необхідність її використання. Відмічено, що за умов функціонування ринкової економіки має бути побудована сучасна тарифна система, орієнтована на визначення ринкової ціни праці фахівця певної компетентності та реальні можливості підприємства. Особлива увага приділяється Єдиній тарифній сітці для усіх категорій працюючих на основі запровадження системи оцінки та особистих якостей працівників.].

8.
331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні).

9.
Ведернікова, О.М. Досвід тарифного нормування оплати праці у країнах з розвинутою ринковою економікою [Текст] / О. М. Ведернікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 150-154.

10.
Войнаренко, М.П. Науково-теоретичні і методичні засади створення комплексної тарифної сітки оплати праці робітників [Текст] / М. П. Войнаренко, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 7-10. – [Стаття присвячена проблемі вироблення науково-теоретичних підходів, методичних і практичних рекомендацій формування комплексної тарифної сітки оплати праці робітників, що забезпечує здійснення тарифного нормування оплати праці на гнучкій основі.].

11.
Герасименко, О.О. Єдина тарифна сітка як інструмент державного регулювання заробітної плати в бюджетній сфері України [Текст] / О. О. Герасименко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 100-104. – [Статтю присвячено проблемі регулювання заробітної плати в бюджетній сфері України на основі Єдиної тарифної сітки. Сформульовано принципи вдосконалення оплати праці в бюджетній сфері України; обґрунтовано пріоритетність державного регулювання та доцільність застосування Єдиної тарифної сітки в умовах перехідної економіки; внесено пропозиції щодо встановлення головних параметрів ЄТС; розроблено заходи по вдосконаленню державного регулювання заробітної плати в бюджетній сфері з використанням ЄТС.].

12.
658
Г44 Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с.

13.
331.2
Т33 Теоретические и практические основы организации заработной платы [Текст] : монографія / В. Н. Гончаров, С. И. Радомский, М. С. Радомская [и др.]. – Донецьк : ООО "Лебедь", 2005. – 248c. –

14.
331.108
М50 Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк, Я. В. Крушельницька за ред.: В.М. Данюка, В.М. Петюха. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 398с.

15.
331.103
Д99 Дячун, О.В. Організація, нормування та оплата праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дячун. – Львів : Афіша, 2001. – 220с.

16.
330
Є97 Єщенко, П.С. Сучасна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища школа, 2005. – 327с

17.
331
З-13 Завіновська, Г.Т. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 300с. –

18.
331
Л48 Лепейко, Т.І. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, Т. С. Шапошнікова, О. В. Толстікова. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 232с.

19.
331
Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск].

20.
331
Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Звукозапис] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000

21.
331
М36 Махсма, М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Б. Махсма. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 188с. – (Європейський університет).

22.
658
М80 Мороз, В.С. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 256с. – [Рекомендовано МОН України].

23.
331
М82 Москаленко, Н.О. Економіка праці в організації [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Москаленко, І. П. Отенко. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 232с. – [Існує електронна копія]. –

24.
331.108
П14 Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с.

25.
658
П24 Пеліхов, Є.Ф. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пеліхов, О. А. Іванова, О. М. Сумець. – К. : Хай-Тек-Прес, 2009. – 344с

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці”