Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Перешкоди поширення маркетингового аудиту на вітчизняних підприємствах.
1. 65
У67 Управління підприємством: організаційно-економічний аспект [Текст] : монографія / за наук. ред. Нижника В.М., Ніколайчука М.В. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 389с. – [Існує електронна копія

2.
Бурий, С.А. Роль маркетингу у зовнішньоекономічній діяльності підприємства [Текст] / С. А. Бурий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 21-26.

3.
Герасимчук, В.Г. Планування маркетингу: цілі, ресурси, ефективність [Текст] / В. Г. Герасимчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 114-117.

4.
Герасимяк, Н.В. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності маркетингових заходів промислового підприємства [Текст] / Н. В. Герасимяк // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 40-43.

5.
Гуржій, Н.М. Модель вибору стратегії формування комплексу маркетингу підприємств [Текст] / Н. М. Гуржій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 98-100.

6.
Дубовик, Т.В. Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах [Текст] / Т. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 161-168.

7. 658.7/.8
Є25 Євсейцева, О.С. Маркетингова діагностика підприємств легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.: 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. С. Євсейцева. – Л. : КНУТД, 2006. – 17с.

8.
Жуков, С.А. Формування конкурентоспроможності промислового підприємства на основі маркетингових засад [Текст] / С. А. Жуков, К. М. Воронич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 124-135.

9.
Клівець, П. Маркетинг в управлінні підприємством: ретроспектива поглядів [Текст] / П. Клівець, Д. Нечепуренко // Маркетинг в Україні. – 2010. – №5. – С. 48-51.

10.
Корінєв, В. Система фінансового контролінгу в умовах маркетингової діяльності підприємства [Текст] / В. Корінєв // Держава та регіони. – 2012. – №5. – С. 135-139.

11. 658.8
К80 Крехівський, О.В. Входження підприємства в ринок [Текст] : метод. посіб. / О. В. Крехівський. – К. : Фенікс, 2008. – 80с.

12.
Курносова, О.А. Концептуальная модель управления системой маркетинга на промышленных предприятиях [Текст] / О. А. Курносова, А. М. Филатова, Е. П. Березовская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 162-165.

13.
Левків, Г.Я. Дифузія інновацій та стратегії розвитку підприємства: маркетинговий підхід [Текст] / Г. Я. Левків, З. Б. Живко, В. М. Барило // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 166-170.

14.
Лепейко, Т.І. Маркетинг-менеджмент як концептуальна основа ефективної інноваційної діяльності підприємства [Текст] / Т. І. Лепейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 58-60.

15. 339.138
Л81 Лошенюк, І.Р. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Лошенюк, А. М. Гуменюк, Ю. Б. Чаплінський. – К. : Дакор, 2008. – 184с.

16.
Мануйлович, Ю.М. Маркетингове управління як головний фактор успішної діяльності підприємства на ринку [Текст] / Ю. М. Мануйлович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 66-69.

17.
Мних, О.Б. Необхідність реструктуризації бізнесу в розвитку капіталізаційних процесів: роль маркетингу і логістики [Текст] / О. Б. Мних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 72-75.

18.
Могилевская, О.Ю. Маркетинговые подходы к управлению брендом промышленного предприятия [Текст] / О. Ю. Могилевская // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 31-34.

19.
Могилевська, О.Ю. Методологічні основи маркетингового управління підприємством [Текст] / О. Ю. Могилевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №11. – С. 16-20.

20. 338(477)
П78 Пополітова, О. Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства [Текст] / О. Пополітова, С. Ковальчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 81-84.

21.
Прошкіна, Н.В. Планування, контролінг та аудит маркетингової діяльності - основа ефективності управління промисловим підприємством [Текст] / Н. В. Прошкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 224-227.

22.
Сумкіна, Т.О. Методи прогнозування у маркетинговій діяльності підприємств [Текст] / Т. О. Сумкіна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 127-132.

23.
Тувайкін, В. Маркетинг на підприємствах харчування [Текст] / В. Тувайкін // Держава та регіони. – 2012. – №5. – С. 178-181.

24. 339.138
Ф43 Фертюк, С.В. Управління розвитком брендів підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С. В. Фертюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

25. 658.8
Х73 Холодний, Г.О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах [Текст] : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 272с.

26.
Чумак, П. Особливості галузевого формування і впровадження маркетингових стратегій на підприємстві [Текст] / П. Чумак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.89. – С. 78-83.

27. 339.138
Я85 Ястремська, О.М. Створення нової продукції: організаційно-економічний та маркетинговий аспекти [Текст] / О. М. Ястремська, Н. К. Гіковата, В. М. Гіковатий. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 232с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “.Маркетинг на підприємстві.”