Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть з літературою для курсової роботи з макроекономіки на тему: Теорія міжнародної торгівлі та її вплив на макроекономічні процеси...Дякую!!!)))
1. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / за ред. С.В. Головка. – К. : Либідь, 2007. – 640с.

2. 330
П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2007. – 672с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

3. 330
Е45 Економічна теорія: політична економія [Текст] / за заг. ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604с. .

4. 339.94
М58 Міжнародна економіка [Текст] : підручник / за ред.: А.О. Задої, В.М. Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416с.

5. 339.9
Б53 Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч.посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 212с/


6. 339.7
В42 Віднійчук-, В.Л.А. (Віднійчук-, Вірван Л.А.) Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Віднійчук-. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 214с. – (Вища освіта в Україні).

7. 330
Д43 Дзюбик, С.Д. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – К. : Знання, 2006. – 481с.

8.
Заблоцька, Р. Інституційний вимір міжнародної торговельної кооперації в рамках багатосторонніх організацій [Текст] / Р. Заблоцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 295-301.

9. 330.101.541
К17 Калініченко, О.В. Макроекономіка [Текст] : практикум; навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : ЦУЛ, 2010.

10.
Ковтонюк, О.В. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансування міжнародної торгівлі [Текст] / О. В. Ковтонюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 11-16.

11. 339.94
М58 Міжнародна мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред. Ю.Г. Козака. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 368с.

12. 339.92
К59 Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 469с. – (Вища освіта ХХІ століття).

13. 339.92
К59 Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 7-ме вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 406с.

14.
Котляров, И. Формы аутсорсинга в современной международной торговле [Текст] / И. Котляров // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №6. – С. 65-72.

15.
Мазурок, П. (Мазурок, В. Гузенко О.) Сучасний погляд на проблеми нетарифного регулювання міжнародної торгівлі [Текст] / П. Мазурок, В. Г. Ведькал // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №5. – С. 19-24.

16. 339.94
М58 Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Макогон, В. А. Зова, О. А. Єрьоменко-Григоренко, А. В. Грузан. – Донецьк : Вид-во "Донбас", 2012. – 277с.

17.
Михайлов, Р. Тенденції і суперечності міжнародної торгівлі [Текст] / Р. Михайлов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – №2,Вип.82. – С.85-94.

18.
Мозжухіна, К. Аналіз антидемпінгових заходів у міжнародній торгівлі [Текст] / К. Мозжухіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 302-306.

19.
Оболенский, В. Современные тренды в международной торговле [Текст] / В. Оболенский // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №10. – С. 109-113.

20.
Оболенский, В. ``Дорожная карта`` реформирования международной торговой системы [Текст] / В. Оболенский // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – №8. – C. 10-18.

21. 339.5
О-73 Осика, С.Г. Світова організація торгівлі [Текст] : підручник / С. Г. Осика, В. Т. Пятницький. – К. : К.І.С., 2004. – 516с.

22. 37
А43 Паньковська, Л.С. Вплив світової фінансової кризи на міжнародну торгівлю України [Текст] / Л. С. Паньковська, Р. В. Скарло // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 98-99.

23.
Прокопчук, А. Міжнародні торговельно-економічні конфлікти: сутність, природа і класифікація [Текст] / А. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №4. – С. 35-47.

24.
Редькіна, В. Зовнішньо-торговельна політика держави та теорія міжнародної торгівлі [Текст] / В. Редькіна // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 53-55.

25.
Серебрянський, Д. "Втеча" капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв`язок, макроекономічні ефекти [Текст] / Д. Серебрянський, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України. – 2012. – №11. – С. 26-33.

26.
Сокуренко, П.І. Світова торгівля: стан та сучасні тенденції розвитку [Текст] / П. І. Сокуренко, І. М. Авраменко, О. І. Авраменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 207-210.

27.
Терещенко, С. Генеральна угода з тарифів і торгівлі в контексті визначення митної вартості [Текст] / С. Терещенко, С. Галько // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №6. – С. 21-30.

28.
Флюд, І. Теорія міжнародної торгівлі: екологізація поглядів [Текст] / І. Флюд // Економіка та держава. – 2009. – №4. – С. 38-41.

29. 339.92
Ф76 Фомішин, С.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 360с.

30. 339.5
Ш83 Шпак, В. Міжнародна торгівля [Текст] : практикум / В. Шпак, А. Кондорі-Ромеро. – К. : МАУП, 2004. – 384с.

http://readbookz.com/book/42/1890.htmlМіжнародна торгівля і теорія порівняльних переваг

h dbookz.com/book/42/1890.htmlМіжнародна торгівля і теорія порівняльних переваг
http://www.vuzlib.org/me_kneu/2-1.htm Міжнародна торгівля

http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/1.htmВступ до ТЕОРІЇ макроекономіки

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Міжнародна торгівля.”