Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Чим зумовлено підвищення зацікавленості зарубіжних підприємств до застосування маркетингового аудиту?

1. 339.138
М26 Маркетинговий менеджмент [Текст] : курс лекцій для студ. ЗФН спец. 8.0501.08 "Маркетинг" Інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання та слухачів ФПФ. – Суми : СумДУ, 2008. – 123с.

2. 338(477)
П78 Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів [Текст] : матеріали міжнар. науково-практ. конф. студ. та молодих вчених (24-25 вересня 2010р.). Т.3. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 230с.

3.
Березовик, К. Маркетинговый аудит: основные понятия [Текст] / К. Березовик // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 34-39.

4. 339.138
Б68 Блайт, Д. Основы маркетинга [Текст] = Essentials of Marketing / Д. Блайт пер. с англ. М.Ю. Зарицкой ; Пер.Заризкая М.Ю. – К. : Знання-Прес, 2003. – 493с. – (Европейский маркетинг).

5.
Голяш, І. Концепція маркетингового аудиту: проблеми теорії та практики [Текст] / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал Європейської економіки. – 2008. – №3, Т.7. – С. 289-297.

6.
Громова, О. Проверка без боя. Маркетинговый аудит бренда [Текст] / О. Громова // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 40-43.

7. 657.63
Д13 Давидов, Г.М. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2001. – 363с. – (Вища освіта XXI століття). – [Існує електронна копія].

8.
Дадьо, Я. Маркетинговий аудит - засіб підвищення конкурентоздатності підприємств [Текст] / Я. Дадьо // Маркетинг в Україні. – 2006. – №2. – С. 47-51.

9. 330.322
И29 Идрисов, А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций [Текст] / А. Б. Идрисов, С. В. Картышев, А. В. Постников. – 2-е изд., стер. – М. : "Филинъ", 1997. – 272с.

10.
Могилевская, О.Ю. Маркетинговый аудит в современной системе управления промышленным предприятием [Текст] / О. Ю. Могилевская // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 42-45.

11. 657.63
Н50 Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст] : підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко за ред. В.В. Немченко. – К. : ЦНЛ, 2008. – 240с. – [Рекомендовано МОН України].

12. 657.63
П30 Петрик, О.А. Аудит у зарубіжних країнах [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. А. Петрик, М. Т. Фенченко за ред. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2002. – 168с. – [Існує електронна копія].

13.
Плаксій, Т.О. Маркетинговий аудит: сутність, складові та особливості проведення [Текст] / Т. О. Плаксій, Г. В. Пухальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.1. – С. 74-77. – [У статті розглянуто поняття маркетингового аудиту, його мету, завдання, методи та роль у діяльності
підприємства. Приділена увага питанням планування та проведення маркетингового аудиту

14.
Слободян, Н.Г. Використання маркетингового аудиту в стратегічному аналізі діяльності підприємства [Текст] / Н. Г. Слободян // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 206-209. – [Стаття присвячена висвітленню значення і сутності маркетингового аудиту як методу аналізу і контролю стратегії фірми. Розглянутий зміст внутрішнього та зовнішнього аудиту маркетингу, деталізовані їх складові компоненти та показники.].

15.
Сурин, А. Алексей Сурин: "Аудит системы маркетинга позволяет компании гарантировать ее адекватность вызовам внешней среды" [Текст] / А. Сурин // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 26-32.

16.
Хадріан, П. Вплив глобалізації на вигляд маркетингово аудиту [Текст] / П. Хадріан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 378-744.

17.
Хадріан, П. Аудит меркетингового середовища міжнародної компанії [Текст] / П. Хадріан // Маркетинг в Україні. – 2010. – №4. – С. 48-50.

18. 339.138
Х95 Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг [Текст] : настольная кн. по исследованию рынка / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 528с.

19. http://www.marketing.spb.ru/lib-
special/case/m_audit.htm
20. http://www.megos.org.ua/marketynh.14.4.html
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг”