Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Що перешкоджає сьогодні поширенню застосування маркетингового аудиту на вітчизняних підприємствах?

1.
Гаспаров, В. Концептуальный подход к формированию технологий маркетинкового аудита [Текст] / В. Гаспаров // Маркетинг. – 2001. – №5. – С. 57-64.

2.
Вольских, К. Аудит маркетинга [Текст] / К. Вольских // Менеджмент и менеджер. – 2003. – №4. – С. 43-49.

3.
Федорищенко, І.Г. Використання даних роздрібного аудиту для ефективного планування діяльності компанії [Текст] / І. Г. Федорищенко // Маркетинг в Україні. – 2004. – №1. – С. 18-20.

4.
Чередниченко, О. Маркетинговый аудит против расточительности [Текст] / О. Чередниченко, А. Бобров // Маркетолог. – 2004. – №5. – С. 42-44. – [Как вычислить неоправданные расходы на рекламу].

5.
Пономарева, С. Аудит достоверности маркетинговых исследований [Текст] / С. Пономарева // Маркетинг. – 2004. – №4. – С. 59-69.

6.
Слободян, Н.Г. Використання маркетингового аудиту в стратегічному аналізі діяльності підприємства [Текст] / Н. Г. Слободян // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 206-209. – [Стаття присвячена висвітленню значення і сутності маркетингового аудиту як методу аналізу і контролю стратегії фірми. Розглянутий зміст внутрішнього та зовнішнього аудиту маркетингу, деталізовані їх складові компоненти та показники.].

7.
Дадьо, Я. Маркетинговий аудит - засіб підвищення конкурентоздатності підприємств [Текст] / Я. Дадьо // Маркетинг в Україні. – 2006. – №2. – С. 47-51.

8.
Тавлуй, А. Рост рынка услуг и исследовательский аудит работы персонала [Текст] / А. Тавлуй // Маркетинговые исследования в Украине. – 2006. – №3. – С. 36-40.

9.
Антонюк, А.А. Аналіз теоретичних підходів до оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємстві [Текст] / А. А. Антонюк // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 11-16.

10.
Голяш, І. Концепція маркетингового аудиту: проблеми теорії та практики [Текст] / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал Європейської економіки. – 2008. – №3, Т.7. – С. 289-297.

11.
Плаксій, Т.О. Маркетинговий аудит: сутність, складові та особливості проведення [Текст] / Т. О. Плаксій, Г. В. Пухальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.1. – С. 74-77. – [У статті розглянуто поняття маркетингового аудиту, його мету, завдання, методи та роль у діяльності
підприємства. Приділена увага питанням планування та проведення маркетингового аудиту

12.
Хадріан, П. Вплив глобалізації на вигляд маркетингово аудиту [Текст] / П. Хадріан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 378-744.

13.
Осипов, С.В. Конкретизація параметрів і аудит розвитку інновацій, виробництва та споживання в маркетингових системах [Текст] / С. В. Осипов // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №10. – С. 30-32.

14.
Хадріан, П. Аудит меркетингового середовища міжнародної компанії [Текст] / П. Хадріан // Маркетинг в Україні. – 2010. – №4. – С. 48-50.

15.
Сурин, А. Алексей Сурин: "Аудит системы маркетинга позволяет компании гарантировать ее адекватность вызовам внешней среды" [Текст] / А. Сурин // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 26-32.

16.
Березовик, К. Маркетинговый аудит: основные понятия [Текст] / К. Березовик // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 34-39.

17.
Громова, О. Проверка без боя. Маркетинговый аудит бренда [Текст] / О. Громова // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 40-43.

18.
Млинко, І.Б. Аудит маркетингу: сутність, основі етапи та сфери проведення [Текст] / І. Б. Млинко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 217-225.

19.
Могилевская, О.Ю. Маркетинговый аудит в современной системе управления промышленным предприятием [Текст] / О. Ю. Могилевская // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 42-45.

20. 339.138
Х95 Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг [Текст] : настольная кн. по исследованию рынка / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 528с.

21. 657.63
Д13 Давидов, Г.М. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2001. – 363с. – (Вища освіта XXI століття). – [Існує електронна копія].

22. 657.63
Н50 Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст] : підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко за ред. В.В. Немченко. – К. : ЦНЛ, 2008. – 240с. – [Рекомендовано МОН України].

23. 339.138
М26 Маркетинговий менеджмент [Текст] : курс лекцій для студ. ЗФН спец. 8.0501.08 "Маркетинг" Інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання та слухачів ФПФ. – Суми : СумДУ, 2008. – 123с.

24. 657.63
М26 Маркетинговий аудит [Текст] : метод. вказівки до самостійного вивч. курсу для студ. напряму підготовки "Маркетинг" / уклад.: Н.І. Майорова, Т.С. Фесенко. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 114с.

25. http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/76481.doc.htm
26. www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bi/2009_11_2/101-103.pdf
27. essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/1098/1/Belovodska.doc
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг”