Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для реферату на тему: "Маркетингові дослідження при організації гуртової торгівлі". Дякую

1. 339.138
М26 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Текст] : учебник / под ред. В.А. Алексунина. – М. : Маркетинг, 2001. – 516с.

2. 339.138
М26 Маркетингові дослідження [Текст] : метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. ЗФН спец. "Маркетинг" / уклад.: Р.В. Бойко, В.В. Лук`янова, Н.І. Майорова. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 49с. – [Існує електронна копія].

3. 339.3
К63 Комерційна діяльність [Текст] : підручник / за ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Знання, 2008. – 558с. – [Допущено МОН України].

4. 339.138
М26 Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2010. – 679с. – (Вища освіта в Україні

5. 65
У67 Управління підприємством: організаційно-економічний аспект [Текст] : монографія / за наук. ред. Нижника В.М., Ніколайчука М.В. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 389с. – [Існує електронна копія

6. 339.138
М26 Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 679с. –

7. 339.3
О-64 Організація торгівлі [Текст] : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький [та ін.] за ред. Апопія В.В. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632с.

8. 339.3
Б20 Балабанова, Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция [Текст] / Л. В. Балабанова. – М. : Экономика, 1990. – 206с.

9. 339.138
Б27 Басовский, Л.Е. Маркетинг [Текст] : курс лекций / Л. Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 219с. – (Высшее образование).

10. 339.1
Б44 Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, Л. В. Шестопалова. – К. : ЦНЛ, 2005. – 416с. –

11. 339.138
Б68 Блайт, Д. Основы маркетинга [Текст] = Essentials of Marketing / Д. Блайт пер. с англ. М.Ю. Зарицкой ; Пер.Заризкая М.Ю. – К. : Знання-Прес, 2003. – 493с. – (Европейский маркетинг).

12. 339.3
В49 Виноградська, А.М. Технологія комерційного підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А. М. Виноградська. – К. : ЦНЛ, 2006. – 780с. – [Рекомендовано МОН України].

13. 339.138
В65 Войчак, А.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко за наук. ред. А.В. Войчака. – К. : КНЕУ, 2007. – 408с. – [Затверджено МОН України].

14.
Голошубова, Н.О. Розробка товарної політики на підприємствах оптової торгівлі в системі маркетингу [Текст] / Н. О. Голошубова, Н. І. Трішкіна // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 18-27. – [Розроблені методичні рекомендації щодо формування товарної політики на оптовому підприємстві маркетингової орієнтації, визначена система показників для аналізу товарного асортименту, оцінки його відповідності попиту покупців та для оцінки соціальної й економічної ефективності товарної політики, подана методика їх розрахунку.].

15. 339.138
З-98 Зюкова, І.О. Технології маркетингових досліджень [Текст] : навч. посіб. / І. О. Зюкова. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 386с. – (Вища освіта в Україні).

16.
Ковальчук, С.В. Вибір пріоритетів маркетингової стратегії - основа комерційного успіху підприємств легкої промисловості [Текст] / С. В. Ковальчук, О. В. Лопатовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.3. – С. 50-53. – [У статті досліджується сучасний стан розвитку підприємств легкої промисловості, окрім цього розглянуто питання вибору оптимальної стратегії досягнення маркетингового успіху підприємств легкої
промисловості на основі вибору власної ніші на ринку.].

17. 339.138
К73 Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с : ил.

18. 339.138
К90 Кулибанова, В.В. Прикладной маркетинг.Теория маркетинга и практика бизнеса [Текст] / В. В. Кулибанова. – СПб. : Издат. дом "Нева", 2002. – 272с.

19. 339.3
М29 Марцин, В.С. Економіка торгівлі [Текст] : підручник / В. С. Марцин. – К. : Знання, 2006. – 402с

20. 339.138
О-70 Ортинська, В.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник. Ч. 1 / В. В. Ортинська, О. М. Мельникович. – К. : КНТЕУ, 2002. – 161с. – [

21. 658.8
О-75 Оснач, О.Ф. Промисловий маркетинг [Текст] : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 364с. –

22. 339.138
П52 Полторак, В.А. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / В. А. Полторак. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2003. – 387с. –

23. 339.3
П77 Притиченко, Т.І. Комерційна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Притиченко, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 320с.

24. 334
С42 Скібіцький, О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2011. – 912с.

25.
Трішкіна, Н.І. Формування служби маркетингу на підприємствах оптової торгівлі [Текст] / Н. І. Трішкіна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С .217-222. – [Наведено результати дослідження організаційної структури та функції підрозділів, що займаються маркетинговою діяльністю на оптовому підприємстві в Україні, та розроблені рекомендації щодо їх удосконалення.].

26. 339.1
Ш66 Шканова, О.М. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шканова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 320с. – [Рекомендовано МОН України].

27. 339.3
Щ98 Щур, Д.Л. Основы торговли. Оптовая торговля [Текст] : настольная кн. рук., гл. бухгалтера и юриста / Д. Л. Щур, Л. В. Труханович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2000. – 544с.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг”