Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Управління витратами на персонал на основі бюджетування". Дякую!

1. 658
В27 Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192с. – [Висвітлено підходи щодо визначення сутності витрат промислового підприємства, їх класифікації та обліку; проаналізовано існуючі методики прийняття управлінських рішень щодо формування витрат підприємства; розглянуто практичні аспекти управління витратами підприємства.].

2.
Гавкалова, Н.А. Дослідження впливу витрат на персонал на ефективність діяльності підприємства [Текст] / Н. А. Гавкалова, А. С. Криворучко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 18-20.

3. 331.108
Г12 Гавкалова, Н.Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 296с.

4.
Гуменюк, В. Договірне регулювання та оперативне управління витратами на робочу силу [Текст] / В. Гуменюк, Н. Самолюк // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – №14. – С. 29-34.

5. 658
Д13 Давидович, І.Є. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

6.
Жовноватый, А. Стоимость работы с персоналом [Текст] / А. Жовноватый // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №12. – С. 60-62. – [Затраты на развитие персонала, приносящие прибыль. На примере дистрибьюторской компании].

7. 658.7/.8
І-23 Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с.

8.
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1 -РС "Звіт про витрати на утримання робочої сили" [Текст] // Кадровик. Трудове право і управління персоналом. – 2011. – №3. – С. 95-101.

9.
Камінська, І.Б. Витрати на персонал: понятійно-термінологічний апарат [Текст] / І. Б. Камінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 78-82.

10.
Криворучко, А.С. Комплексна оцінка управління витратами на персонал [Текст] / А. С. Криворучко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 185-189. – [Запропоновано комплексну оцінку управління витратами на персонал, що забезпечує деталізований аналіз у контексті підсистем управління персоналом.
].

11. 658.14/.17
К89 Кузьмін, О.Є. Бюджетування на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 464с. –

12. 658.14/.17
Л84 Лук`янова, В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 224с. – [Існує електронна копія].

13. 331.108
О-17 Облік, аналіз і аудит персоналу [Текст] : навч. посіб. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 260с.

14.
Панченко, А.С. Оптимизация затрат на управление персоналом в системе контроллинга [Текст] / А. С. Панченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 239-241. – [Стаття присвячена основним проблемам оптимізації витрат на розвиток управління персоналом у системі контролінгу. В роботі виділені основні рівні системи контролінгу, приведена можлива класифікація витрат на персонал в сучасних умовах, розглянуті функції бюджетування витрат та створення на підприємстві спеціалізованої служби контроллінгу з обов’язковим функціонуванням в ній відділу контроллінгу персоналу.].

15.
Роздуми про метод [Текст] // Галицькі контракти. – 2009. – №14. – С. 32-38. – [Методи оптимізації витрат на утримання персоналу під час кризи].

16. 658
У67 Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304с.

17.
Федоряк, Р. Методи визначення віддачі від витрат на найм персоналу [Текст] / Р. Федоряк // Економіка та держава. – 2012. – №2. – С. 95-97.

18. 658.14/.17
Ш49 Шеремета, О.В. Механізм бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / О. В. Шеремета. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 262с. – [Існує електронна копія].

19. 658.14/.17
Ш49 Шеремета, О.В. Механізм бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / О. В. Шеремета. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 18с. – [Існує електронна копія].

20.
Шеремета, О.В. Особливості формування бюджетної структури машинобудівних підприємств [Текст] / О. В. Шеремета // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.1. – С. 147-150. – [В статті розглянуто бюджетування витрат операційної діяльності на базі організаційної структури підприємства. З метою поліпшення управління витратами окремих структурних підрозділів запропоновано використовувати термін «бюджетна одиниця». У відповідності до особливостей бюджетування витрат виділено виробничі, обслуговуючі та допоміжні, техніко-економічні підрозділи та запропоновано формати їх бюджетів.].

21.
Шеремета, О.В. Планування управлінських витрат [Текст] / О. В. Шеремета // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 141-144. – [Стаття присвячена дослідженню витрат підприємства, що направлено на забезпечення точності їх планового розрахунку при формуванні бюджетів витрат. В статті розглянуто планування витрат підприємства на основі поділу витрат за економічними елементами. Проаналізовано інші операційні витрати підприємства, здійснено їх групування на організаційні, управлінські та поточні. У відповідності до цієї класифікації визначено норми витрат, встановлені податковим законодавством у складі управлінських витрат підприємства.].

22.
Шумило, Ю. Управління витратами в системі бюджетування [Текст] / Ю. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №12. – С. 19-23.

23. http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/e104_56/e104gavk.pdf
Гавкалова Н. Л. Криворучко А. С. ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

24. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kgm_econ/2011_100/220-226.pdf
Н.М.ЛИСЬОНКОВА, О.А.ЄРМОЛЕНКО,
ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “управління витратами на підприємстві ”, «фінансовий менеджмент», «менеджмент персоналу», «бюджетування на підприємстві», «бюджетування», «витрати»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету


Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»!!!)