Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Сутність маркетингового аудиту.

1.
339.138
М26
Маркетинговий менеджмент [Текст] : курс лекцій для студ. ЗФН спец. 8.0501.08 "Маркетинг" Інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання та слухачів ФПФ. – Суми : СумДУ, 2008. – 123с.

2.
657.63
М26
Маркетинговий аудит [Текст] : метод. вказівки до самостійного вивч. курсу для студ. напряму підготовки "Маркетинг" /  уклад.: Н.І. Майорова, Т.С. Фесенко. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 114с.

3.


Березовик, К. Маркетинговый аудит: основные понятия [Текст] / К. Березовик // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 34-39.

4.


Вольских, К. Аудит маркетинга [Текст] / К. Вольских // Менеджмент и менеджер. – 2003. – №4. – С. 43-49.

5.


Гаспаров, В. Концептуальный подход к формированию технологий маркетинкового аудита [Текст] / В. Гаспаров // Маркетинг. – 2001. – №5. – С. 57-64.

6.


Голяш, І. Концепція маркетингового аудиту: проблеми теорії та практики [Текст] / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал Європейської економіки. – 2008. – №3, Т.7. – С. 289-297.

7.


Громова, О. Проверка без боя. Маркетинговый аудит бренда [Текст] / О. Громова // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 40-43.

8.
657.63
Д13
Давидов, Г.М. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2001. – 363с. – (Вища освіта XXI століття). – [Існує електронна копія].

9.


Дадьо, Я. Маркетинговий аудит - засіб підвищення конкурентоздатності підприємств [Текст] / Я. Дадьо // Маркетинг в Україні. – 2006. – №2. – С. 47-51.

10.


Курбан, А.В. Коммуникационный аудит в системе современной практики маркетинговых коммуникаций [Текст] / А. В. Курбан // Маркетинг и реклама. – 2009. – №12. – С. 36-42. – [Аудит паблік рілейшнз].


11.


Млинко, І.Б. Аудит маркетингу: сутність, основі етапи та сфери проведення [Текст] / І. Б. Млинко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 217-225.

12.


Могилевская, О.Ю. Маркетинговый аудит в современной системе управления промышленным предприятием [Текст] / О. Ю. Могилевская // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 42-45.

13.
657.63
Н50
Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст] : підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко за ред. В.В. Немченко. – К. : ЦНЛ, 2008. – 240с. – [Рекомендовано МОН України].

14.


Осипов, С.В. Конкретизація параметрів і аудит розвитку інновацій, виробництва та споживання в маркетингових системах [Текст] / С. В. Осипов // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №10. – С. 30-32.

15.


Плаксій, Т.О. Маркетинговий аудит: сутність, складові та особливості проведення [Текст] / Т. О. Плаксій, Г. В. Пухальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.1. – С. 74-77. 

16.


Пономарева, С. Аудит достоверности маркетинговых исследований [Текст] / С. Пономарева // Маркетинг. – 2004. – №4. – С. 59-69.

17.


Слободян, Н.Г. Використання маркетингового аудиту в стратегічному аналізі діяльності підприємства [Текст] / Н. Г. Слободян // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 206-209. 

.

18.


Сурин, А. Алексей Сурин: "Аудит системы маркетинга позволяет компании гарантировать ее адекватность вызовам внешней среды" [Текст] / А. Сурин // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 26-32.

19.


Хадріан, П. Аудит меркетингового середовища міжнародної компанії [Текст] / П. Хадріан // Маркетинг в Україні. – 2010. – №4. – С. 48-50.

20.


Хадріан, П. Вплив глобалізації на вигляд маркетингово аудиту [Текст] / П. Хадріан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 378-744.

21.


Чередниченко, О. Маркетинговый аудит против расточительности [Текст] / О. Чередниченко, А. Бобров // Маркетолог. – 2004. – №5. – С. 42-44. – [Как вычислить неоправданные расходы на рекламу].

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Маркетинговий аудит.”

http://www.info-library.com.ua/books-text-9624.html Маркетинговий аудит

http://libfree.com/164954773_marketingmarketingoviy_audit.html Маркетинговий аудит, Маркетинговий менеджмент - Белявцев М.І.

http://www.management.com.ua/marketing/mark037-2.html Маркетинговий аудит